นักศึกษา

 


1) การรับเข้านักศึกษา - ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีการดำเนินการด้านการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์รับนักศึกษาใหม่จากวิธีการดังต่อไปนี้

 1. สอบโควตาภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (จำนวน 50% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมดตามแผน 8)
 2. สอบคัดเลือกจากส่วนกลาง ซึ่งดำเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย
  (จำนวนประมาณ 33% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับทั้งหมดตามแผน 8)
 3. สอบตามโครงการพิเศษต่างๆ ดังนี้
  3.1โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  3.2 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
  3.3 โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.)
  3.4 โครงการรับนักศึกษาเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.)
  3.5 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์
  3.6 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
  3.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

ในปี 2544 เปิดรับสมัครรับนักศึกษาเข้าในโครงการพิเศษทุกโครงการ ประมาณ 125 คน คิดเป็น 17% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมดตามแผน 8 (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี)

2) นักศึกษาปัจจุบัน - ในปีการศึกษา 2544 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 815 คน จำแนกเป็น

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
640 คน
142 คน
33 คน

ในปีการศึกษา 2544 จำนวนนักศึกษารวมทั้งคณะมีจำนวน 2,668 คน จำแนกเป็น

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
2,094 คน
443 คน
121 คน

รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาเป็นดังนี้
ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

สาขาวิชา

ปริญญาโท

สาขาวิชา

ปริญญาเอก

เคมี

261

เคมี

64

เคมี

42

    การสอนเคมี

2

   
ชีววิทยา

185

ชีววิทยา

123

ชีววิทยา

38

เคมีอุตสาหกรรม

182

เคมีอุตสาหกรรม

10

   
ฟิสิกส์

170

ฟิสิกส์

24

ฟิสิกส์

13

    การสอนฟิสิกส์

14

   
วัสดุศาสตร์

158

วัสดุศาสตร์

28

วัสดุศาสตร์

13

ธรณีวิทยา

164

ธรณีวิทยา

24

ธรณีวิทยา

7

คณิตศาสตร์

160

คณิตศาสตร์

19

คณิตศาสตร์

5

สถิติ

118

สถิติประยุกต์

46

   
วิทยาการคอมพิวเตอร์

290

วิทยาการคอมพิวเตอร์

29

   
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

132

       
จุลชีววิทยา

130

       
สัตววิทยา

40

       
อัญมณีวิทยา

99

       
    ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

5

   
    วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

9

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

3

    ฟิสิกส์ประยุกต์

31

   
    คณิตศาสตร์ประยุกต์

15

   
ไม่ได้เข้าสังกัดวิชาเอก

5

       

รวม

2094

รวม

443

รวม

121

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังให้บริการสอนกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะอื่นๆ คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(Full Time Equivalent Student, FTES) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คิดเป็น 4,068 และ 284 ตามลำดับ (หน่วย FTES)

3) ผู้สำเร็จการศึกษา - บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2543 จำนวนทั้งสิ้น 574 คน เป็นดังนี้

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
467 คน
101 คน
6 คน

โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

สาขาวิชา

ปริญญาโท

สาขาวิชา

ปริญญาเอก

เคมี

70

เคมี

15

เคมี  
    การสอนเคมี

16

   
ชีววิทยา

26

ชีววิทยา

21

ชีววิทยา

2

เคมีอุตสาหกรรม

47

       
ฟิสิกส์

23

ฟิสิกส์

8

ฟิสิกส์

2

    การสอนฟิสิกส์

5

   
วัสดุศาสตร์

43

       
ธรณีวิทยา

16

ธรณีวิทยา

3

   
คณิตศาสตร์

41

คณิตศาสตร์

4

คณิตศาสตร์

2

    การสอนคณิตศาสตร์

1

   
สถิติ

38

สถิติประยุกต์

6

   
วิทยาการคอมพิวเตอร์

70

วิทยาการคอมพิวเตอร์

7

   
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

33

       
จุลชีววิทยา

36

       
สัตววิทยา

-

       
อัญมณีวิทยา

24

       
    ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

-

   

รวม

467

รวม

101

รวม

6


รายงานประจำปี 2544