ภาคผนวกที่ 9

รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2544


ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินคณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

สภาวะแวดล้อมทางเทคโทนิคและแหล่งแร่บริเวณแม่สรวย-ป่าเป้า ภาคเหนือประเทศไทย นายวุฒิ อุตตโม

120,000.- บาท

2

โฮมเพจชุดวิชาแคลคูลัสระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 นายสุเทพ สวนใต้

80,000.- บาท

3

การวิเคราะห์ความแม่นยำสำหรับธาตุที่มีปริมาณน้อยในตัวอย่างน้ำ นางมยุรี พรหมพุทธา

42,000.- บาท

4

การเตรียมเทอร์พอลิเอสเทอร์แบบสุ่มตัวใหม่ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงสามารถสลายตัวทางชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ นางสาววินิตา บุญโยดม

80,000.- บาท

5

ผลทางพันธุพิษของยากำจัดศัตรูพืชต่อลิมโฟไซต์ของเกษตรกรอำเภอสารภีและจอมทอง นางหัทยา กาวีวงศ์

80,000.- บาท

6

เครื่องอบลำไยพลังงานแสงอาทิตย์ นายคมสันติ โชคถวาย

120,000.- บาท

7

ระบบการจัดการข้อมูลและภาพจากเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง นายเอกรัฐ บุญเชียง

170,000.- บาท

ทุนวิจัยจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

การผลิตโปรตีนไฮโดรโฟบินโดยใช้ยีสต์ นายรุ่งรัจน์ วังศพ่าห์

60,000.- บาท

ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่)

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การเตรียมพอลิเอสเทอร์แบบสุ่มตัวใหม่ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงและสามารถสลายตัวทางชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ นางสาววินิตา บุณโยดม

25,000.- บาท

2

การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันโพเทนชิโอเมตรีสำหรับการวิเคราะห์คลอไรด์ นายกฤษณะ จิตมณี

25,000.- บาท

3

การพัฒนาวิธีการเตรียมเยื่อสาโดยอัลคาไลน์เปอร์ออกไซด์ นางสาววิมล ไสยสมบัติ

25,000.- บาท

4

ระบบการจัดการฐานข้อมูลภาพจากเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง นายเอกรัฐ บุญเชียง

25,000.- บาท

5

ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในน้ำและความสัมพันธ์กับสารมลพิษในแม่น้ำปิง จังหวัดเชียใหม่ นายชิตชล ผลารักษ์

25,000.- บาท

6

ผลของกวาวเครือดำ (Mucuna colletii) ต่อระบบเลือดของหนูขาว นายสุลักษณ์ วุทธีรพล

25,000.- บาท

7

การเปรียบเทียบผลผลิตเหล้าน้ำขาวที่ผลิตโดยลูกแป้งเหล้ากับเหล้าสาเก นายสมบัติ ใจคำ

25,000.- บาท

8

การตรวจหาโมเลกุลของ Heparan sulphate ที่เกี่ยวข้องในการติดเชื้อของ coxsackievirus A9 บนเซลล์เพาะเลี้ยง นางสาวยิ่งมณี บุณยเกียรติ

25,000.- บาท

ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม (ปีที่ 1) น.ส.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

270,000.- บาท

2

การปรับปรุงความทนทานต่อการถูกกัดกร่อนของโลหะผสมไทเทเนียมโดยใช้คลอไรด์ไอออน นายสมชาย ทองเต็ม

160,000.- บาท

3

การศึกษาและประยุกต์ไกลคอซิเดส เลคตินและคาร์โบไฮเดรตจากเห็ดภาคเหนือเพื่อผลิตแซคคาไรด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวดารารัตน์ ทองขาว

240,000.- บาท

4

การเตรียมและการศึกษาวิธีการปรับปรุงสมบัติการนำยวดยิ่งของสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูงประเภทออกไซด์ของ Bi-Cu-Sr-Cu โดยวิธีซอลเจล (ปีที่ 3) นางสาวสายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

237,600.- บาท

5

การแยกและการเพิ่มผลผลิตสารให้สีธรรมชาติจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อม นางสาวสุรีย์ ฟูตระกูล

200,000.- บาท

7

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ระดับนำร่องจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบก๊าซชีวภาพฟาร์มเลี้ยงสุกร (ปีที่ 2) นางยุวดี พีรพรพิศาล

200,000.- บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสที่มีกาาเตรียมตัวอย่างแบบในท่อ นายเกตุ กรุดพันธ์

1,631,300.- บาท

2

ตัวดำเนินการบางตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวดำเนินการไดมอนด์ นายอำนวย ขนันไทย

970,200.-บาท

3

คุณสมบัติเรขาคณิตและการแปลงเมทริกซ์ของปริภูมิลำดับ นายสุเทพ สวนใต้

1,080,000.-บาท

4

บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการเจริญของหนอนเยื่อไผ่ระยะไดอะพอส นางสาวทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

1,080,000.-บาท

5

การวิจัยและพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในแถบภาคเหนือตอนบน (ระยะที่ 2) นางสาวสุรีย์ ฟูตระกูล

3,187,893.-บาท

6

การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ นางสาวภาวิณี คณาสวัสดิ์

699,558.-บาท

7

การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติแบบพหุสำหรบอุตสาหกรรมครอบครัว

การวิจัยพลศาสตร์เชิงดิสครีตของฟังก์ชั่น

นายอนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ

2,413,809.- บาท

8

พลศาสตร์เชิงดิสครีตของฟังก์ชันในคลาส Aฅ และการวิจัยคุณสมบัติไม่แปรเปลี่ยนของการแปลงเชิงเส้นคู่ นายปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

1,080,000.- บาท.

