กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

 


คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล เป็นประธาน ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ในรอบปี 2544 ได้แก่ โครงการจัดจำหน่ายของที่ระลึกและรับบริจาคจากผู้มีเมตตาจิตหลายท่าน ทำให้กองทุนฯ เพิ่มจากปีที่ผ่านมารวมเป็นเงิน 10.99 ล้านบาท

การจัดสรรดอกผลกองทุนประจำปี 2544 มีรายละเอียดดังนี้

1. ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

2. ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์

3. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

รวม

จำนวน 124,000.- บาท

จำนวน 20,000.- บาท

จำนวน 40,000.- บาท

184,000.-บาท


รายงานประจำปี 2544