ภาคผนวกที่ 17
 

การบริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ
สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน มกราคม 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

Barbara Davidson

YMCA # 401 C.M.

Surface Water

วิเคราะห์คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

2.

คุณพิริยาภาร์ เผ่าเหลืองทอง

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หมูปิ้ง , ไส้กรอก

ฝุ่น หรือ สารปนเปื้อนจากท้องถนน

ไม่ได้ทำการวิเคราะห์

3.

บริษัทโฮย่า ออบติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

60/31 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอน พืชและคุณ ภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

4.

บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

วิเคราห์ปริมาณโลหะหนักและคุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

5.

คุณณัฐฐ์ คันธวิวรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล มช.

น้ำมันเครื่อง

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

6.

บริษัท พราวเอเซีย จำกัด

จ.เชียงใหม่

น้ำเสียออกจากระบบบำบัด

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

7.

นายปราจิต ยองจา

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำยาเคมี

วิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

8.

 

คลังปิโตรเลียมลำปาง

ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

BOD Oil & Greses

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

9.

บริษัทเป๊บซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

แป้งและผลิตภัณฑ์

วิเคราะห์คุณสมบัติทาง จุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

10.

บริษัทเป๊บซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

Raw Pellet

วิเคราะห์คุณสมบัติทาง จุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

11.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีม่าเชียงใหม่

ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำ

วิเคราะห์คุณสมบัติทาง จุลินทรีย์และคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการ สวท-มช

12.

Barbara Davison

1401 YMCA Sermsulk Meugraivasmi

PVC PIPE Collection Tank

วิเคราะห์คุณสมบัติทาง จุลินทรีย์และคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

คุณณัฐฐ์ คันธวิวรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกล มช.

น้ำมันเครื่อง

วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

2.

Lanna Agro Industry Co.,Ltd.

จ.เชียงใหม่

Frozen papaya dice 1 , Frozen papaya dice 2

วิเคราะห์หาปริมาณ % TA

ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร ผู้ดำเนินการวิเคราะห์

3.

Murata Electronics (Thailand) ., Ltd.

อ.เมือง จ.ลำปาง

Epoxy Resin

Tg testing

ห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม

4.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้งจากโรงพิมพ์สกรีน

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการธรณีวิทยา

5.

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำหลังการบำบัด

ปริมาณ COD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

6.

บริษัททวี พี เอฟ กรุ๊ป จำกัด

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

น้ำเสียจากฟาร์มสุกร

- BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

7.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีม่าเชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วย วิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

8.

คุณสมชาย สันติธรางกูร

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำดื่ม

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์และปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการธรณีวิทยาและ สวท-มช

9.

นางจิตรา กลิ่นหอม

ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มช.

น้ำมันจากเนื้ออโวคาโด

ตรวจวิเคราะห์กรดไขมันทั้งชนิดและปริมาณของไขมัน

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

10.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำเสียจากโรงพิมพ์สกรีน

คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำและ สวท-มช

11.

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำหลังการบำบัด

COD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

12.

บริษัทวี พี เอฟ กรุ๊ป จำกัด

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

น้ำเสียจากฟาร์มสุกร

BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

13.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีม่าเชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

14.

คุณสมชาย สันติธรางกูล

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำดื่มวิมล เชียงดาว

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์และปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

15.

นางจิตรา กลิ่นหอม

ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

น้ำมันจากเนื้ออโวคาโด

ตรวจวิเคราะห์กรดไขมันทั้งชนิดและปริมาณของกลุ่มไขมัน

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

16.

บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำเสียจากโรงพิมพ์สกรีน

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

17.

บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำเสียจากโรงพิมพ์สกรีน

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

18.

Chiang Mai Sudaluck

A.Sankampaeng changwat

หอยมุกจากน้ำทะเล

ตรวจสอบชื่อทางวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

19.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีม่า เชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์พืชและคุณภาพน้ำ

20.

บริษัท Electroceramics (Thailand) จำกัด

จ.เชียงใหม่

Alumina Substrate

วัดค่า Volume resistivity

ห้องปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์

21.

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด

แขวงดินแดง กทม.

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

22.

คุณพัชรวรรณ ตับอมาตยโตย์

คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ผลึกรูปเข็มดีเหลือง

วิเคราะห์หามวลโมเลกุล และโครงสร้างผลึก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

23.

