การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

 


1 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์


"ห้องสมุด" มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยสนับสนุนเพื่อการสอน การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตร เป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งปลูกฝัง จิตสำนึกที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจต่อการรักษาผลประโยชน์ของความรู้และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรสารนิเทศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีสำนักงานถาวร ณ ชั้นที่ 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 30 ปี ให้บริการสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ หนังสือและสิ่งพิมพ์ วารสารและเอกสาร โสตทัศนวัสดุ ซีดี-รอม ซีดีเฉพาะสาขา เทปภาษา วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการต่าง ๆ กว่า 20 ชนิดบริการ ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลสารนิเทศต่าง ๆ เต็มที่ เช่น บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศในเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ บริการยืม เอกสารระหว่างห้องสมุด บริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ด้วยระบบอัตโนมัติ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสาระทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการข่าวสารทันสมัย ข่าวสารผ่านดาวเทียม การคัดเลือกเอกสารเผยแพร่เฉพาะกลุ่มผู้ใช้ บริการ แฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง การรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชา บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ OPAC และ Internet การบริการผู้อ่านและแสดงนิทรรศการหนังสือใหม่ตลอดจนข้อมูลสารนิเทศเฉพาะสาขา ข่าว Hotnews/ Informationfile/ Homepage ห้องสมุด

จำนวนทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อการบริการในห้องสมุด มีดังนี้
ทรัพยากรสารนิเทศ

หนังสือทั่วไป
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
หนังสืออ้างอิง(ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
สิ่งพิมพ์รัฐบาล
เอกสารสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ
โครงงานวิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์
รายงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วารสารภาษาต่างประเทศ (บอกรับปัจจุบัน)
วารสารภาษาไทย (บอกรับปัจจุบัน)
วารสารรับบริจาค
หนังสือพิมพ์
วัสดุโสตทัศนศึกษา
แฟ้มข้อมูลสารนิเทศเฉพาะเรื่อง

54,663 รายการ
21,411 รายการ
33,252 รายการ
3,350 รายการ
2,544 รายการ
2,120 รายการ
2,230 รายการ
2,170 รายการ
3,040 รายการ
5 รายการ
17 รายการ
132 รายการ
9 รายการ
529 รายการ
1,250 รายการ

 

2 การบริการโสตทัศนศึกษา


หน่วยโสตทัศนศึกษา เป็นหน่วยงานบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในคณะและนอกคณะ โดยมีการบริการต่างๆ ดังนี้
บริการให้ยืมโสตทัศนูปกรณ์ : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน จอฉาย ลำโพงฮอร์น เครื่องเล่นวีดีโอ
งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ : บริการเขียนป้ายผ้า บริการเขียนหัวข้ออบรมสัมมนา บริการเขียนป้ายโปสเตอร์ป้ายชื่อ
งานถ่ายภาพ : บริการถ่ายรูป/ สไลด์งานการเรียนการสอนและงานวิจัย Copy Slide
งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค : บริการทำสไลด์นำเสนอด้วย Power Point บริการสแกนภาพด้วยคอมพิวเตอร์ บริการออกแบบกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Photoshop และ IIIustrator บริการทำต้นฉบับแผ่นใสทำแผ่นสีและขาวดำ บริการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์หัวข้อเสนอผลงานวิจัย


รายงานประจำปี 2544