การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 


ในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมนักศึกษา และในส่วนที่เป็นกิจกรรมที่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการและมีส่วนร่วมดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้ร่วมงาน/ผู้รับผิดชอบ

14 ต.ค. 2543

7 พ.ย. 2543

28 ธ.ค. 2543

13 เม.ย. 2544

23 เม.ย. 2544

7 มิ.ย. 2544

14 มิ.ย. 2544

4 ก.ค. 2544

21 ก.ย. 2544

13 ก.ค. 2544

24 ก.ย. 2544

งานตักบาตรเทโว

กฐินมหาวิทยาลัย

ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี

งานประเพณีสงกรานต์

งานพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย

งานพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่

พิธีไหว้ครู

พิธีถวายเทียนพรรษา

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของคณะวิทยาศาสตร์

พิธีบายศรีสู่ขวัญและขันโตก

งานวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานเลขานุการฯ

15 คน (ม.ช.กำหนด)

80 คน

10 คน

อาจารย์ นักศึกษา 1000 คน

70 คน

150 คน

อาจารย์นักศึกษา 1200 คน

4 คน


รายงานประจำปี 2544