9

Fixed Point Property in Banach Spaces นายสมพงษ์ ธรรมพงษา

1,884,607.- บาท

10

การติดตามผลทางชีวภาพและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชากรในจังหวัดที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปอด นางสาวดาวรุ่ง กังวานพงศ์

300,000.- บาท

11

การเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กตริก นายกอบวุฒิ รุจิจนากุล

1,080,000.-บาท

12

การป้องกันการกัดกร่อนโลหะผสมไทเทเนียม-อะลูมิเนียมบางชนิด นายสมชาย ทองเต็ม

1,700,000.-บาท

เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

ลำอนุภาคควอนตัมกับสสาร นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

7,500,000.-บาท

2

การพัฒนาการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล นายเกตุ กรุดพันธ์

7,500,000.-บาท

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับเทคนิคโวลแทมเมตรี นายจรูญ จักร์มุณี

400,000.-บาท

2

การศึกษา Molecular Dynamics ของกระบวนการการผ่อนคลายไในโพลิไวนิลมีทิวอีเธอร์ นายเชิดศักดิ์ แซ่ลี

400,000.-บาท

3

การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร DZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์ นายสุพล อนันตา

400,000.-บาท

4

การแยกแบคทีเรียแลคติคที่สามารถใช้แป้งหรือโคตินเพื่อการผลิตกรดแลคติค นางสาวนฤมล ทองไว

400,000.-บาท

5

การศึกษาเหล็กหล่อโครเมียมสูงด้วยจุลทรรศน์ศาสตร์อิเล็กตรอน นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

400,000.-บาท

6

การพัฒนาระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบระบบประเมินคุณลักษณะเชิงผิวของวัสดุโดยวิธีกระดอนกลับของไอออนพลังงานกลาง ๆ นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ

400,000.-บาท

7

เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสขาร์จ นายพิศิษฐ์ สิงห์ใจ

200,000.-บาท

ทุนวิจัยจากศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การสร้างกระจบเกรียบ นายนรินทร์ สิริกุลรัตน์

2,748,900.-บาท

2

การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ็กซ์และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์ นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

2,591,437.-บาท

3

การพัฒนาวัสดุผสมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นไฮโดรโฟน นายกอบวุฒิ รุจิจนากุล

200,000.-บาท

4

การสร้างเครื่องมือทดสอบการสึกกร่อนแบบล้อยางตามมาตรฐานการทดสอบ นายสิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์

198,000.-บาท

5

การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของเส้นใยโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นไหมละลายในงานศัลยกรรม นางสาวจินตนา สิริพิทยานานนท์

550,000.-บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การควบคุมการเจริญของเชื้อราที่ก่อโให้เกิดสารอัลฟาท็อกซินในถั่วลิสงโดยแบคทีเรีย Pseuddomonas syringae นายรุ่งรัจน์ วังศพ่าห์

200,000.- บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

ระบบไอออนอิมพลานเตชั่นเพื่องานวิจัยและฝึกอบรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจรรวม นายสมศร สิงขรัตน์

2,905,587.-บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-ประเภทแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การพัฒนาประสิทธิภาพสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดเป็นสารกำจัดศัตรูพืช นางอารยา จาติเสถียร

3,996,900.- บาท

2

การทดลองเลี้ยงแมลงเบียนของแมลงวันทองเพื่อเพิ่มจำนวนมาก นายไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

200,000 .-บาท

-ประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและการวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบเกือบแตะกับบางระบบ นายบุญรักษา สุนทรธรรม

1,011,060.-บาท

2

สารเฟร์โรอิเล็กตริกทางเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ นายทวี ตันฆศิริ

1,174,080.-บาท

-ประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การศึกษาทฤษฎีสมการอันดับสองและการประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางศรีจันทร์ อาวรณ์

378,000.-บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสารไดอิเล็กตริกคุณภาพสูง นายทวี ตันฆศิริ

1,204,000.-บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก Shell international Renewables Ltd.

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

Research for the Restoration of natural forest Ecosystems in Northern Thailand นางวิไลวรรณ อนุสารสุนทร

3,339,701.-บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การสำรวจการใช้ประโยชน์จากพรรณพืชในชนกลุ่มน้อยและชาวเมืองน่าน นางชูศรี ไตรสนธิ

1,527,920.-บาท

ทุนอุดหนุนจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การติดตามตรวจสอบสาหร่ายในแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา นางยุวดี พีรพรพิศาล

1,250,000.-บาท


รายงานประจำปี 2544