การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 


งานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2543-2544 เน้นหนักในการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย-สัมพันธ์และความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาองค์การและระบบการทำงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม โดยการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 งานกิจกรรมนักศึกษา


เป็นงานบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยา-ศาสตร์ (สนว.) เป็นองค์กรหลักและมีชมรมในสังกัดอีก 23 ชมรม 8 กลุ่มนักศึกษาแยกตามภาควิชา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาไม่สังกัดวิชาเอก การจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2543-2544 เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ได้จัดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังคงมีการมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลกิจกรรมดี ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษา ฝึกฝนการทำงานร่วมกัน โดยมีชมรมต่างๆ และนักศึกษาได้รับรางวัลกิจกรรมดี จำนวน 27 รางวัล และมีนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีจำนวน 85 คน กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2543-2544 มีทั้งหมด 36 กิจกรรม (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวกที่ 4 )

2 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา


เป็นงานให้บริการ นักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา (ดูหัวข้อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา) งานแนะแนวและจัดหางาน ศึกษาต่องานให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ การติดต่อประสานงาน ระหว่างนักศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2543-2544 นี้ หน่วยกิจการนักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการจัดบรรยายและ การพาไปทัศนศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมด้านการแนะนำ เพื่อเตรียมตัวสมัครงานและการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการจัดปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดังเช่นปีที่ผ่าน มีการแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวของนักศึกษา ทั้งการเตรียมตัวสมัครงาน การทำงาน การเตรียมตัวศึกษาต่อภายหลังจากจบการศึกษา ตลอดจนการแนะนำมารยาทการเข้าร่วมงานสังคม โดยคุณสุชาดา ทองศุภผล หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วมงานเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้หน่วยกิจการนักศึกษาจะดำเนินการต่อในปีต่อไป


รายงานประจำปี 2544