บริษัท เอกเซลแลคส์ จำกัด

อ.เมือง จ.ลำปาง

สีผงแดงจากครั่ง

Alkylphenol Ethoxylate

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน มีนาคม 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

E.F.D. Polishing Works Ltd.

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

ปริมาณ BOD , COD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

2.

บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำเสีย

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

3.

บริษัทสตีเวีย กรีน ลีฟ จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Okura (กระเจี๊ยบเขียว)

วัดค่าความหวาน

ห้องปฏิบัติการลานนา

4.

CHIANGMAI TAVEEKUN LTD., PART

TASALA CHIANGMAI

ชา

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท - มช

5.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำเสียจาก โรงพิมพ์สกรีน

คลอรีนอิสระ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

6.

นายวิวัฒน์ รอบคอบ

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

สอบถามข้อมูลที่จะตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล

 

7.

บริษัทอิเลคโทนนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

Alomina Substrate

วัดค่าความต้านทาน

ห้องปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน เมษายน 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

บริษัท ไทยนูตริ จูซ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

น้ำผลไม้ 100%

คุณสมบัติทาจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

2.

บริษัทไทยโปรดัก

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

ปริมาณโลหะหนักและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

3.

คุณกนกวรรณ ศรีงาม

คณะเกษตรศาสตร์ มช.

สมุนไพร

วิเคราะห์ Aerobic Plate Count

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

4.

บริษัทแอ็ดเซส เทคโนโลยี จำกัด

ถ.ประชาอุทิศ ราษฏร์บูรณะ กทม.

Tri potassium Citrete Unknow

ต้องการจะทดสอบว่าสาร Unknow เป็น Tri potassium Citrete

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

5.

งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำสุขาภิบาล

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำจากคูเมือง

ตรวจหาอะมีบาที่อันตราย

 

6.

บริษัท ลานนาธานี จำกัด

 

น้ำ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

7.

กนกวรรณ ศรีงาม

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Solar tray

Aerobic plate count

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

8.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี ฟรุ๊ต ไวน์

อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ไวน์

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณี ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

9.

อ.ธนวิชญ์ ชูลิกาวิทย์

สถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้ำมัน

ทดสอบความเป็น Methlester Discl ปริมาณ กลีโอลิน ที่มีอยู่ใช้แทนน้ำมัน ดีเซธรรมดาได้หรือไม่

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี อุตสาหกรรม

10.

คุณปราการ ดาวสุด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้า

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

11.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

วิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

12.

บริษัทลานนาโปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

13.

บริษัทไทยโปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้งจากโรงพิมพ์สกรีน

วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

14.

บริษัทไทยโปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้งจากโรงพิมพ์สกรีน

วิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

15.

ALSTOM POWER ITALY S.p.A THAILAND BRANCH

A.Muang , Lampang.

Limestone

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

16.

บริษัทไทยโปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

17.

สำนักงานสาธารณะสุขลำปาง

จ.ลำปาง

น้ำดื่มไชโย

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

18.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

19.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

Raw pellet Reqular 3D's MFG

คุณสมบัติทางจุลิน ทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

20.

หจก. เอส.เอ็ม.อุตสาหกรรม

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

น้ำใช้ในโรงงาน

ปริมาณตะกั่ว

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

21.

บริษัทโปรมิกซ์ (999) จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำเสีย

คุณสมบัติทางจุลิน ทรีย์วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

22.

บริษัทลานาโปรดักส์ จำกัด

จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

ปริมาณ BOD และ COD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

23.

บริษัทนิธิฟูดส์ จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำใช้ในโรงงาน

วิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

24.

Thai-Nichi Industry Co.,Ltd.

จ.ลำพูน

ข้าวสาร

วิเคราะห์หาปริมาณสารตกค้างในข้าวสาร

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

25.

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไวน์

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

26.

ALSTOM POWER ITALY S.p.A THAILAND BRANCH

จ.ลำปาง

Limestone

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

27.

ALSTOM POWER ITALY S.p.A THAILAND BRANCH

จ.ลำปาง

Limestone

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

28.

Thai-Nichi Industry Co.,Ltd.

