ภาคผนวกที่ 14

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่นักศึกษา
ได้รับปีการศึกษา 2545


ที่

ชื่อทุน

จำนวนเงิน

จำนวนทุน

รวมจำนวนเงิน

1.

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน (ป.เอก)

15,000

5

75,000

2.

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน (ป.โท)

10,000

8

80,000

3

ทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง

20,000

1

20,000

4

ทุนสนับสนุนวิจัยจากกองทุนเชลล์ 100 ปี

88,380

1

88,380

5*

ทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.บรูโน แวร์เคลมานน์

20,000

1

20,000

6*

ทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.บรูโน แวร์เคลมานน์

10,000

2

20,000

รวมทุนการศึกษาระดับ ป.โท-เอก ที่นักศึกษาได้รับ

18

303,380


                           หมายเหตุ* ทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยภาควิชาเคมี