หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัย

   

 

ห้องปฏิบัติการวิจัย

ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย

ผู้ประสานงาน

1. คาร์โบไฮเดรตเทคโนโลยี อ.ดร.ดารารัตน์ ทองขาว
2. พอลิเมอร์ อ.ดร.นิภาพันธ์ มอลลอย
3. การปรับสภาพพื้นผิวและคอลลอยด์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
4. เคมีนิวเคลียร์-เรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
5. สิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์
6. ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเหนือของประเทศไทย ผศ.ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
7. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร
8. น้ำด้านชีวภาพ อ.ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร
9. ปรสิตวิทยา ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
10. ต่อมไร้ท่อวิทยา ผศ.ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ
11. อณูชีววิทยา รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
12. การฟื้นฟูป่า Dr.Stephen Elliott
13. หอพรรณไม้และฐานข้อมูลของพืชพรรณ รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
14. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและพรรณพฤกษชาติในภาคเหนือ อ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ
15. ความหลากหลายทางพันธุกรรม รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
16. สาหร่ายประยุกต์ ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล
17. ความหลากหลายของจุลินทรีย์ รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
18. ฟังไจ อ.ดร.อุราภรณ์ สอาดสุด
19. อิเล็กโทร-เซรามิก รศ.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์
20. วัสดุศาสตร์ รศ.ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล
21. การพัฒนาเครื่อง X-Ray เพื่อใช้ในการตรวจสอบวัสดุ ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ
22. เลเซอร์และทัศนศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.สำราญ ลาชโรจน์
23. อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
24. เชื้อเพลิงธรรมชาติ รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร
25. ธรณีวิทยาแหล่งน้ำ รศ.ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา
26. ประชากรสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน อ.ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา


หน่วยการวิจัย

ชื่อหน่วยวิจัย

ผู้ประสานงาน

1. เอนไซม์เทคโนโลยี รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
2. สารกลิ่นหอมระเหยในผลไม้และอาหาร รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชโรจน์
3. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรการเกษตร ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม
4. การแปรรูปน้ำตาล อ.วีระศักดิ์ สหชัยเสรี
5. กระดาษสา อ.ดร.วิมล ไสยสมบัติ
6. ไฟฟ้าเคมีวิเคราะห์ อ.ดร.จรูญ จักร์มุณี
7. แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร
8. อาร์โทปอดบนบก รศ.เสาวภา สนธิไชย
9. สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ อ.ดร.กนกพร กวีวัฒน์
10. ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ อ.ดร.สุทธาธร สุวรรณรัตน์
11. ตรวจสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รศ.สาลิกา อริธชาติ
12. แลคติคแอสิดแบคทีเรีย อ.ดร.นฤมล ทองไว
13. แมลงเศรษฐกิจ รศ.ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์
14. ดาราศาสตร์โฟโตเมตรี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
15. การออกซิเดชันและการกัดกร่อน รศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม
16. หินอัคนีและแร่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง รศ.ดร.ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
17. ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ อ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย
18. ทฤษฎีสถิติและการประยุกต์ รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์
19. สถิติวิจัยทางสัมคมศาสตร์ รศ.วิยะดา ตัณวัฒนากูล
20. สถิติกับการสำรวจด้วยตัวอย่าง รศ.ปรีชา ล่ามช้าง
21. ปัญญาประดิษฐ์ อ.ดร.เสมอแข สมหอม
22. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ผศ.พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร
23. การสื่อสารข้อมูล อ.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
24. การคำนวณสมรรถนะสูง อ.ดร.จีรยุทธ ไชจารุวณิช
25. การประมวลผลภาพ อ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
26. การต่อโลหะ-โลหะ และโลหะ-เซรามิกส์ อ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี


รายงานประจำปี 2544