ภาคผนวกที่ 10

รายชื่อข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายใหม่


ลำดับ

ชื่อ

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

วัน เดือน ปีที่เริ่มทำงาน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

น.ส.พนารัตน์ พลับอินทร์

น.ส.วินิตา บุณโยดม

นายสราวุธ จันทรประเสริฐ

นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ

น.ส.สุกัญญา เกษศิลป์

นายศรัณย์ แสงทอง

นายจีรยุทธ ไชยจารุวณิช

น.ส.สุภาภรณ์ ครัดทัพ

น.ส.อุษสยา นิลละออ

นายภักดี เจริญสวรรค์

นายคงศักดิ์ บุญยะประณัย

นายสมสวัสดิ์ รัตนสูรย์

น.ส.วันดี ธรรมจารี

น.ส.ชนกพร ไชยวงศ์

น.ส.สิริพร แจ้งสุทธิวรวัฒน์

นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

น.ส.พัชณี แสงทอง

นายปูชนีย์ กอบแก้ว

นายสวัสดิ์ สนิทจันทร์

นายทินกร กันยานี

น.ส.สายรุ้ง ซาวสุภา

นายธิติ จันทร์ภิรมย์

น.ส.เขมิกา สงแจ้ง

น.ส.วรรณจันทร์ แสงหิรัญ

นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ

น.ส.จิตรลดา เศรษฐกร

นายสรรพวรรธน์ กันตะบุตร

นายกลยุทธ ชัยลอม

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์

อาจารย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์

นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นักวิทยาศาสตร์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สถิติ

เคมี

ธรณีวิทยา

ฟิสิกส์

สถิติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ธรณีวิทยา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์

เคมี

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

ชีววิทยา

เคมี

ชีววิทยา

ชีววิทยา

เคมี

เคมี

เคมี

เคมี

ชีววิทยา

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เคมีอุตสาหกรรม

18 ส.ค.43

2 ต.ค. 43

2 พ.ย. 43

25 ต.ค. 43

18 ธ.ค. 43

1 ก.พ. 44

8 ม.ค. 44

2 ก.พ. 44

9 พ.ค. 44

21 พ.ค. 44

5 มิ.ย. 44

8 มิ.ย. 44

8 มิ.ย. 44

8 มิ.ย. 44

13 มิ.ย. 44

12 มิ.ย. 44

2 ก.ค. 44

9 ก.ค. 44

9 ก.ค. 44

16 ก.ค. 44

1 ส.ค. 44

16 ก.ค. 44

1 ส.ค. 44

27 ส.ค. 44

27 ส.ค. 44

27 ก.ย. 44

1 ต.ค. 44

9 ต.ค. 44


รายงานประจำปี 2544