ภาคผนวกที่ 14

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ในประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา


ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2543 ถึงเดือน กันยายน 2544


ชื่อ - สกุล

โท

เอก

เสนอผลงาน

ทางวิชาการเรื่อง

การประชุม

สถานที่

ระหว่างวันที่

ประเทศ

จัดโดย

1

2

 1 น.ส.สมคิด ดีจริง

4279506

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

   

/

  การแยกและการจัดจำแนกชนิดของเชื้อยีสต์ที่ผลิตกลิ่นหอมระเหย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 2 น.ส.นิตยา ชะนะญาติ

4139505

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

/

      การพัฒนาการสกัดอินดิโกจากฮ่อม เการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 3 นายสุขสรรค์ ตันสิริ

4039514

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

/

      ลักษณะเฉพาะของบีตากลูโคซิเดสจากเห็ดหลินจือ เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 17 - 21 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 4 น.ส.พัชณี แสงทอง

4039509

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

/

      การโคลนยียเอนไซม์ไลเปสที่ส่งออกนอกเซลล์แบคทีเรียทนความร้อน Bacillus Stearothermophilus TP811 เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 5 น.ส.ปัฐมาวดี ทะนันชัย

4039508

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

/

      การศึกษาการตรึงไออลโปรติเอสบนไอออนแลกเปลี่ยนประจู Study Of Immobilization Of Thiol Protease On Ion Exchangei เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 6 นายธรรมรัตน์ ก้าวสมบัติ

4039505

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

/

      การโคลนยีนเอนไซม์โปรติเอสที่ส่งออกนอกเซลล์จากแบคทีเรียทนความร้อน Bacillus Stearothernophilus TLS33 เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 7 น.ส.รวิวรรณ ทิน้อย

4379529

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

   

/

  การศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไลเปสในน้ำเลี้ยงเชื้อรา Aspergillus Sp. Charcferitation Of Extracellulgr Lipase In Liguid Calture Of Asperpilc เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 8 นางศิริวรรณ วิชัย

4179509

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

   

/

  การคัดเลือก Mutant ที่ให้ผลผลิตคาร์โรทินอยด์สูงจากการกลายพันธ์ Rhodoforcila Glutinis เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 9 นายพิษณุ พูลเจริญศิลป์

4225543

ฟิสิกส์ประยุกต์

/

      เครื่องทริกเกอร์ราคาถูก เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 10 น.ส.ถิรนันท์ สอนแก้ว

4025434

ฟิสิกส์

/

      การจัดกราฟบีเอชเตอรีซิสโดยใช้การ์ดเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์บีซี เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 11 น.ส.เพ็ญศรี ประมุขกุล

2925508

ฟิสิกส์

/

      การศึกษาคุณสมบัติพลาสมาของเครื่องกำเนิดไอออนโลหะชนิดอาร์คในสูญญากาศ ( เอ็ม อี วี วี เอ ) เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 12 น.ส.สรรพมงคล บุญกัน

4225583

ชีววิทยา

/

      การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและเคมีในระหว่างการเจริญและการพัฒนาของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 13 น.ส.ศมาพร หลากสุขถม

4225280

ชีววิทยา

/

      การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและเคมีในระหว่างการสุกของผลมะม่วง “ มหาชนก “ ที่อุณหภูมิห้อง เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 14 น.ส.เนตรนภิศ จิตแหลม

4125269

ชีววิทยา

/

      ผลของภาชนะปลุก วิธีการจัดรากและปุ๋ยต่อการผลิตต้นกล้า ที่ใช้สำหรับการฟื้นฟูป่า เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 15 น.ส.สุภาพร แสงศรีจันทร์

4125126

เคมี

/

      Use Of Retention Indices In Identitying Components Of Gasoline เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 16 น.ส.ฐิติมา รุจิราลัย

4125110

เคมี

/

      การพัฒนาซีเคว็นเชียล อินเวคชัน อะนาลิซัส ในการหาปริมาณกรดในน้ำผลไม้ เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 17 น.ส.เกียรติสุดา ปูอุตรี

4125105

เคมี

/

      การพัฒนาวิธีโพลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี เพื่อวิเคราะห์กรดแอสคอร์บิก ในน้ำผลไม้โดยใช้ 2,6 ไดควอโรพันอลูอินโดบีนอเล และออนไลน์ไดอะลิริส เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 18 นายประวัติ เกิดจันทร์

4025130

เคมี

/

      การเตรียมและศึกษาผลของการแทนที่แคลเซี่ยม ด้วยแมกนี่เซียมในสารตัวนำยิ่งยวก Bi 1.4 Pb 0.6 Sr2 Ca2 Cn3 Cz โดยวิธีระเหยแห้ง เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 17 - 21 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 19 นายพิทักษ์ อยู่มี

4265211

เคมี

   

