ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตุลาคม 43 - กันยายน 2544

 คณบดี

รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม
รักษาการคณบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2544
คณบดี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2544 เป็นต้นไป

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544
ฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ (รักษาการ)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มกราคม 2544
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิฎา นิภารักษ์
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2544
ฝ่ายวางแผน รองคณบดีฝ่ายวางแผน - รองศาสตราจารย์ เพชรหงส์ โชติกอาภา (รักษาการ)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2544 - 31 มกราคม 2544
- อาจารย์ปรียานุช วงศ์ประภาส
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2544
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ - รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา (รักษาการ)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มกราคม 2544
- รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2544
ฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา- รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ (รักษาการ)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มกราคม 2544
- รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2544
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ - อาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข (รักษาการ)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มกราคม 2544
- รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2544
ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร - อาจารย์ ดร.วีระ วงศ์คำ (รักษาการ)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มกราคม 2544
- อาจารย์ ดร.วีระ วงศ์คำ
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2544
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ - อาจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ (รักษาการ)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2543 - 31 มกราคม 2544
- อาจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2544
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ รองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คง
ภาควิชาเคมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์
ภาควิชาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
ภาควิชาธรณีวิทยา อาจารย์ ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย
ภาควิชาฟิสิกส์ รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์
ภาควิชาสถิติ รองศาสตราจารย์สุรินทร์ ขนาบศักดิ์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ศมาวรรตกุล
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ จิระอรุณ
รองหัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
ภาควิชาเคมี อาจารย์ ดร.บัณฑิต ลีละศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์อารยา จาติเสถียร
ภาควิชาธรณีวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ผู้อำนวยการสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายยุทธศักดิ์ วณีสอน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544- 1 สิงหาคม 2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป
หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยในสำนักงานเลขานุการ
หัวหน้างาน
งานบริหารและธุรการ นางสาวทิพวรรณ ตระการศิรินนท์
งานคลังและพัสดุ นางจอมใจ จันทรประทิน
งานนโยบายและแผน นางรสลิน วงค์ไชย
งานบริการวิจัยและพัฒนา นางสาวจิราวรรณ อุปนันท์
งานบริการการศึกษา นางจิรภา ขาลสุวรรณ
หัวหน้าหน่วย
หน่วยสารบรรณ นางพัลลภา ชุมภูแก้ว
หน่วยการเจ้าหน้าที่ นางวีรณา ภู่พานิชเจริญกูล
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายธีรพงศ์ ตาใจ
หน่วยการเงินและบัญชี นางนันทนา ธัมทะมาลา
หน่วยพัสดุ นางสาวอาภา ติยายน
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา นายสุรพล อริยา
หน่วยโสตทัศนศึกษา นายสุพจน์ ชัยดารา
หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ นางสาวสมประสงค์ ศรีแก้ว
หน่วยกิจการนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีพนม วงค์ไชย
หน่วยห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ นางอมรา อิสระชาญพานิช


รายงานประจำปี 2544