ผลสรุปการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2544

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการและการบริหาร
การแบ่งส่วนราชการ และการบริหาร | แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์ | แผนภูมิการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

บุคคลแห่งปี
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2544 | บุคคลตัวอย่าง ประจำปี 2544 | นักนิวเคลียร์เกียรติคุณ ประจำปี 2544

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์ | นโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน | วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 4 ปี | แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
การประเมินแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 - 31 มกราคม 2545

การบริหารการศึกษา
โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต | โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก | โครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมสถาบันกับต่างประเทศ

การจัดการศึกษา
ผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เปิดสอน | นักศึกษา | โครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี | การบริการวิชาการชุมชน | ทุนการศึกษา | เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา| การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา| การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาการ| การมีงานทำและอาชีพของบัณฑิต| การประกันคุณภาพการศึกษา

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดกองทุน

การวิจัย
การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย | ทุนอุดหนุนการวิจัย | การเผยแพร่ผลงานวิจัย | หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย

ความร่วมมือกับนานาชาติ
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ | กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

การบริการวิชาการแก่ชุมชน
การจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา | สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. | วารสารและจุลสารทางวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ

ภาคผนวก
ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม ต่างประเทศ | จัดประชุมฝึกอบรม สัมมนา | บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ | กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2544 | Publication in Various Journals 2000 | Publication in Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University. | Paper Presented at International Conferences | รายชื่อโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ | ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2544 | รายชื่อข้าราชการที่บรรจุโอนย้ายใหม่ | นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก | นักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับสถาบันต่างประเทศ | การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | การสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา