บุคคลแห่งปี

   


"นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี 2544 รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์

ด้วยคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้พิจารณาเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นสาขาเคมีวิเคราะห์ ซึ่งได้เป็นผู้ผลิตผลงานวิจัยด้านการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีใหม่ ๆ ที่อาศัยเทคนิคโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส โดยเน้นการพัฒนาฐานความรู้ของไทยใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ และได้ความรู้ใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลดด้วย ผลงานหลายชิ้นเป็นเรื่องใหม่ในสาขาที่ทำการวิจัยและได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงสมควรเชิดชูเกียรติให้ประจักษ์โดยทั่วไป เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม

"บุคคลตัวอย่าง" ประจำปี 2544 ศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร

ด้วยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้สนับสนุนให้มีการคัดเลือกบุคคลตัวอย่าง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น "บุคคลตัวอย่าง" เป็นประจำทุกปี สำหรับบุคคลที่ก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสำเร็จได้นั้น จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง ประการแรกการมีสมองที่จะคิดแก้ปัญหา มีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามได้อย่างมีแบบแผนไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งรอบข้าง ประการสำคัญคือการมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม นับเป็นพลังงานอันแฝงเร้นอยู่ในกายที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคม ซึ่งบุคคลที่ประสบความสำเร็จมักจะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2544 ศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกให้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น "บุคคลตัวอย่าง" ประจำปี 2544 สาขานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

"นักนิวเคลียร์เกียรติคุณ" ประจำปี 2544 รองศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

รางวัลนักนิวเคลียร์เกียรติคุณสาขาการศึกษา เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติพิจารณาว่านักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้อุทิศตนให้แก่งานวิจัยด้านพลังงานปรมาณูของประเทศไทย ตลอดจนได้มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน สร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นผลงานที่มีประโยชน์ต่อวงการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ สำหรับในปี 2544 รองศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล "นักนิวเคลียร์เกียรติคุณ" ประจำปี 2544 สาขา การศึกษา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ท่านได้อุทิศตนให้แก่การสร้างสรรค์งานวิจัยพลังงานปรมาณูมาโดยตลอด ท่านเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยกย่องในความรู้วิชาการด้านนิวเคลียร์จากบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จึงสมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิชาการและนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อไปในอนาคต


รายงานประจำปี 2544