จ.ลำพูน

น้ำใช้ในโรงงาน

วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักและคุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

29.

หจก. ไวน์พฤษชาติ

อ.ป่าซาง จ.เชียงใหม่

ไวน์

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

30.

คุณพัชวรรณ ตันอมาตยรัตน์

คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ผลึกสีเหลือง

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

31.

บริษัทไทยโปรดักอิน-เตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหนวยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

32.

โรงแรมไอยรา

ต.ช้างเผือก เชียงใหม่

น้ำ

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD และ SS

ห้องปฏิบัติการหนวยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ และ สวท-มช

33.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

จ.ลำพูน

แป้งและผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

34.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหนวยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา ห้องปฏิบัติการ สวท-มช


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน
พฤษภาคม 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

Frito -Lay Thailand

Muang Lampoon

Raw Pellet Regular 3DS

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

2.

บริษัท ฮีรา เลทเธอร์ จำกัด

อ. เมือง จ.ลำพูน

น้ำก่อนและหลังบำบัด

ปริมาณโลหะหนักและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

3.

บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืช ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

4.

Fritolay Thailand

Mong Muang Lamphoon

Raw pellet Mini 3Ds

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์และคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

5.

บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมลำพูน

น้ำ

ปริมาณ BOD , COD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

6.

บริษัทกรีนไดมอนด์ จำกัด

อ. เมือง จ.เชียงใหม่

ปุ๋ยจากสาหร่าย

ปริมาณ N , P , K

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

7.

คุณสมพร อุนจะนำ

อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ไวน์มะตูม

คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

8.

นายโภคิน เตจ๊ะขอด

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

น้ำดื่ม

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

9.

บริษัทเป๊บซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

Muang Lamphoon

น้ำทิ้ง

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

10.

บริษัทสยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

Pravet , Banngkok

Compresser Oil

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสหกรรม

11.

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะอุตสาหกรรม มช.

ไวน์ลำไย

ปริมาณเฟอร์โรไซยาไนด์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

12.

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะอุตสาหกรรม มช.

ไวน์ลำไย

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

13.

AKSTOM POWER ITALY S.p.A. THAILAND BRANCH

A.Muang Lampang

Limestone

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

14.

บริษัทแทสุข พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

Lead frame for semiconductor

ทดสอบว่าใช้แรงกดที่เท่าใด ที่จะสามารถทำให้ชิ้นงานกระเทาะออกจากกัน

-

15.

บริษัทแทสุข พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

Lead frame

ตรวจสอบความเรียบ Flatness ของชิ้นงาน ทั้งด้านหน้า - หลัง เปรียบเทียบกัน 3 ตัวอย่าง

-

16.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวน์พฤษชาติ

อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ไวน์

คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

17.

Fritolay Thailand

Muang , Lampang

น้ำตัวอย่าง

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

18.

Fritolay Thailand

Muang , Lampang

Raw Pellet AUS

Aerobic Plate Count

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

19.

บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการสวท-มช ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

20.

ALSTOM POWER ITALY S.p.A. THAOLAND BRANCH

A.Muang Lampang

Limestone

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

21.

Fritolay Thailand

Muang , Lampang

น้ำตัวอย่าง

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

22.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

204 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการสวท-มช ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

23.

บริษัทชบาแลง จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สบู่จันทร์หอม

ต้องการวิเคราะห์โครงสร้างและสารเคมีในสบู่ และเพื่อรับรองความปลอดภัยและข้อมูลให้กับผู้บริโภค

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

24.

บริษัทเฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ไขผึ้ง

วิจัยงานเกี่ยวกับไขผึ้งให้เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องโดยการเปลี่ยนสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน มิถุนายน 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

หจก.เปรมสุวรรณ

อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Limestone

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

2.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

3.

บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

4.

บริษัทนิธิฟูดส์ จำกัด

อ.สันป่าตองจ.เชียงใหม

กระเทียมดอง

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

5.

หจก. เอส.เอ็ม.อุตสาหกรรม

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

ปริมาณสารตะกั่ว

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

6.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

7.

บริษัทฮีราเลทเธอร์ จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบติการ สวท-มช

8.

นายชิษณุพงษ์

ภาควิชาเทคดนโลยีชีวภาพ มช.

