ภาคผนวกที่ 1

ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุมต่างประเทศ


6 ต.ค. - 16 ต.ค.43 นายประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ เจรจาเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วม ในโครงการ TUCED-DUCED-I&UA/เดนมาร์ก/ TUCED-DUCED-I&UA
7 ตค.-19 ตค.43 นางอารยา จาติเสถียร ประชุมคณะกรรมการ International Council for Medicinal and Aromatic Plants เรื่อง การขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ The Third World Congress on Medicinal and Aromatic Plants ที่เชียงใหม่ ในปี 2002 และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 3rd International Congress on Phytomedicine/เยอรมนี/ส่วนตัว
10 ต.ค.-10 พ.ย.43 นายสรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี ศึกษางานวิจัย เรื่อง The depth of a weak hypersubstitution ร่วมกับ Prof. Dr.Klaus Denecke/เยอรมนี/ส่วนตัว
11 ต.ค-22 ต.ค. 43 นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ด้าน Plasma และ ion source/เยอรมนี/ส่วนตัว
12 ตค. -19 ตค.43 นางอภิญญา ผลิโกมล รวบรวมข้อมูลในการจัดทำโครงการวิจัย เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการมีส่วนร่วมของสตรี/ลาว/ส่วนตัว
13 ต.ค.- 20 ตค.43 นางสายสมร ลำยอง ศึกษางานวิจัยทางด้าน Fresh Water Fungi ร่วมกับ Assoc.Prof.Dr.Kevin Hyde/ฮ่องกง/ส่วนตัว
16 ตค. - 22 ตค.43 นายด้วง พุธศุกร์ ปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก Prof. Dr.Stephen Pyne/ออสเตรเลีย/สกว.
17 ตค.- 21 ตค.43 นางสาวภาวิณี คณาสวัสดิ์ ประชุม Indo-Sweden Research Cooperation in Biotechnology Joint Annual Review Meeting/อินเดีย/Biotechnology Department,Lund University,Sweden
20 ต.ค. - 7 ธ.ค. 43 นางสาวนฤมล ทองไว ศึกษางานวิจัยทางด้านการผลิตกรดแลคติกและจุลชีววิทยาร่วมกับ Prof.Takashi Tachiki/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT
31 ต.ค.-6 พ.ย.43

1 พ.ย.- 5 พ.ย. 43

1.นายประทีป จันทร์คง

2.นายมนพ ลือชารัศมี

นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วมวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ รหัส 42…จำนวน 34 คน ศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและการศึกษาวิชาการ/มาเลเซียและสิงค์โปร์/ส่วนตัว
1 พย. - 9 พย.43 นายวันชัย สนธิไชย ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการทำวิจัยเกี่ยวกับ Rhizosphere bacteria ของพืชสมุนไพร และ Phenol degrading bacteria ในดิน/มาเลเซีย/ส่วนตัว
21 พ.ย.-26 พ.ย.43 1.นางอภิญญา ผลิโกมล

2. นางยุวดี พีรพรพิศาล

3. นายฉัตรชัย กิติพรชัย

4. นายวสุ ปฐมอารีย์

สัมมนาวิชาการระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ในโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์/ญี่ปุ่น/JSPS/NRCT
20 พ.ย. - 3ธ.ค. 43 นายมรกต สุกโชติรัตน์ สัมมนาวิชาการระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ในโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ และปรึกษาหารืองานวิจัย/ญี่ปุ่น/ส่วนตัว
21 พย.-26 พย.43
  1. นายสมชาย ทองเต็ม
  2. นางธิติพันธุ์ ทองเต็ม
ประชุมนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ของผิวและโครงสร้างระดับนาโนและเสนอผลงานวิจัย/สิงค์โปร์/รายได้43
23 พย. - 26 พย.43 นายบุญรักษา สุนทรธรรม ศึกษาการทำวิจัย ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับ Yunnan Observation/จีน/ Yunnan Observation
2 ธ.ค. - 10 ธ.ค.43 นายประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ TUCED-DUCED-I&UA/เดนมาร์ก/ TUCED-DUCED-I&UA
6 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 43 นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่าง High Energy Acceleratator Research Organization, Institute of Materials Structure Science กับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ และดูงานเครื่องเร่งอนุภาค/ญี่ปุ่น/ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
16 ธ.ค. - 25 ธค.43 นางสาวดรุณี ศมาวรรตกุล ดูงานการพัฒนาหลักสูตรร่วมสาขา Development of Collaboration in Joint Masters in the Area of Computer/Information Technology และหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือ/ออสเตรเลีย/TASEAP
7 มค. - 11 มค.44 1.นายประทีป จันทร์คง