/

  การเตรียมผงละเอียดของไอรอนไนโอเบตโดยวิธีออกซาเลตแบบไหม่ เรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 20 น.ส.ณัฐวรรณ คุปนัทยานันท์

4165016

เคมี

   

/

  การแยกสารประกอบพอลิไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอบโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟที่มีดีเทคเตอร์ชนิดเฟลมไอออไนเซซันโดยใช้คอลัมน์ แคพิลลารีชนิด การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 21 นายวิม เหนือเพ็ง

3965504

ฟิสิกส์

   

/

  การหาขนาดอนุภาคของเลคเชอร์โคเนตติตาเนตจาก X - Ray Diffrctin Line Frofiles โคอวิซี Fourier การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 17 - 21 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 22 น.ส.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

4225546

ฟิสิกส์ประยุกต์

/

      การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของผงไอรอนไนโอเบต การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 23 นายต่อพันธ์ ทันดร

4325461

วัสดุศาสตร์

/

      ไนไตรเดชันและออกซิเดชันของโลหะผสมไทเทเนียม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 24 นายฉัตรดนัย บุญเรือง

4225901

วัสดุศาสตร์

/

      การออกซิเดชันของโลหะผสมของไทเทเนียม - นิกเกิลบางชนิด การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 25 น.ส.วันดี ธรรมจารี

4225906

วัสดุศาสตร์

 

/

    การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของผงพีแซดทีด้วยวิธีการเลี้ยงเบนของรังสีเอ็กซ์ X - Ray Diffraction Approaach To The Characterisation Of PZT Powders การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 26 นายวรพล สุรพัฒน์

4225276

ชีววิทยา

/

      การสำรวจเห็ดป่าตระกูล Russuraceae ในตลาดสดในจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 27 นายโสภณ สิงห์แก้ว

4125305

ชีววิทยา

/

      ความหลากหลายของเห็ดในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 28 น.ส.วารุณี บวรรัตโตภาค

4125292

ชีววิทยา

/

      ความหลากหลายของเห็ดอการิกบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 29 น.ส.วนิดา ชื่นชัน

4125288

ชีววิทยา

/

      ความหลากหลายของเห็ดบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 30 น.ส.ศุภยาลักษณ์ สร้อยสุริยา

3925220

เคมี

/

      การเปรียบเทียบสมบัติต่าง ๆ ของไฮโดรเจลของแผ่นฟิล์มไคโตซานก่อนและหลักการฆ่าเชื้อโดยวิธีอบด้วยแก๊สเอทิลันออกไซด์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 - 20 ต.ค.43 ไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 31 นายธรรมรัตน์ ก้าวสมบัติ

4039505

เทคโนโลยีชีวภาพ

/

      Some Characteristics of Extracellular Protease from Thermophilic Bacterium Bacillus Stearothermophilus TLS33 Gene Expressed in Escherichia การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 32 น.ส. พัชณี แสงทอง

4039509

เทคโนโลยีชีวภาพ

/

      Cloning, Expreeion and Partial Characterization of Extracellular Lipase from Thermophilic Bacterium Bacillus stearothermophilus TP811 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3333 น.ส. กัญญา สาธิมาพรพงษ์

4139502

เทคโนโลยีชีวภาพ

/

      Growth of Bacteria on Mustard Protein Media การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 34 น.ส. นิตยา ชะนะญาติ

4139505

เทคโนโลยีชีวภาพ

/

      Development of Ready Use Indigo As Natural Dye from Indigofera tictoria and Baphicacanthus cusia การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 35 น.ส. ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์

4139507

เทคโนโลยีชีวภาพ

/

      Analysis of Major Constituents Water Extract of Mesona chinensis Benth for Development of Instant Product การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 36 น.ส. ปัฐมาวดี ทะนันชัย

4039508

เทคโนโลยีชีวภาพ

/

      Development of Dried Latex from Local Carica papaya for Soybean Protein Hydrolysis การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 37 นางอัญชนา เจนวิถีสุข

4139510

เทคโนโลยีชีวภาพ

/

      Antioxidant Activity of Some Thai Herbs การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 38 นายสุขสรรค์ ตันสิริ

4039514

เทคโนโลยีชีวภาพ

/

      Characterization of b -N-acetylglucosaminidase from Ling-Zhi Mushroom (Ganoderma lucidum) การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 39 นายบดินทร์ บุตรอินทร์

4379528

เทคโนโลยีชีวภาพ

   

/

  Hydrolysis of Mung Bean Flour by Proteases การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 40 นายนคร หน่อแก้ว

4225259

จุลชีววิทยา

/

      Isolation and Characterization of Xylanase from Endophytic Fungi การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 41 นางชนิกานต์ คุ้มนก

4365327

จุลชีววิทยา

   

/

  Endophytic Diazotrophic Bacteria from Grown in Thailand การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โรงแรมเฟลิกซ์ จ. กาญจนบุรี 1-3 พ.ย.43 ไทย สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 42 น.ส. วงเดือน ไม้สนธิ์