ไวน์

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

9.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

10.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

11.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

Raw pellet

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

12.

หจก. เอส.เอ็ม. อุตสาหกรรมเนื้อ

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

น้ำใช้ในโรงงาน

ปริมาณสารตะกั่ว

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

13.

บริษัทโปรมิกส์ (999) จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำเสีย

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

14.

บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD , COD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

15.

นิธิฟู้ดส์ จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำใช้ในโรงงาน

คุณสมบัติทางฟิสิกส์และ จุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยาและ สวท-มช

16.

บริษัทไทยนิจิ อินดัสตรี จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

ข้าวสาร

หาปริมาณสารตกค้าง

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

17.

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไวน์

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

18.

Alstom power Italy s.p.a. thailand branch

อ.เมือง จ.ลำปาง

หิน

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

19.

บริษัทไทยนิจิ อินดัสตรี จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำใช้ในโรงงาน

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์และปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

20.

หจก. ไวน์พฤษชาติ

อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ไวน์

วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและคุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีและสวท-มช

21.

คุณพัชวรรณ

คณะเภสัชศาสตร์ มช

ผลึกสีเหลือง

IR Spectrum

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

22.

บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักและคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำและสวท-มช

23.

โรงแรมไอยรา

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำ

ปริมาณ BOD , SS

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำและ สวท-มช

24.

บริษัทเป๊บซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

แป้งและผลิตภัณฑ์

วิเคราะห์คุณสมบัติทาง จุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท -มช

25.

บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำและ สวท-มช


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD

กรุงเทพมหานคร

Compressor oil

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

2.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

3.

บริษัทไทยนิจิ อิน ดัสตรี จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

ผลิตภัณฑ์

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

4.

คุณเพ็ญจันทร์ นันตา

คณะพยาบาลศาสตร์

สายดูดเสมหะ

วิเคราะห์ TGA

หน่วยวิจัยโพลิเมอร์

5.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

6.

คุณเกียรติศักดิ์ พงศ์จิระนิธิ

อ.เมือง จ.ลำพูน

แก๊ป

ปริมาณ Sb ,Ba

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

7.

บริษัทโปรเกรสเทคโนโลยีคอนซิลแท็นส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

น้ำ

ปริมาณแพลงก์ตอน

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

8.

บริษัทชบาแลง จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สบู่

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์และปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

9.

บริษัทเชียงใหม่ วนัสนันท์ จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กระเทียมดอง

ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

10.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

11.

Right Tunnelling Co.,Ltd.

บางพลี สมุทรปราการ

แผ่นหินบาง

ศึกษาแผ่นหินบาง

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณี

12.

บริษัท สเวล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ผลิตภัณฑ์

วัดค่าความสึกหรอ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

13.

คุณวิมลมาศ เผ่าจินดา

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

ปริมาณปรอท

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

14.

โครงการไฮเฟอร์ประเทศไทย/ลาว

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำ

ปริมาณของแข็งแขวนลอย

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

15.

บริษัทมูราตะ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

ปริมาณฟอร์มาดีไฮท์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

16.

บริษัทธีรา เลทเธอร์ จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำ

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

17.

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำก่อนการบำบัด

ปริมาณโลหะหนักและ COD

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช และ หน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

18.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช หน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

19.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

20.

คุณทศพร แหล่งหล้า

อ.เมือง จ.ลำพูน

แร่ซีโอไลต์

ตรวจสอบจริงหรือไม่และเป็นชนิดไหน

ห้องปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์

21.

LTEC LTD.,

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำ

ปริมาณฟอร์มาดีไฮด์และเมอร์คิวรี่

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีและ สวท-มช

22.

Fujikura precisiun Technology Ltd.,

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำ

ปริมาณน้ำมันและไขมันและฟูออไรด์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณี

23.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

24.

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไวน์

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

25.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน สิงหาคม 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ

อ. เมือง จ.ลำปาง

น้ำหลังบำบัด

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

2.

คุณวัลภา หาญพิทักษ์กุล

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

3.

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ

อ. เมือง จ.ลำปาง

น้ำหลังบำบัด

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

4.

บริษัทวนัสนันท์ จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กระเทียมดอง

ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

5.

