ภาคผนวกที่16

แขกเยี่ยมชม

วัน/เดือน/ปี

รายชื่อแขกเยี่ยมชม

โครงการ/รายละเอียด/ผู้ประสานงาน

17 ม.ค. 2543

Dr. Apollow Economides

รศ. ดร. ประศักดิ์ ถาวรยุติกานต์

26 ม.ค. 2543

ผู้แทนสถาบันในอังกฤษ จาก British Council

Dr. Robert จาก TASEAP

 

2 ก.พ. 2543

คุณ กฤษฎา สุชิวา จาก MTEC

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คณบดี, ศ.ดร.ทวี ตันฆะศิริ

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม และ

รศ. ดร. พงษ์พอ อาสนจินดา

10-18 ก.พ.2543

Prof. Colin Flint จาก Birkback College,

London University

ศูนย์วิจัยน้ำ

18 ก.พ. 2543

คุณชดช้อย เอี่ยมพงษ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลงนามความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์

19 ก.พ. 2543

Freiberg University of Mining & Technology

Lecture Series on Material Science

ภาควิชาฟิสิกส์ และ ภาควิชาเคมี

22 ก.พ. 2543

คณะจากโครงการ JSPS-NRCT

»ÃÐà·È­Õè»Øè¹

หารือเรื่องความก้าวหน้าของโครงการ JSPS-NRCT และการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 มี.ค. 2543

Dr. Bhaskar Chakravarti ,BC. Director

มาเยือนและแนะนำตัว

24 มี.ค. 2543

BISMAN International Co.Ltd., และ

Mr. Barry F. P. Little

บรรยาย ISO 9000 -14000 K

27 มี.ค. 2543

Prof. Claude Langrand

University of Science and Technology of Lille, France

Expert in Mathematics

5 มิ.ย. 2543

Research Institute of Industrial Ceramic and Glass

National University of Laos

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านเซรามิค

อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มาอบรมด้านฟิสิกส์ ณ ภาควิชาฟิสิกส์

22-23 มิ.ย. 2543

Mr.

ตรวจประเมินโครงการ THA/1/990

ทบวงการปรมาณูแห่งชาติ

22-26 มิ.ย. 2543

Prof. Alan Townshend

Hull University , UK.

บรรยายพิเศษและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์

3 ก.ค. 2543

Prof. John Macklin s

Dr. Duncan MaCargo

University of Leeds, UK.

หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการและจัดเลี้ยงศิษย์เก่า University of Leeds

4 ก.ค. 2543

British Council

พบคณบดีและติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ

6 ก.ค. 2543

คณะผู้แทนจากกระทรวงวิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแห่งเวียตนามมาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์

 

23-30 ก.ค.2543

Dr. Ian G. Brown

University of California, Berkley, USA

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หารือในโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบัน กับภาควิชาฟิสิกส์ ( รศ.ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง )

8-12 ส.ค. 2543

Prof. D. E. Games

ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี

University of Wales, Swansea, UK.

มาบรรยายพิเศษและหารือในโครงการดุษฎีบัณฑิตร่วมสถาบันด้านเคมีวิเคราะห์

"Advances in Mass Spectrometry in its combination with Chromotography"

22 ส.ค. 2543

กองทัพอากาศ

มาเยือนคณะวิทยาศาสตร์และดูงานด้านโครงการวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง

1 ก.ย. 2543

Prof. Stephen Pyne

TASEAP

หารือด้าน Organic Chemistry

กับ รศ. ดร. ด้วง พุทธศุกร์

8 ก.ย. 2543

Prof. A. M. North

อดีตอธิการบดี AIT

เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และเข้าพบอธิการบดี

21 ก.ย. 2543

Prof. John Storey

TASEAP

หารือและบรรยายพิเศษที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

25 ก.ย. 2543

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตรวจงาน ห้องปฏิบัติการกลาง ISO Guide 25

29 ก.ย. 2543

Mr. Richard Walker, BC. East Asia

Dr. Bhaskar Chakravarti, BC.Bangkok

Mr. Shaun Waller ,BC. Chiang Mai

ดูงาน link โครงการศูนย์วิจัยน้ำและโครงการวัสดุศาสตร์

4-7 ต.ค. 2543

Prof. Dr. Shui-Tein Chen, Sinica, Taiwan

Co-advisor ของ นส. บุญยรัศมิ์ สุขเขียว

มาสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา ปริญญาเอกภาควิชาเคมี

25 ต.ค. 2543

Dr. Victor Carpenter

ผู้ดูแล MOU และ Agreement ของ Hirosaki

University

หารือในรายลเอียดการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์

เยือนคณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ

13 พ.ย. 2543

Dr. Jan Miller

Sub-programme Leader

TASEAP Computing Subprogramme

20-21 พ.ย. 2543

Assoc. Prof. Ian Jonston

TASEAP

บรรยายพิเศษที่คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาคอมพิวเตอร์


รายงานประจำปี 2543