ภาคผนวกที่ 2

จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา


วัน เดือน ปี

โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา

หน่วยงานที่จัด

6 ต.ค.-24 พ.ย.43 โครงการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการพัฒนาทักษะการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
16 ต.ค.43 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
26-27 ต.ค.43 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของป่าโดยใช้พรรณไม้ท้องถิ่น ภาควิชาชีววิทยา
9-10 พ.ย.43 ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านธรณีฟิสิกส์ประยุกต์เรื่อง Geophysics Chiang Mai 2000 : Geophysics for the Future ภาควิชาธรณีวิทยา
10-12 พ.ย.43 สัมมนาบุคลากรเรื่องเทคนิคการพูด หน่วยการเจ้าหน้าที่
15 พ.ย.43 การสัมมนางานบริการการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 งานบริการการศึกษา
18-19 พ.ย.43 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรงานบริการการศีกษา งานบริการการศึกษา
20-21 พ.ย.43

30 พ.ย.-1 ธ.ค.43

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Teaching Methods for Science หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
2-5 ธ.ค.43 โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยสำนักงานเลขานุการคณะและภาควิชาเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สำนักงานเลขานุการคณะ
17-21 ธ.ค.43 ประชุมนานาชาติการใช้เทคโนโลยีเชิงคณิตศาสตร์ครั้งที่ 5 และการประชุมนานาชาติการใช้คอมพิวเตอร์ในเชิงคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์
19 ธันวาคม 43 สัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ภาควิชาสถิติ
27 ธันวาคม 43 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Planning Graduate Research Project ภาควิชาเคมี
2 ม.ค. -22 ม.ค.44 อบรมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The 25th IAU-UNESCO International School for Young Astromers ภาควิชาฟิสิกส์
11-13 ม.ค.44 การสัมมนาวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
20- 21 ม.ค.44 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจแยกทับทิม แซปไฟร์ และมรกตสังเคราะห์ ภาควิชาธรณีวิทยา
20-21 ม.ค.44 สัมมนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องการเขียนภาระงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่
6-7 ก.พ.44 การประชุมสัมมนาเรื่อง Advances in Environmental Analysis ภาควิชาเคมี
8-10 ก.พ.44 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรากฏการณ์ Eutrophication และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สร้างสารพิษในอ่างเก็บน้ำ โครงการศูนย์วิจัยน้ำ
15-16 ก.พ.44 การอบรมเรื่อง Cryptography and Internet Security ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7 มี.ค.-9 มี.ค.44 การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา
17 มี.ค.-18 มี.ค.44 อบรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2544 ภาควิชาฟิสิกส์
21มี.ค. - 23 มี.ค.44 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ภาควิชาคณิตศาสตร์
24 มี.ค.-25 มี.ค.44

31 มี.ค.-1 เม.ย.44

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
24 มี.ค - 25 มี.ค.44 ประชุมเพื่อพัฒนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนางานและพัฒนาคน ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
29 มี.ค. 44 สัมมนาคณาจารย์ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2543 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาเคมีระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี
2 เม.ย.-5 เม.ย.44 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Fixed Point Property in Banach Space I ภาควิชาคณิตศาสตร์
2 พ.ค.- 4 พ.ค.44 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของผลึกโลหะ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
3 พ.ค.- 7 พ.ค.44 การประชุมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์เรื่องแร่ หิน และเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำหรับครูในระดับมัธยมศึกษา ภาควิชาธรณีวิทยา
9 พ.ค.-11 พ.ค. 44 ประชุมเชิงปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง I : โครมาโท

กราฟีแผนใหม่

ภาควิชาเคมี
21 พ.ค.-25 พ.ค.44 ฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตร การสร้างต้นแบบและการจำลองสถานการณ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
24 พ.ค.-25 พ.ค.44 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานข้อมูลด้วยสถิติและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิติ
22 พ.ค.44 สัมมนางานบริการการศึกษา เรื่อง การจัดทำเอกสารหลักสูตร งานบริการการศึกษา
1 มิย. - 2 มิย.44 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและสัมพันธ์น้องใหม่ หน่วยกิจการนักศึกษา
7 มิย. - 8 มิย.44 โครงการฝึกอบรมนักศึกษาช่วยสอน ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี
9 มิ.ย.44 สัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ งานบริการการศึกษา
30 มิ.ย.44 สัมมนาแนวทางการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
9 ก.ค. - 26 ก.ค.44 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ปี 1 คณะวิทยาศาสตร์
9 ก.ค.-10 ก.ย.44

29 ต.ค - 21 ธ.ค.44

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์
10 ก.ค. 44 การประชุมสัมมนา เรื่อง The Use of Acoustic Forces in Thin Channel Separations ภาควิชาเคมี
12 ก.ค.44 การประชุมสัมมนา เรื่อง Workshop on Planning Graduate Projects ภาควิชาเคมี
13 ก.ค.44 การประชุมเพื่อปรับปรุงแนวทางการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภาควิชาสถิติ
14 กค.44 สัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีและสาขาชีวเคมีและสาขาเคมีเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี
19 ก.ค.-21 ก.ค.44 อบรมวิธีตรวจสอบหยกแท้ หยกฟอกสี หยกย้อมสี และหยกเลียนแบบ ภาควิชาธรณีวิทยา
24 ก.ค. -27 ก.ค.44 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่อสารอันตรายในระดับดำเนินการ ภาควิชาเคมี
28 ก.ค.-29 ก.ค.44 การสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง EQ กับความสำเร็จในการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์
4 ส.ค.-5 ส.ค.44 อบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์สำหรับครู ประจำปี 2544 ภาควิชาฟิสิกส์
4 ส.ค.- 6 ส.ค.44 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง "Ring ,Module and Coding Theory" ภาควิชาคณิตศาสตร์
5 สค.44 ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา
11 สค..44 สัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีและสาขาชีวเคมีและสาขาเคมีเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ภาควิชาเคมี
11 สค.-12 สค.44 อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม Geosoft กับงานด้านธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ภาควิชาธรณีวิทยา
19 สค.44 โครงการพัฒนาและกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ หน่วยกิจการนักศึกษา
19 สค.-16 กย.44 อบรมการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
21 สค.-22 สค.44 ประชุมสัมมนาเรื่อง Advances in Polymer Science and Polymers in Biomedical Application ภาควิชาเคมี
1 กย.44 การสัมมนาเรื่องการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี
8 กย.-10 กย.44 โครงการเสริมความรู้เทคนิคการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง Differential Geometry ภาควิชาคณิตศาสตร์
12 กย.-14 กย.44 อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
17 กย.-18 กย.44 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Artificial Recharge ภาควิชาธรณีวิทยา


รายงานประจำปี 2544