ผลสรุปการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2543

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการและการบริหาร
การแบ่งส่วนราชการ และการบริหาร | แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์ | แผนภูมิการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

บุคคลแห่งปี
เมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2543 | นักวิจัยแห่งปี 2543 | บุคลากรดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
นโยบายและเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์ | วิศัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์ และพันธกิจในรอบ 4 ปี | แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี | ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ตุลาคม 2542 - กันยายน 2543

การบริหารการศึกษา
โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต | โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก | โครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมสถาบันกับต่างประเทศ

การจัดการศึกษา
ผลการดำเนินการหลักสูตรที่เปิดสอน | นักศึกษา | โครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี | การพัฒนาคุณภาพการศึกษา | การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | กิจกรรมพิเศษด้านวิชาการ

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดกองทุน | โครงการจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

การวิจัย
การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย | ทุนอุดหนุนการวิจัย | การเผยแพร่ผลงานวิจัย | หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย

ความร่วมมือกับนานาชาติ
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ | กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

การบริการวิชาการแก่สังคม
การจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา | สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. | วารสารและจุลสารทางวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ

ภาคผนวก
สถานภาพการทำงานของบัณฑิต | ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม ต่างประเทศ | จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา | บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ | กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2542-2543 | Publication in Various Journals 1999-2000 | Publication in Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University. | Paper Presented at International Conferences | รายชื่อโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ | ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2543 | หัวข้อวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก | รายชื่อข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายใหม่ | การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิต | การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิต | การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิต | แขกเยี่ยมชม