ภาคผนวกที่ 8

โครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์


โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2544

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

ปีงบประมาณที่ดำเนินการ

1

โมดุลสำหรับศึกษาอนุกรมอนันต์ของจำนวนจริงด้วยตนเอง นางทิพย์วิภา พัฒนถาบุตร

2542

2

การวิเคราะห์หาลำดับเบสและการแสดงออกของยีนไลเปสจากแบคทีเรียที่ทน นางสาวสุรีย์ ฟูตระกูล

2542

3

ความร้อนซึ่งแยกมาจากแหล่งน้ำพุร้อนผลยับยั้งของแลคติคแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด นางอภิญญา ผลิโกมล

2542

4

การหาลำดับชั้นหินและลักษณะโครงสร้างของชุดหินช่วงอายุเพอร์เมียน/ไทรเอสซิกบริเวณเขื่อนกิ่วลม นายสมพงศ์ จันทร์มี

2542

5

สื่อการสอนโปรแกรมสำเร็จรูปประกอบวิชาการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ นางวาสนา นัยโพธิ์

2542

6

การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชาวเชียงใหม่ นายพุฒิพงษ์ พุกกะมาน

2542

7

การเปรียบเทียบดัชนีค่าครองชีพของประชาชนในเขตเมืองและในเขตชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวลำปาง แสนจันทร์

2542

8

วีคไฮเพอร์สับสติติวชันและโพลีโนเมียลไฮเพอร์ไอเดนติตี้ นายสรศักดิ์ ลี้รัตนวลี

2543

9

การศึกษาคำตอบของสมการอัลตราไฮเปอร์โบลิคที่สัมพันธ์ นายอำนวย ขนันไทย

2543

10

การวิเคราะห์ปริมาณสารหอม 2-0:เซติล-1-ไพรโรลีนในข้าวด้วยวิธีทางเคมี นางสุกัญญา วงศ์พรชัย

2543

11

การติดตามตรวจสอบมลภาวะของปริมาณโลหะหนักบางตัวในตัวอย่างฝุ่นริมถนนในตัวเมืองเชียงใหม่โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโฟโตเมตรี

นางสาวธนาภรณ์ ณ เชียงใหม่

2543

12

ผลกระทบของแหล่งแร่ฟลูออไรด์ต่อคุณภาพน้ำใต้ดินและต่อสภาวะฟันตกกระชุมชนบริเวณอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นางมยุรี พรหมพุทธา

2543

13

การตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติอย่างอัญมณีของสาขาอัญมณีวิทยา นางปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์

2543

14

วัสดุผสมเพียโซอิเลกทริกเซรามิกส์โพลิเมอร์ (แบบ 0-3) นายกอบวุฒิ รุจิจนากุล

2543

15

โปรแกรมจำลองการควบคุมระบบไฟฟ้า นางวาสนา นัยโพธิ์

2543

16

ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวิจักษ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

2543

17

โฮมเพจภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางวิไลภรณ์ ลือชารัศมี

2543

18

โปรแกรมสื่อการสอนโรคทางตาและการพยาบาลผู้ป่วยโรคตา นางสาววิไลพร สิริมังครารัตน์

2543

19

การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล นางวัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์

2543

20

ผลของลิปิดต่อการเปลี่ยนสภาพของแป้งมันสำปะหลังในที่ ๆ มีกรดแอสคอร์บิก นางสาวเพ็ญศิริ ศรีบุรี

2544


รายงานประจำปี 2544