ผลสรุปการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2544

   ปี 2544 เป็นปีที่คณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์เข้ามาบริหารงานต่อจากคณะบริหารชุดเดิม แต่ก็ยังได้สานต่อแนวนโยบายเดิมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเพิ่มเติมนโยบายใหม่ในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์มีความต่อเนื่อง และบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันวางไว้
คณะผู้บริหารได้จัดทำแผนปฏิบัติการในช่วง 4 ปีข้างหน้าอย่างชัดเจน โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณาความคืบหน้าสู่เป้าหมาย ตลอดจนการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่างๆ ด้วย ซึ่งในช่วงปี 2544 การดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
สำหรับการเตรียมการเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ คณะวิทยาศาสตร์ได้ทำระบบการประกันคุณภาพมาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อน ขององค์กรระดับ คณะ ภาควิชา และบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรและตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ได้มีการจัดสรรอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับพันธกิจ และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนแผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อรองรับระบบงบประมาณแผนใหม่ ตลอดจนการรองรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. ในอนาคต
ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ภาควิชาต่างๆ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานยิ่งขึ้น คณะฯ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และจัดทำระบบ e-learning ร่วมกับมหาวิทยาลัย สำหรับวิชาเคมีและฟิสิกส์พื้นฐาน ตลอดจนการจัดทำระบบการประเมินการสอนของอาจารย์แบบ online
ด้านการพัฒนานักศึกษา คณะฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมเสริมทักษะ คุณธรรม-จริยธรรม กีฬา และนันทนาการ นอกจากนี้ยังแสวงหาและจัดงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีและยากจน รวมทั้งการจัดทุนช่วยสอนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานสอนของภาควิชาต่างๆ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านประสบการณ์การสอนแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาด้วย
ด้านการวิจัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เพื่อเป็นทุนอุดหนุนโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และโครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน คุณภาพการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2543 - กันยายน 2544 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 26 เรื่อง และเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ 33 เรื่อง
ด้านการบริการชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบและกำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการใช้บริการ และความพร้อมของคณะฯ ในการให้บริการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท - มช) ในการให้บริการวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ปี 2544 ยังเป็นปีที่คณะวิทยาศาสตร์มีบุคคลที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ และได้รับรางวัลวิจัยในระดับประเทศหลายท่าน นับเป็นนิมิตรหมายอันดีงามของคณะวิทยาศาสตร์ ที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ที่ตั้งเอาไว้


รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์


รายงานประจำปี 2544