โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต

 


คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 รวมทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังให้บริการสอนวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาของโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนของคณะอื่นๆ ในสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาและโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย

สรุปจำนวนนักศึกษารับเข้าโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต สาขาขาดแคลน ในปี 2544 ดังนี้

คณะ/ สาขา

จำนวน

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่รวมนักศึกษาในแผนปกติ)
1.1 สาขาวิทยาศาสตร์
- สาขาชีววิทยา
- สาขาเคมี
- สาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
- สาขาฟิสิกส์
- สาขาวัสดุศาสตร์
- สาขาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาธรณีวิทยา
1.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.3 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
270
180
60
20
10
30
30
10
20
50
40
2. นักศึกษาคณะอื่น ๆ ที่เข้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ (ไม่รวมนักศึกษาในแผนปกติ) 486

 


รายงานประจำปี 2544