ภาคผนวกที่ 15

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา


ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 ถึงเดือน กันยายน 2544


ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล

โท

เอก

ทำการวิจัยเกี่ยวกับ

สถานที่

ประเทศ

ระหว่างวันที่

1

2

1

นายจีรศักดิ์ ตรีพรหม
4165012
เคมี
   

/

  การศึกษาการเปลี่ยนสภาพไนเตรตเป็นไนไตรต์ด้วยจุลินทรีย์โดยโครมาโทกราฟีของเหลวสมัยใหม่ California State University, Fullerton USA 2 ม.ค.-31 พ.ค. 44

2

น.ส. ทวีสิน กล่อมเกล้า
4265210
เคมี
   

/

  Organometallic Synthesis Laboratory Universite des Sciences et Technologies de Lille France 31 ม.ค.-30 มิ.ย. 44

3

น.ส. สายธาร รอดพร้อม
4265212
เคมี
   

/

  Ceramic Glazes Monash University Australia 16 ก.พ.-17 พ.ค. 44

4

นายตรัย เป๊กทอง
4165021
ชีววิทยา
   

/

  Water Nutrient Chemistry Analysis Essex University England 7 พ.ค.-8 มิ.ย. 44

5

นายทัตพร คุณประดิษฐ์
4365330
ชีววิทยา
   

/

  Water Nutrient Chemistry Analysis Essex University England 7 พ.ค.-8 มิ.ย. 44

6

นางอโนดาษ์ จารุจินดา
4065021
เคมีฟิสิกัล
     

/

Polymer Reading University England 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 44


รายงานประจำปี 2544