งบประมาณ

   


ในปีงบประมาณ 2544 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนจากแหล่งงบประมาณ ดังต่อไปนี้

1 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน รวม 193.44 ล้านบาท
1.1งบประมาณประจำปี จำนวน 163.17 ล้านบาท
1.2 งบประมาณสนับสนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน จำนวน 30.27 ล้านบาท
1.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 28.20 ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกเป็นแผนงานดังต่อไปนี้

แผนงาน

งบประมาณแผ่นดิน

โครงการเร่งรัดฯ

เงินรายได้

แผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

161,557,000

30,272,700

23,363,400

แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

1,616,400

-

2,070,000

แผนพัฒนาบุคลากร

-

-

2,011,000

งบกลางและรายจ่ายอื่น

-

-

755,650

รวม

163,173,400

30,272,000

28,200,000


รายงานประจำปี 2544