ผลการดำเนินการหลักสูตรที่เปิดสอน

 


ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา และ ระดับปริญญาเอก 7 สาขาวิชา ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอกเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติอีก 5 สาขาวิชา รายละเอียดเป็นดังนี้

ระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 7 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  
สถิติ สถิติประยุกต์  
ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์
การสอนฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์
(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)
วัสดุศาสตร์
(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)
เคมีอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม  
เคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
เคมี
การสอนเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
เคมี
(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
สัตววิทยา
ชีววิทยา
การสอนชีววิทยา
ชีววิทยา
ธรณีวิทยา
อัญมณีวิทยา
ธรณีวิทยา
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
ธรณีวิทยา
(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการเสนอหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอก(ขั้นตอนที่ 2) สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดสอนได้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545

สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทั้งแบบปรับปรุงมาก และปรับปรุงเล็กน้อย ดังนี้

การปรับปรุงหลักสูตร แบบปรับปรุงมาก

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
สัตววิทยา
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

การปรับปรุงหลักสูตร แบบปรับปรุงเล็กน้อย

ระดับ

สาขาวิชา

เปิด

กระบวนวิชาใหม่

ปรับปรุง

กระบวนวิชา

ปิด

กระบวนวิชา

ปริญญาตรี คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
สัตววิทยา

-
5
-
-
-

3
15
6
3
2

-
1
-
-
-

บัณฑิตศึกษา คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ธรณีวิทยา
สถิติประยุกต์
ฟิสิกส์

4
8
2
4
1

-
13
2
2
-

-
11
-
2
1


รายงานประจำปี 2544