ALSTOM POWER ITALY S.p.A Thailand Branch

จ.ลำปาง

Limestone

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติภาควิชาธรณีวิทยา

6.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

7.

Namiki Precision (Thailand) Co., Ltd

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

Magnet

-

-

8.

บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

น้ำ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

9.

บริษัทฮีรา เลทเธอร์ จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

10.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำเสีย

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

11.

บริษัทกรีนมาร์ค

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาหารทะเล

ปริมาณสารตะกั่ว

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

12.

บริษัทลำพูนซิงเดนเก้น

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำ

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

13.

บริษัทไทยอาซาฮี อิเลคโทรนิค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

Foam

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

14.

บริษัท ไทย เอช เค ดี จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตะกอน

วิเคราะห์หาสารประกอบ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

15.

บริษัทโฟร์ที จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตะกรันในหม้อ Boiler

วิเคราะห์หาสารประกอบ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

16.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำเสีย

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

17.

คุณนวลจันทร์ ญาณิสราพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ผลึก

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

18.

คุณวนิชา เมฆกมล

คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ผลึกรูปเข็ม

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

19.

ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย

จ.หนองคาย

น้ำมันหอมระเหย

วิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

20.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง

ปริมาณดีบุก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

21.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

22.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำ

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

23.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำเสีย

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

24.

คุณวิริยา คณารักษ์

คณะเภสัชศาสตร์ มช.

น้ำมันหอมระเหย

วิเคราะห์คุณบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

25.

คุณวนิชา เมฆกมล

คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ผลึกรูปเข็ม

วิเคราะห์คุณบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

26.

บริษัท พี.อินเตอร์เทรดอิคควิปเม้นท์

จ.กรุงเทพมหานคร

น้ำผ่านระบบ

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

27.

บริษัท อี.เอฟ.ดี. จิวเวลรี่ จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำเสีย

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

28.

บริษัท อี.เอฟ.ดี. จิวเวลรี่ จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำเสีย

ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน

-

29.

คลังปิโตรเลียมลำปาง

อ.เมือง จ.ลำปาง

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน กันยายน 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำ

ปริมาร ซิลิเนียม

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

2.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิ้นจี่

ปริมาณดีบุก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

3.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

4.

คุณปริศนา เรืองรองรัตน์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำจากห้องอาหารเล็ก

ปริมาณ น้ำมันและไขมัน

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

5.

บริษัท เอส แอนด์ เจ โปรดักส์ จำกัด

จ.ลำพูน

กระเทียมดอง

ปริมาณเบนโซอิก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

6.

บริษัทเชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

น้ำผึ้ง

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

7.

คุณอัญชลี ชมพู

คณะเภสัชศาสตร์ มช.

Compound B

วิเคราะห์โปรตอน

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

8.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

9.

บริษัทสหเจริญเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

น้ำนมข้าวโพด

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

10.

บริษัทรอแยลการเกษตร จำกัด

จ.เชียงใหม่

Tomato paste

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

11.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

12.

Dricssn Aircaft Interior Systems (Thailand) LTD.

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำ

ปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

13.

หจก.สาโท ช้างแดง

อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

สุราสาโท

ปริมาณแรงแอลกอฮอร์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

14.

หจก. สี่เพชร

อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

ไวน์กล้วยไข่

ปริมาณโลหะหนักและคุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีและสวท-มช

15.

บริษัทฮีรา เลทเธอร์ จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์คุณสมบัติทางชีววิทยาและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏืบัติการ สวท-มช

16.

โครงการไฮเฟอร์ประเทศไทย/ลาว

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำ

ปริมาณ TSS

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

17.

โครงการไฮเฟอร์ประเทศไทย/ลาว

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำ

ปริมาณ TSS

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

18.

หจก. ไวน์พฤกษชาติ

อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ไวน์ลำไย

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

19.

หจก. สาโทช้างแดง

อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

สุราสาโท

คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีและสวท-มช

20.

หจก. ไวน์พฤกษชาติ

อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ไวน์กระชายดำ

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

21.

บริษัทนามิกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

ชิ้นงานแม่เหล็ก

วิเคราะห์คราบสกปรกที่เกาะติดชิ้นงาน

ห้องปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์

22.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

วิเคราะห์หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

23.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

Raw Pellet

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

24.

บริษัทสหเจริญเอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

นมข้าวโพด

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

25.

บริษัทสหเจริญเอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

น้ำใช้

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

26.

บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

Strawbery paste

ปริมาณ Sorbic acid

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

27.

คุณพุทธิพงศ์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำใช้

น้ำมันและไขมัน

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

28.

สุราแช่พื้นบ้าน (สาโท) ห้าดาว

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

สุราสาโท

คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีและสวท-มช

29.

W.T.F. Co.,LTD

กรุงเทพมหานคร

ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

30.

โรงแรม RYDGES TAPAE CHIANGMAI

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำ

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

31.

บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

ปริมาณ COD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

32.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

33.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

ปริมาณโลหะหนักและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน
ตุลาคม 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

2.

บริษัทโปรมิกซ์ (999) จำกัด

อ.เมืองจ.เชียงใหม่

น้ำดื่ม

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

3.

คุณชัชญาณี คำเจริญ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำบริโภค

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

4.

โรงพยาบาลแม่อาย

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

5.

โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พรมปูพื้นห้องพัก

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

6.

หจก. วี.เจ.ไอ. อุตสาหกรรม

อ. เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

ไวน์ลำไย

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

7.

บริษัท ยูไนเต็ด อโรมาติก จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำผ่านระบบการกรอง

วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

8.

หจก.ลานาลิติก วอเตอร์ เวอร์ด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

9.

หจก. พี แอนด์ พี ฟรุ๊ตไวท์

อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ไวน์ส้มหลอด

ปริมาณซัลเฟอร์ ไดออกไซด์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

10.

หจก. ลำพูนสุวรรณพานิช

อำเภอหนองล่อง จ.ลำพูน

ไวน์

วิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

11.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

12.

John Wallingford

จ.เชียงใหม่

น้ำ

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

13.

โรงพยาบาลแม่อาย

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

หาปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

14.

หจก.นอร์ทเธิร์น ลอนดรี อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

น้ำเสีย

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

15.

บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด

อ. เมือง จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

ปริมาณ COD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์

16.

THAI NUTRI JUICE CO., Ltd.

นิคมอุตสาหกรรมลำพูนจ. ลำพูน

ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

17.

บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำ

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

18.

บริษัทมิ่งฟ้าฮอลิเดย์ จำกัด

อ.เมืองจ.เชียงใหม่

น้ำใช้ในห้องน้ำ

วิเคราะห์หาปริมาณ Grease & Oil

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

19.

หจก.ไร่นาน้ำดี (สุโขทัย 2545)

อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ไวน์

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

20.

บริษัทนิธิฟูดส์ จำกัด

อ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำใช้ในโรงงาน

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

21.

บริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ. เมือง จ.ลำพูน

น้ำทิ้ง

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

22.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำทิ้ง

ปริมาณโลหะหนักและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

23.

คุณเฉลิมเกียรติ ทิพย์ฝั้น

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดินเผา

ศึกษาการยึดเกาะวัสดุ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา

24.

คุณภาวิณี จตุราวิชานนท์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ชีวเคมี

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

บริษัทลานนาลิติก วอเตอร์ เวอร์ด จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

ปริมาณโลหะหนักและคุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

2.

งานวิจัยโคลีนเอสเทอเรส

มูลนิธิโครงการหลวง

จ.เชียงใหม่

ปริมาณเหล็ก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

3.

น้ำดื่มถ้ำมงคล

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

น้ำดิบ

ปริมาณ TS

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

4.

งานวิจัยโคลีนเอสเทอเรส

มูลนิธิโครงการหลวง

จ.เชียงใหม่

ปริมาณเหล็ก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

5.

Thai Nichi Industries Co., Ltd.

อ.เมือง จ.ลำพูน

สาหร่ายแผ่น

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

6.

Murata Electronics (Thailand) , Ltd.

อ.เมือง จ.ลำพูน

Uderground tank

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

7.

อบต. หางดง

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

น้ำ

ปริมาณฟลูออไรด์

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

8.

บริษัทเป๊บซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำ

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

9.

บริษัทโกลบอล ยูทิตี้ เชอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

น้ำ

ปริมาณอลูมิเนียม

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

10.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

วิเคราะห์เพื่อทำน้ำดื่ม

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

11.

