ภาคผนวกที่ 11

นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2544 จำนวน 50 คน ดังนี้

1) 4165001 นายหาญศึก ตาลศรี
แนวทางการวิจัย Generalizations of Continuous and Discrete Modules
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
2) 4165011 นายวีรชัย พุทธวงศ์
แนวทางการวิจัย Isolation of Glycosides by Electrolytic Decolorization
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์
สาขาวิชา เคมี
3) 4165015 นายพัฒนพงษ์ อ่ำพันธุ์
แนวทางการวิจัย Development of Flow Injection Analysis with Sample Pretreatment aSpeciation of Selected Ions
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
สาขาวิชา เคมี
4) 4165019 น.ส.สิริภัทร สุธีรภัทรานนท์
แนวทางการวิจัย Development of On-line Analysis Involving Speciation
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
สาขาวิชา เคมี
5) 4165022 นายปรัชญา ศรีสง่า
แนวทางการวิจัย Biodiversity of Vascular Plants on Doi Phu Kha National Park
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ
สาขาวิชา ชีววิทยา
6) 4165023 นายรัฐพร จันทร์เดช
แนวทางการวิจัย Molecular Identification of Lychee (Litchi chinensis Sonn.) in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
สาขาวิชา ชีววิทยา
7) 4165024 น.ส.วิพรพรรณ์ โพธิตา
แนวทางการวิจัย Survey and Isolation of Endophytic and Saprobic Fungi of Wild Banana in Doi Suthep-Pui National Park
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
สาขาวิชา ชีววิทยา
8) 4165047 นายมิชญ์ เมธีสุวกุล
แนวทางการวิจัย Ion Beam Neutralization
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
สาขาวิชา ฟิสิกส์
9) 4165048 น.ส.สาคร ริมแจ่ม
แนวทางการวิจัย Corherent for Infra-red Radiation from Relativistic Electron Beam
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
สาขาวิชา ฟิสิกส์
10) 4179503 นายประคอง สาคร
แนวทางการวิจัย Glucosinolate and Myrosinase for Agro-Industrial Sectors Extension in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
11) 4265201 นางสาวปริญญา มาสวัสดิ์
แนวทางการวิจัย Development of Flow Injection System for Trace Metals Determination Using Electro-chemical Detection
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์
สาขาวิชา เคมี
12) 4265202 น.ส.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
แนวทางการวิจัย Synergistic of Zaragazic Acid
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์
สาขาวิชา เคมี
13) 4265204 นายวิรัช เรืองศรีตระกูล
แนวทางการวิจัย Novel Flow Injection Techniques with Chemiluminescent and Spectrophotometric Detection for Trace Analysis
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์
สาขาวิชา เคมี
14) 4265207 น.ส.รัตติกาล จันทิวาสน์
แนวทางการวิจัย Development of an Analytical System Combination Field-Flow Fractionation and Flow Injection Analysis
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
สาขาวิชา เคมี
15) 4265208 นายสมบัติ เชาวนพูนผล
แนวทางการวิจัย Selectivity of Electrocoagulation Process and Recovery of Coagulated Compounds with Application to Isolation of Colouring Matters from Tree Barks
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์
สาขาวิชา เคมี
16) 4265301 นายเกริก ผักกาด
แนวทางการวิจัย Taxonomy and Functional Morphology in Relation to Propagation of Native Forest Tree Seedling
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สตีเฟน อีเลียต
สาขาวิชา ชีววิทยา
17) 4265303 นายพงศ์ศักดิ์ เหล่าดี
แนวทางการวิจัย Biodiversity of Some Aquatic Insects from Chiang Dao Watershed, Chiang Mai Province for Environmental Bioassessment
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล
สาขาวิชา ชีววิทยา
18) 4265304 น.ส.รารุณี แสนหมี่
แนวทางการวิจัย Distribution and Cultivation of Edible Ectomycorrhizae in Chiang Mai and Chiang Rai Province
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
สาขาวิชา ชีววิทยา
19) 4265306 น.ส.ศิรินนภา ศรัณยวงศ์
แนวทางการวิจัย Quality Indices of Mango Fruit : Identification, Influencing Factor and Assessment and Measurement by Non - Destructive Technology
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จินดา ศรศรีชัย
สาขาวิชา ชีววิทยา
20) 4265401 นายธนูชัย ศิลารัตน์
แนวทางการวิจัย Effects of Environmental Factors on Accumulation of Fossil Fuel Deposits in Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร
สาขาวิชา ธรณีวิทยา
21) 4265402 น.ส.บัณฑิต อุดมกัน
แนวทางการวิจัย Effect of Environmental Factors on Accumulation of Fossil Fuel Deposits in Southern and the Gulf of Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร
สาขาวิชา ธรณีวิทยา
22) 4265521 นายสิงหเดช แตงจวง
แนวทางการวิจัย Formation, Structure and Properties of Ceramics Bases on the BaO-TiC2 System
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ
สาขาวิชา วัสดุศาสตร์
23) 4265556 น.ส.สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์
แนวทางการวิจัย Pulsed Plasma Source Ion Implantation
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
สาขาวิชา ฟิสิกส์
24) 4279504 นายธีรพงษ์ เทพกรณ์
แนวทางการวิจัย Preparation of Papain from Papaya Latex for Detergent Industry
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ภาวิณี คณาสวัสดิ์
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
25) 4365152 นายคำสิงห์ นนท์เลาพล
