การมีงานทำและอาชีพของบัณฑิต

 

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัดส่วนการมีงานทำจากการสำรวจเมื่อวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (20 มกราคม 2544 ) เป็นดังนี้

 

- มีงานทำ
- ศึกษาต่อ
- ยังไม่มีงานทำ

สำหรับนักศึกษาที่ทำงานพบว่า

- ทำงานเอกชน
- ทำงานราชการ
- ทำงานรัฐวิสาหกิจ
- อาชีพส่วนตัวอิสระ
ร้อยละ 64.79
ร้อยละ 24.26
ร้อยละ 10.95ร้อยละ 77.17
ร้อยละ 16.44
ร้อยละ 1.83
ร้อยละ 4.56

 


รายงานประจำปี 2544