เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 


ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้ที่มีรายได้น้อยนั้น ในปีการศึกษา 2544 หน่วยกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัย ตลอดจนการทำสัญญากู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้สนใจสมัครและทำสัญญากู้ยืมเงินทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จำนวน 881 คน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 35,290,650 บาท


รายงานประจำปี 2544