2.นางทศพร จันทร์คง

ไปร่วมประชุมวิชาการ International Symposium on Teaching and Applications of Engineering Mathematics/ฮ่องกง/ส่วนตัว
8 มค.-27 มค.44 นายสมพงษ์ ธรรมพงษา นำนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก จำนวน 2 คน ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศและร่วมทำวิจัยทาง Algebra กับ Prof.Dr.Dinh Van Huynh/อเมริกา/สกว.
2 กพ. - 18 กพ.44 นางสาวพรทิพย์ จันทรมงคล นำนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก จำนวน 1 คน ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ Dr.Peter McQuillan และเข้าร่วมประชุม The 28th Congress of the International Asscociation of Theoretical and Applied Limnology และเสนอผลงานวิจัย/ออสเตรเลีย/สกว.
17 กพ. - 26 กพ.44 นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง เจรจาความร่วมมือทางวิชาการทางด้าน Ion Engineering ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ National Industrial Research Institute of Nagoya/ญี่ปุ่น/ National Industrial Research Institute of Nagoya
17 กพ.-28 กพ.44 นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร นำนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก จำนวน 1 คน ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ Dr.Dallas C. Mildenhall/นิวซีแลนด์/สกว.
22 ก.พ.- 5 มี.ค. 44 นายนิกร มังกรทอง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและปรึกษาหารือแนวทางในการทำวิจัยร่วมกันทางด้าน Biophysics และ Membrane Science/ออสเตรเลีย/ส่วนตัว
6 มี.ค-25 เม.ย.44 นางศรีจันทร์ อาวรณ์ 1.ทำวิจัยร่วมกับ Prof.Dr.K. Denecke เรื่อง Investigation of Higher Order Equational Theories and Applications in Theoretical Computer Science/เยอรมนี/สกว.

2. ทำวิจัยร่วมกับ Prof.Dr.Hossein Zand เรื่อง Reflections on using computer algebra systems in teaching mathematics in the 21th century/อังกฤษ/สกว.

10 มี.ค.-31 พ.ค.44 นางสาวทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ ศึกษางานวิจัยในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง Endocrine Control of Larval Diapause in the Bamboo Borer/ญี่ปุ่น/ฮิตาชิ
11 มี.ค.- 24 มี.ค.44 นายบุญรักษา สุนทรธรรม ศึกษาการทำวิจัยและเจรจาโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์/ญี่ปุ่น/Gunma Astronomical Observatory
11 มีค. - 18 มีค.44 นายพงษ์พอ อาสนจินดา ร่วมประชุม First Project Co-ordination Meeting/ฟิลิปปินส์/IAEA
24 มีค. - 8 เมย.44 นางสกุณณี บวรสมบัติ ร่วมประชุมและดูงานในโครงการศูนย์วิจัยน้ำ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Birkbeck College,University of London/อังกฤษ/British Council
31 มีค.- 30 เมย.44 นายสรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี ร่วมทำวิจัยกับ Prof.dr.Klaus Deneke เรื่อง Investigation of Higher Order Equational Theories and Applications in Theoretical Computer Science/เยอรมนี/สกว.
1 เมย.-31 พ.ค.44 นางสาวสมพร จันทระ ศึกษางานวิจัยในโครงการความร่วมมือของโครงการศูนย์วิจัยน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ กับ Department of Biological Sciences, University of Dundee เรื่อง Analytical and toxicological techniques for the detection and quantification of cyanobacterial toxins in samples of cyanobacterial populations and water supplies/อังกฤษ/British Council
8 เม.ย -15 เม.ย.44 นางสายสมร ลำยอง ร่วมประชุม International Society of Rare Sugar/ญี่ปุ่น/มหาวิทยาลัยคากาว่า
15 เมย.-24 เมย.44 นายนิกร มังกรทอง เจรจาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาทางด้านวัสดุตัวนำยวดยิ่ง และกำหนดแผนการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก/สวีเดน/สกว.
16 เมย.- 1 พค.44 นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ ร่วมเจรจาหารือทางวิชาการทางด้าน neutron - induced nuclear reaction data obtained with the MEDLEY facility ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Uppsala University/สวีเดน/Uppsala University
17 เมย.-8 พค.44 นางสาวนันทิยา อัจจิมารังษี ปรึกษางานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ Dr.Le Xuan Canh/เวียตนาม/ส่วนตัว
18 เมย.-26 เมย.44 นางสุคนธ์ พานิชพันธ์ ศึกษางานวิจัยเรื่องการเคลือบแก้วด้วยเทคนิคฟิล์มบาง และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และปรึกษางานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับแก้ว ในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาเคมี ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับFreiberg University of Mining and Technology/เยอรมนี/แผ่นดิน43และรายได้43
4 พค. - 17 พค.44 1.นางนิภาพันธ์ มอลลอย

