ภาคผนวกที่ 3

บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ


ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

หลักสูตร

ประเทศ

ประเภททุน

1

น.ส.สมจิตร อยู่เป็นสุข

เทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาเอก

ไทย

ส่วนตัว

2

นายวีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

Natural Resources Management

ปริญญาเอก

ไทย

รัฐบาล

3

นายสุภาพ แสนเพชร

ชีววิทยา

ปริญญาเอก

ไทย

ส่วนตัว

4

นางนันทิยา อัจจิมารังษี

ชีววิทยา

ปริญญาเอก

ไทย

ส่วนตัว

5

นายวสุ ปฐมอารีย์

จุลชีววิทยา

ปริญญาเอก

อังกฤษ

พสวท.


รายงานประจำปี 2544

.