ภาคผนวกที่ 4

กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2544


กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา2544 เดือน ต.ค.43-ก.ย. 44

ที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินงาน

สถานที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1

9-10 ต.ค. 43

โครงการค่ายฝึกวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์สำหรับสมาชิกชมรมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

2

27 ม.ค. 44

โครงงานอำนวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ์โควต้า

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

3

3-4 ก.พ. 44

โครงงานสัมมนากิจกรรม

นักศึกษา

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

4

ตลอดปีการศึกษา2544

โครงงานวารสารจากชมรม

วิชาการ

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

5

20-30 พ.ค. 44

โครงงานจัดทำสมุดเชียร์

ชมรมเชียร์

ที่ทำการ สนว.

6

25-26 พ.ค. 44

รับน้องรถไฟ

สนว.

สถานีรถไฟหัวลำโพง กทม.

7

26 พ.ค. 44

วันแรกพบ

กลุ่มนักศึกษาชั้น

ปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

8

28 พ.ค. 44

วันสอน Boom Science

กลุ่มนักศึกษาชั้น

ปีที่ 2

ลานสังคีต มช.

9

30 พ.ค.-4มิ.ย. 44

โครงงานจัดทำหนังสือรับน้อง

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

10

1-2 มิ.ย. 44

โครงงานคุณธรรมจริยธรรมและสัมพันธ์น้องใหม่

กลุ่มนักศึกษาชั้น

ปีที่ 2

ค่ายลูกเสือช่างเคี่ยน ต.สุเทพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

11

4 มิ.ย. 44

โครงงานผูกไทด์-ใส่เข็มและ

เปิดสายรหัส

กลุ่มนักศึกษาชั้น

ปีที่ 2

ห้องบรรยาย ScB 1100 และ

ศาลาอ่างแก้ว มช.

12

6-8 มิ.ย. 44

อบรมพื้นฐานวิชาชีพนักอัญมณี-วิทยา

ชมรมอัญมณีวิทยา

ภาควิชาธรณีวิทยา

13

7-8 มิ.ย. 44

แนะแนวการเรียนและสอนการใช้เครื่องคิดเลข

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

14

18 มิ.ย.44

เลือกสรรผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กลุ่มนักศึกษาชั้น

ปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

15

19-21 มิ.ย. 44

เปิดโลกกิจกรรม

สนว.

ห้องบรรยาย ScB 1100 และลานเพลินเคมี

16

7 ก.ค. 44

รับน้องขี้นดอย

สนว.

พระธาตุดอยสุเทพ

17

9-20 ก.ค.44

โครงงานติวเข้มก่อนสอบกลางภาค

ชมรมวิชาการ

ห้องบรรยาย ScB 1100

18

14 ก.ค. 44

โครงงานแนะนำภาควิชา

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

19

16-18 ส.ค. 44

โครงงานซุ้มชมรมวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

20

31 ส.ค.44,1-2ก.ย.44

สัมมนากลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

กลุ่มนักศึกษาชั้น

ปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

1

15-30 มิ.ย. 44

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลน้องใหม่

ชมรมบาสเกตบอล

มช.

2

15 มิ.ย.44-3 กค.44

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมฟุตบอล

มช.

3

16-17 มิ.ย. 44

การแข่งขันรักบี้ มช-โอเพ่น

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้หน้า มช.

4

16-30 มิ.ย. 44

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

น้องใหม่

ชมรมบาสเกตบอล

สนามบาสเกตบอล มช.

5

18-22 มิ.ย. 44

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

น้องใหม่

ชมรมวอลเลย์บอล

สนามวอลเลย์บอล มช.

6

20-27 มิ.ย. 44

การแข่งขันแบดมินตันน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

7

25-30 มิ.ย. 44

โครงการแข่งขันกีฬารักบี้น้องใหม่

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้หน้า มช.

8

27-29 มิ.ย. 44

การแข่งขันแบดมินตันระหว่างคณะ

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

9

ก.ค. 44

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระหว่างคณะ

ชมรมบาสเกตบอล

มช.

10

16-18 ก.ค.44

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสระหว่างคณะ

ชมรมเทเบิลทนนิส

มช.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

1

17-19 ส.ค. 44

สำรวจพื้นที่ออกค่าย ครั้งที่ 1

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

บ้านหนองวัวแดง ม.3

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว

จ.เชียงใหม่

2

25-26 ส.ค. 44

สำรวจพื้นที่ออกค่าย ครั้งที่ 2

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

บ้านหนองวัวแดง ม.3

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว

จ.เชียงใหม่

กิจกรรมบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1

14 มิ.ย. 44

งานวันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์

สนว.

ศาลาอ่างแก้ว มช.

2

30 มิ.ย.-1 ก.ค. 44

โครงการปลูกป่า

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

พระธาตุดอยสุเทพ

3

5 ก.ค. 44

โครงงานถวายเทียนพรรษาและบรรยายธรรม

ชมรมพุทธศิลป์

วัดฝายหิน

4

13 ก.ค. 44

โครงงานบายศรีสู่ขวัญและขันโตก

สนว.

ศาลาอ่างแก้ว มช.


รายงานประจำปี 2544