ทุนการศึกษา

 


สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักศึกษา ได้รับทุนรวม 275 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,037,759 บาท และเงินช่วยเหลือพิเศษสมทบเงินทุนการศึกษา จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 43,000 บาท ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท มูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544 มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับทุนจำนวน 2 ราย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมเป็นเงิน 340,000 บาท และนักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับทุนจำนวน 18 ราย จากบริษัทและมูลนิธิต่าง ๆรวมเป็นเงิน 330,380 บาท


รายงานประจำปี 2544