การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาการ

 


คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาหลายรูปแบบ ดังนี้
1 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาช่วยสอน
ในช่วงเดือนตุลาคม 2543 - กันยายน 2544 มีการสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาช่วยสอน/คุมปฏิบัติการตามที่ภาควิชามอบหมาย โดยได้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 1,178,860.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

 

ภาควิชา

ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยสอน

ภาคเรียนที่ 2/2543

ภาคเรียนที่ 1/2544

คณิตศาสตร์

28,660

24,930

เคมี

147,150

200,880

ชีววิทยา

110,700

138,510

ธรณีวิทยา

11,880

17,280

ฟิสิกส์

178,020

181,080

สถิติ

24,930

15,480

วิทยาการคอมพิวเตอร์

48,600

45,900

เคมีอุตสาหกรรม

2,430

2,430

รวม

552,370

626,490


2 การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานวิชาการ ฝึกอบรม ดูงาน ทำวิจัยระยะสั้น


คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสมทบในการไปเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทั้งสิ้น จำนวน 91 คน รวมเป็นเงิน 888,102.- บาท (ในประเทศ 60 คน เป็นเงิน 116,742.- บาท และต่างประเทศ 31 คน เป็นเงิน 771,360.- บาท)
นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสมทบให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมทบในการทำวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและฝรั่งเศส ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 6 คน เป็นเงิน 180,000.- บาท
(
รายละเอียดดูในภาคผนวก 15)

3 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ รวม 15 โครงการ เป็นเงิน 408,100 บาท จำแนกเป็นกิจกรรมระดับปริญญาตรี 7 โครงการ (195,200 บาท) และระดับบัณฑิตศึกษา 8 โครงการ (212,900 บาท) ดังนี้

กิจกรรมพัฒนาวิชาการระดับปริญญาตรี

 1. การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกงาน (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

 2. การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกระบวนวิชาคณิต 490 และ คณิต 499 (ภาควิชาคณิตศาสตร์)

 3. โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 9 โรงงาน (ภาควิชาเคมี)

 4. โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม (ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม)

 5. เทคนิคการใช้โปรแกรมงานด้านธรณีวิทยาและโปรแกรม Graphic(ภาควิชาธรณีวิทยา)

 6. โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการอิเล็กทรอนิคส์ ครั้งที่ 1เรื่อง หม้อแปลงและอแดปเตอร์(ภาควิชาฟิสิกส์)

 7. เสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาควิชาฟิสิกส์)

กิจกรรมพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

 1. การประชุมวิชาการวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติประจำปี 2544 (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

 2. โครงการเสริมความรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เรื่อง Differential Geometry (ภาควิชาคณิตศาสตร์)

 3. โครงการเสริมความรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เรื่อง Rings and Modules (ภาควิชาคณิตศาสตร์)

 4. การอบรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ภาควิชาเคมี)

 5. อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ภาควิชาสถิติ)

 6. การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ: ข้อมูลในระบบสารสนเทศ (ภาควิชาสถิติ)

 7. เทคนิคการใช้โปรแกรม Geosoft กับงานด้านธรณีวิทยา (ภาควิชาธรณีวิทยา)

 8. การเขียนรายงานภาคภาษาอังกฤษของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาธรณีวิทยา)


รายงานประจำปี 2544