2.นายโรเบิร์ต มอลลอย

ร่วมเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Aston University และ The University of Bermingham ประเทศอังกฤษ/อังกฤษ/แผ่นดิน43
14 พค. - 2 มิย. 44 นางสาวดาวรุ่ง กังวานพงศ์ นำนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษกไปศึกษาการทำวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ คือ Prof.Guenter Speit/เยอรมนี/สกว.
16 พค.-16 กค.44 นายสมศร สิงขรัตน์ ร่วมปรึกษาหารือทางวิชาการเรื่อง การรับบริจาคส่วน Injector เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่องเร่งอนุภาค Tandetron และร่วมศึกษางานวิจัยเรื่อง Accelerator Techniques for Materials Analysis/สวีเดน/IPPS
30 พค.- 3 มิย.44 นายด้วง พุธศุกร์ ปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก Assooc.Prof.Mary Garson /ออสเตรเลีย/สกว.
1 กค.- 31 สค.44 นางสาวจินตนา สิริพิทยานานนท์ ทำวิจัยระยะสั้น ในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Reading University/อังกฤษ/แผ่นดิน44
10 กค. - 30 กค.44 นางสาวสายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์ ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 3 และปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 2 /อังกฤษ/สกว.
4 ส.ค.- 31 ต.ค.44 นางสาวเจียมใจ เครือสุวรรณ ศึกษางานวิจัยเรื่อง numerical weather predicition, climate modeling/จีน/International Center for Climate and Environment Sciences และ Institute of Atmospheric physics
25 สค.-9 กย.44 นายบุญรักษา สุนทรธรรม ดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์/เนเธอร์แลนด์/Netherlands Management Cooperation Programme
30 สค. - 5 กย..44 นางสายสมร ลำยอง ปรึกษางานวิจัยร่วมกับ Prof.Gary Strobel ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก/อเมริกา/ส่วนตัว
31 สค.- 2 พย.44 นางสาวชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล ศึกษางานด้าน Theoretical physics ที่ต้องใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทางด้าน optics/อเมริกา/แผ่นดิน44
2 กย. - 8 กย.44 1.นายพิษณุ วงศ์พรชัย

2. นางฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Calofornia State University, Fullerton, California Institute of Technology, Pasadena, U.S. Geological Suevey, San Francisco, Boise State University/ออสเตรเลีย/แผ่นดิน44
21 กย.-28 กย.44 นายเอกรัฐ บุญเชียง ประชุม The 28th annual meeting of Computers in Cardiology/เนเธอร์แลนด์/รายได้44
23 กย.-29 กย.44 นางเรืองศรี วัฒเนสก์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Cardiff University/อังกฤษ/แผ่นดิน43,44
29 กย. - 7 ตค.44 1.นายพิษณุ วงศ์พรชัย

2.นายสัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Calofornia State University, Fullerton, Boise State University อเมริกา/แผ่นดิน 44
30 กย. - 30 พย.44 นายกอบเกียรติ แสงนิล ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Chemical Procedure for the measurement of antioxidative ability of fruit components, and structure analysis of carbohydrate polymers ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ/ญี่ปุ่น/รายได้44 ส่วนที่หักจากค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าหน่วยกิต 10%


รายงานประจำปี 2544