แนวทางการวิจัย The Residues of Diamond Operator
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อำนวย ขนันไทย
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
26) 4365176 นายกัมพล ศรีธัญรัตน์
แนวทางการวิจัย Boundary Value Problems of Diamond Operator Related to the Wave Operator
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อำนวย ขนันไทย
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
27) 4365177 นายวิเนตร เสนหาญ
แนวทางการวิจัย Theory of Geometry of Banach Spaces
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
28) 4365178 นายสาธิต แซ่จึง
แนวทางการวิจัย Geometry of Kothe-Bochner Spaces
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
29) 4365301 น.ส.สุภัค มหัทธรพรรค
แนวทางการวิจัย Application of Ion Beam Implantation in Molecular Biology
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
สาขาวิชา ชีววิทยา
30) 4365326 นายกัลย์ กัลยาณมิตร
แนวทางการวิจัย Maturity and Quality Indices of Durian Friut and the Use of X-ray Techniques foe Assessment and Measurement
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จินดา ศรศรีวิชัย
สาขาวิชา ชีววิทยา
31) 4365328 นายเดชา ทาปัญญา
แนวทางการวิจัย Biodiversity of Riparium Insects and Their Conservation in Montane Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล
สาขาวิชา ชีววิทยา
32) 4365332 นายเมธวี ศรีคำมูล
แนวทางการวิจัย Chromosome Alllelic Sequence Diversity Analysis of Minorities in Upperpart of Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
33) 4365333 น.ส.วรภา หีบจันทร์ตรี
แนวทางการวิจัย Biomonitoring Study and Health Risk Assessment of Human Populations for Environmental Toxic Substances Exposure
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
34) 4365336 นางอุบลวรรณ อุโพธิ์
แนวทางการวิจัย Comparative Ethnobotanical Studies in Upperpart of Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ
สาขาวิชา ชีววิทยา
35) 4365427 นายวิฆเนศ ทรงธรรม
แนวทางการวิจัย Stratigraphic Correlation of Tertiary Basins in Northern Thailand Using Algae Pollen and Spore
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร
สาขาวิชา ธรณีวิทยา
36) 4379502 นายศุภชัย โตภานุรักษ์
แนวทางการวิจัย Search for Stable Biocatalysts and Novel Procedures for Synthesis of Chiral Pharmaceutical Compounds
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
37) 4379526 น.ส.จิราพร นาวารักษ์
แนวทางการวิจัย Protein Engineering of Snake Venom and Protease
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
38) 43792529 น.ส.ระวิวรรณ ทิน้อย
หัวข้อวิจัย Xanthophyll in Plants for Food Pigmentation
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
39) 4465226 นายณรงค์ เล่งฮ้อ
แนวทางการวิจัย Development of Simple Sequential Injection Analysis Systems
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
สาขาวิชา เคมี
40) 4465302 น.ส.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
แนวทางการวิจัย Influence of Endophytes on the Biodiversity of Saprobie Fungi
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
สาขาวิชา ชีววิทยา
41) 4465326 น.ส.กานดา ค้ำชู
แนวทางการวิจัย Biology and life history of Trematode, taichui (Nishigori) Witenberg, 1930 in Chiang Mai
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
42) 4465328 นายประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์
แนวทางการวิจัย Biology and Life History of Trematode, Stellantchasmus falcatus in Chiang Mai
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
43) 4465328 น.ส.บุญสม บุษบรรณ์
แนวทางการวิจัย Biodiversity of Endophytic Fungi and Their Interrelationship to Host in some Medicinal Plants
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
สาขาวิชา ชีววิทยา
44) 4465329 นางปราณี ปาลี
แนวทางการวิจัย Taxonomie Rivision of a Family or Some Genera of Flowering Plants in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
สาขาวิชา ชีววิทยา
45) 4465330 น.ส.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ
แนวทางการวิจัย Influence of Endophytes on the Biodiversity of Saprobic Fungi
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล
สาขาวิชา ชีววิทยา
46) 4465332 น.ส.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
แนวทางการวิจัย Morphological , Ultrastructural and Phylogenic Criteria in Taxonomic Studies of Bluegreen Algae at Hot Spring Areas in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล
สาขาวิชา ชีววิทยา
47) 4465401 น.ส.ยุพา ทาโสด
แนวทางการวิจัย Paleoenvironment of Miocene Mastodon in Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร
สาขาวิชา ธรณีวิทยา
48) 4465526 นายเสวต อินทรศิริ
แนวทางการวิจัย TOF-RBS for Low Energy Accelerator
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมศร สิงขรัตน์
สาขาวิชา ฟิสิกส์
49) 4479501 นายพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงค์
แนวทางการวิจัย Facile Combinatorial Peptide - library for studying Subsite - Specificity of Protease and Designing Protease Inhibitors
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
50) 4479532 น.ส.อัญชนา เจนวิถีสุข
แนวทางการวิจัย Phenolic Compounds in Plants
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ


รายงานประจำปี 2544