3865202

เคมี

     

/

The Relationship between Phase and Morphology of BaTiO3Powders Synthesized by a Catecholate Process 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 43 น.ส. สุวิมล นวลพระลักษณ์

3965202

เคมี

     

/

SEM and XRD Studies of Lead Zirconate Titanate Powders Synthesized by Hydrothermal Process 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 44 นายภูสิต ปุกมณี

4165013

เคมี

   

/

  Formation and Morphology of Novel Hydrothermal Bismuth Sodium Titanate Powders 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 45 นายพิทักษ์ อยู่มี

4265211

เคมี

   

/

  SEM and XRD Investigations of Effect of Sintering Time on Phase and Morphology of Iron Niobate Ceramic 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 46 น.ส. ละอองนวล ศรีสมบัติ

4365123

วัสดุศาสตร์

   

/

  Formation and Morphology of Magnesium Niobate from Oxalate Precursors 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
47 นายสิงหเดช แตงจวง

4265521

วัสดุศาสตร์

   

/

  Phase and Morphology Evolution of Mixed Oxide BaTi4O9 Powders 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 48 น.ส. อรวรรณ อุดมพร

4365521

วัสดุศาสตร์

   

/

  Effect of Sintering Temperature on Microstructure and Phase Transformation Behavior in Lead Titanate Ceramics 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 49 นายสามารถ คงทวีเลิศ

4365523

วัสดุศาสตร์

   

/

  SEM Approach to Grain Size and Microstructural Development of BaTiO3 Ceramics 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 50 น.ส. รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

4225546

ฟิสิกส์ประยุกต์

/

      SEM Investigations on Mixed Oxide Derived ZrTiO4 Powders 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 51 นายนราธิป วิทยากร

4225903

วัสดุศาสตร์

/

      Properties of Carbon/Polyethylene 0-3 Composites 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 52 น.ส. พรสุดา บ่มไล่

4225904

วัสดุศาสตร์

/

      Effect of Donor Dopant Concentration on Microstructures and PTCR Characteristics of Barium-Strontium Titanate Doped with Anitimony Oxide 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 53 น.ส. วันดี ธรรมจารี

4225906

วัสดุศาสตร์

/

      SEM and XRD Studies on PZT Powders Prepared by Using PbZrO3 and PbTiO3 Precursors 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 54 น.ส. อโนชา หมั่นภักดี

4225909

วัสดุศาสตร์

/

      Effect of Calcination Conditions on Morphology in PbNb2O6 Powders 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
55 น.ส. กชกร มั่งมี

4325456

วัสดุศาสตร์

/

      Firing Effects on the Phase and Morphology of Dibarium Nanotitanate Powders 18th EMST Annual Conference, Khon Kaen โรงแรมเจริญธานีปรินส์เซส อ. เมือง จ. ขอนแก่น 17-19 ม.ค. 44 ไทย สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม. ขอนแก่น
 56 นายเมธวี ศรีคำมูล

4365332

ชีววิทยา

   

/

  การวิเคราะห์โครโมโซมY แฮโปลไทป์ ในกะเหรี่ยง และม้ง ด้วยไมโครแซทเทลไลท์ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล 26-27 เม.ย. 44 ไทย บัณฑิตวิทยาลัย ม. มหิดล
 57 น.ส. ศิริลาภา สมานมิตร

4125294

ชีววิทยา

/

      การยับยั้งการเจริญของราก่อโรคต่อผลลำไย โดยจุลินทรีย์ที่ผลิตไดติเยสและทนอุณหภูมิสูง การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 2 (GRS-II) คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล 26-27 เม.ย. 44 ไทย บัณฑิตวิทยาลัย ม. มหิดล
 58 น.ส. ศิริลักษณ์ สันพา

4125295

ชีวภาพ

/

      การคัดเลือกจุลินทรีย์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์จากข้าวซ้อมมือ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 2 (GRS-II) คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล 26-27 เม.ย. 44 ไทย บัณฑิตวิทยาลัย ม. มหิดล
 59 น.ส. สิริสุดา สุทธิสารากร

4125303

ชีวภาพ

/

      การวิเคราะหืโครโมโซมY แฮโปลไทป์ในเย้าและลหุ ด้วยไมโครแซทเทลไลท์ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 2 (GRS-II) คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล 26-27 เม.ย. 44 ไทย บัณฑิตวิทยาลัย ม. มหิดล
 60 น.ส. กิ่งจันทร์ จูมพลหล้า

4225251

ชีววิทยา

/

      การผลิตไคติเนสของเชื้อราที่ทนอุณหภูมิสูงโดยวิธีการหมักในสภาพอาหารแข็ง การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 2 (GRS-II) คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล 26-27 เม.ย. 44 ไทย บัณฑิตวิทยาลัย ม. มหิดล


รายงานประจำปี 2544