บริษัทโกลบอล ยูทิตี้ เชอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

น้ำ

ปริมาณอลูมิเนียม

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

12.

บริษัทโกลบอล ยูทิตี้ เชอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

น้ำ

ปริมาณอลูมิเนียม

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

13.

บริษัทเป๊บซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำ

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

14.

คุณเสกสรร จะแฮ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สารเคมีที่ใช้ผสมปุ๋ย

จำแนกชนิดของสารประกอบ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

15.

บริษัทสยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

น้ำมัน

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

16.

บริษัทโกลบอล ยูทิตี้ เชอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

น้ำ

ปริมาณอลูมิเนียม

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

17.

บริษัทเป๊บซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำ

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

18.

บริษัทสหเจริญเอ็นเตอร์ไพรซ์

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

นมข้าวโพด

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

19.

Thai Nichi Industries Co., Ltd.

อ.เมือง จ.ลำพูน

สาหร่ายแผ่น

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

20.

บริษัทโกลบอล ยูทิตี้ เชอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

น้ำ

ปริมาณอลูมิเนียม

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

21.

บริษัทเป๊บซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำ

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

22.

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ไดโซเดียม

ปริมาณเมทานอลตกค้าง

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

23.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

24.

บริษัทไทย จี แมค จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์

ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

25.

สหกรณ์ไวน์เวียงหนองล่อง ลำพูน จำกัด

อ.เวียงหนองล่อง

จ.เชียงใหม่

สุราสมุนไพร

คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

26.

คุณราเชนทร์ เจริญกิจ

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โพแทสเซียมคลอเรท

% ความบริสุทธิ์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

27.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

28.

คลังปิโตรเลียมลำปาง

จ.ลำปาง

น้ำทิ้ง

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

29.

โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพ ฯ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

ปริมาณโลหะหนักและคุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช


การบริการงานตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือน ธันวาคม 2545

ลำดับ

ชื่อผู้ขอรับบริการ /หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายการตัวอย่าง

รายการการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์

1.

หจก. ลำพูนไวน์เนอรี่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

ปริมาณตะกี่ว

ห้องปกิบัติการ สวท-มช

2.

บริษัทโกลบอล ยูทิตี้ เชอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

น้ำ

ปริมาณอลูมิเนียม

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

3.

หจก. ลานนาลิติก วอเตอร์ เวอร์ด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำบาดาล

ปริมาณ TS

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

4.

บริษัทไทยนูตริจูซ จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

5.

Innovex (Thailand) Limited.

จ.ลำพูน

ผลิตภํณฑ์

ตรวจสอบโดย FI-IR

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

6.

บริษัท อิเล็คโทรเซรามิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำเสีย

ปริมาณน้ำมันและไขมัน

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

7.

บริษัทเป๊บซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

อ.เมือง จ.ลำพูน

น้ำ

ปริมาณ BOD

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

8.

บริษัทโกลบอล ยูทิตี้ เชอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

น้ำ

ปริมาณอลูมิเนียม

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

9.

บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

น้ำผึ้ง

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

10.

บริษัทสหเจริญเอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

นมข้าวโพด

คุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

11.

โรงพยาบาลจอมทอง

จ.เชียงใหม่

น้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและคุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

12.

โรงพยาบาลฝาง

จ.เชียงใหม่

น้ำ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและคุณสมบัติทางจุลินทรีย์

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

13.

บริษัทโกลบอล ยูทิตี้ เชอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

น้ำ

ปริมาณอลูมิเนียม

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

14.

บริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

น้ำ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

15.

สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำที่ใช้ในการย้อมสีตอก

ปริมาณโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการ สวท-มช

16.

คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

ปลา

ตรวจหาสาเหตุการตายของปลา

ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

17.

นายสุดแดน แซ่หลิน

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

น้ำมันพืช

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

18.

ห้องปฏิบัติการดราฟแมน

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สารสกัดกาวเครือ

ปริมาณฮอร์โมน

ห้องปฏลิติการภาควิชาเคมี

19.

ห้องปฏิบัติการดราฟแมน

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Dental polomer

คุณสมบัติทางเคมี

ห้องปฏลิติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม