การมีงานทำและอาชีพของบัณฑิต

 

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัดส่วนการมีงานทำจากการสำรวจเมื่อวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (24 มกราคม 2545 ) เป็นดังนี้

 

- มีงานทำ
- ศึกษาต่อ
- ยังไม่มีงานทำ

สำหรับนักศึกษาที่ทำงานพบว่า

- ทำงานเอกชน
- ทำงานราชการ
- ทำงานรัฐวิสาหกิจ
- อาชีพส่วนตัวอิสระ
ร้อยละ 61.57
ร้อยละ 24.46
ร้อยละ 13.97ร้อยละ 73.05
ร้อยละ 14.18
ร้อยละ 0.71
ร้อยละ 12.06