โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

 


ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 นั้น สกว. ได้ประกาศผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มีอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนทั้งสิ้น ดังนี้

รุ่นที่ (ปี) จำนวนอาจารย์ที่รับทุน จำนวนทุน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน
1 (2541) 14 17 15
2 (2542) 13 15 12
3 (2543) 16 18 17
4 (2544) 12 12 8


ปัจจุบันมีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว 2 คน และมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ 50 คน ดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก 11


 

รายงานประจำปี 2544