ภาคผนวกที่ 11

หัวข้อวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก11.1 ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1. หัวข้อวิจัย

คุณสมบัติเชิงเรขาคณิตบางอย่างของปริภูมิลำดับเซซาโร

Some Geometric Properties of Cesaro Sequence Space

นักศึกษาผู้วิจัย

นายภักดี เจริญสวรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. สุเทพ สวนใต้

2. หัวข้อวิจัย

คุณสมบัติที่ไม่แปรเปลี่ยนบางประการของการแปลงเมอบิอุส

Some Invariant for Bloch function

นักศึกษาผู้วิจัย

นายโชคชัย วิริยะพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

3. หัวข้อวิจัย

คุณสมบัติเชิงเรขาคณิตบางอย่างของปริภูมิลำดับเซซาโร

Some Geometric Properties of Cesaro Sequence Space

นักศึกษาผู้วิจัย

นายภักดี เจริญสวรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สุเทพ สวนใต้

4. หัวข้อวิจัย

 โรทุนดีตีปริภูมิลำดับค่าเวกเตอร์ออร์ลิตซ์

Rotundity in Orlicz-Valued Sequence Spaces

นักศึกษาผู้วิจัย

 นายนรินทร์ เพชร์โรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. สุเทพ สวนใต้

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

1. หัวข้อวิจัย

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาการเคลื่อนที่ของไอออน

Numerical Methods for an Ion Transport Problem

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวกัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ทศพร จันทร์คง

2. หัวข้อวิจัย

ระนาบแลททิชของสมการออยเลอร์อันดับสี่

On the Lattice Plane of the Fourth Order Euler Equation

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวนงลักษณ์ โฮ่งสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. อำนวย ขนันไทย

3. หัวข้อวิจัย

คำตอบของสมการออยเลอร์อันดับสองในปริภูมิดิสทริบิวชัน

On Solution of the Second Order Euler Equation in the Distribution Space

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสุจิตรา หินแปง

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. อำนวย ขนันไทย

สาขาวิชาเคมี

1. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับสเปซิเอชันของซิลิเนียมในตัวอย่างน้ำ

Development of Flow Injection Analysis Method for Speciation of Selenium in Water Samples

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวธารินี วงศ์อนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

2. หัวข้อวิจัย

การศึกษาการสลายตัวภายนอกร่างกายของไหมละลายผ่าตัดในโมโนฟิลาเมนต์

In Vitro Hydrolytic Degradation Studies of Absorbable Monofilament Surgical Sutures

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวพัชรา ปัญญาสมบูรณ์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. นิภาพรรณ มอลลอย

3. หัวข้อวิจัย

การเชื่อมโยงเส้นใยเดี่ยวไคโตซานที่ได้จากวิธีการปั่นแบบเปียก

Crosslinking of Wet-Spun Chitosan Monofilament Fibres

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาว ศรชล โยริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

Dr. Robert Molloy

4. หัวข้อวิจัย

การปรับสภาวะเทคนิคการสกัดสารแบบโซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรกชันเพื่อหาปริมาณสารประกอบบีเทกซ์ในตัวอย่างจริง

Optimization of Solid Phase Microextraction Technique for the Determination of BTEX Compounds in Real Samples

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวกรรณทิมา สระอุบล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. มงคล รายะนาคร

5. หัวข้ออวิจัย

การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีและโวลแทมเมตรีเพื่อหาปริมาณกรดแอสคอร์บิคในน้ำผลไม้

Development of Flow Injection Spectrophotrometric and Voltammetric Methods for Determination of Ascorbic Acid in Fruit Juices

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวเกียรติสุดา ปูอุตรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. จรูญ จักร์มุณี

6. หัวข้อวิจัย

การกำจัดสารหนูออกจากน้ำที่ปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง ศิลาแลงและฮีมาไทต์

Removal of Arsenic from Contaminated Water Using Red Clay, Laterite and Hematite

นักศึกษาผู้วิจัย

 นายจรูญ จันทร์สมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

7. หัวข้อวิจัย

วิธีอย่างง่ายในการตรวจวัดปริมาณสารหอม 2-อะเซทิล-1-พีโรลีน ในเมล็ดข้าว

Simplified Method for Quantification of 2-Acetyle-1-pyrroline, An Aroma Compound, in Rice Seeds

นักศึกษาผู้วิจัย

 นางสาวจริยาพร บุญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. สุกัญญา วงศ์พรชัย

8. หัวข้อวิจัย

การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของไฮโดรเจลแบบเทอร์โมพลาสติก บางชนิดสำหรับใช้ทดแทนผิวหนังชั่วคราว

Synthesis and Characterisstion of Some Thermoplastic Hydrogels for Use as Temporary Skin Substitutes

นักศึกษาผู้วิจัย

 นางสาวชวนพิศ ขาวคง

อาจารย์ที่ปรึกษา

 อ. ดร. ทิวาพร ศิริวิทยากร

9. หัวข้อวิจัย

แนวทางใหม่สำหรับการสังเคราะห์ (ฑ)-เพนทีโนมัยซิน I

A Novel Route for Synthesis of (ฑ)-Pentenomycin I

นักศึกษาผู้วิจัย

 นายธีรพันธ์ มาจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 อ. ดร. อภิวัฒน์ บารมี

10. หัวข้อวิจัย

 การหาปริมาณสารกลุ่มฟีนอล ในตัวอย่างน้ำ และน้ำทิ้งโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟีหลังจากการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง

Determination of Phenols in Water and Wastewater by Gas Chromatrography After Solid Phase Extraction

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวเนตรนภิส แก้วช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. มงคล รายะนาคร

11. หัวข้อวิจัย

 การศึกษาลักษณะของปฏิกิริยาในบัลค์พอริเมอไรเซชันของแอล-แลคไทด์

A Study of the Reaction Profile in the Bulk Polymerisation of L-Lactid

นักศึกษาผู้วิจัย

 นางสาวบุษกร วราเอกศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 Dr. Robert Molloy

12. หัวข้อวิจัย

 พฤติกรรมรีเทนชันของสารต่างสภาพขั้วในไมเซลลาร์ลิควิดโครมาโทรกราฟี

Retention Behavior of Compounds of Different Polarities in Liquid Chromatrography

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางเพียงใจ วงศ์สุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

13. หัวข้อวิจัย

 การกำจัดไอออนในโลหะในสารละลายโดยใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตร

Removal of Metal Ions in Aqueous Solutions Using Agricultural Byproducts

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวรัชดาภรณ์ ปันทะรส

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. อรทัย อัจฉริยะวิวิธ

14. หัวข้อวิจัย

 การตรวจหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในพืชสมุนไพร 12 ชนิด

Identification of Antibacterial Compounds in Twelve Medicinal Herbs

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาววัชรี สุภาอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ดร. ดำรัส ทรัพย์เย็น

15. หัวข้อวิจัย

 อิทธิพลของลำดับการเติมโคมอนอเมอร์ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของโคพอลิเมอร์ในโคพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแอล-แลคไทด์และเอปไซลอน-คาโพรแลคโทน

Influence of Sequential Comonomer Addition on the Resultin Copolymer Microstructure in the Ring-Opening Copolymerisation Of L-Lactide and e -Caprolactone

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาววัลลิกา สุขสำราญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 Dr. Robert Molloy

16. หัวข้อวิจัย

 การหาปริมาณซัลไฟต์และซัลเฟตในเครื่องดื่มโดยวิธีโฟลอินเจคชัน อะนาลิซิส

Determination of Sulphite and Sulphate in Beverages by Flow Injection Analysis

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาววิไลวรรณ ภาคทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

17. หัวข้อวิจัย

 การหาปริมาณอาร์เซนิกในดินปนเปื้อน โดยวิธีวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน

Determination of Arsenic in Contaminated Soil by Neutron Activation Analysis

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวศิริ ภู่ธราภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. อรอนงค์ อาร์คีโร

18. หัวข้อวิจัย

 การควบคุมคุณภาพทางเคมีของยาจากสมุนไพร

Chemical Quality Control of Herbal Medicines

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวสายรุ้ง ซาวสุภา

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ดร. ดำรัส ทรัพย์เย็น

19. หัวข้อวิจัย

 การออกแบบโครงสร้างโมเลกุล การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของไตรบล็อกเทอร์พอลิเมอร์ตัวใหม่สำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

Molecular Design, Synthesis and Characterisation of a Novel Triblock Terpolymer for Potential Use in Biomedical Application

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวสุนิสา ดุมกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ดร. นิภาพรรณ มอลลอย

20. หัวข้อวิจัย

 การใช้ดัชนีรีเทนชันโคแว็ทส์ในการหาองค์ประกอบของน้ำมันเชื้อเพลิง

Use of Kovats Retention Indices for Indentification of Compound in Gasoline

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวสุภาพร แสงศรีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. มงคล รายะนาคร

21. หัวข้อวิจัย

 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยวิธีโวลแทมเมตรี

Sample Preparation for Determination of Some Metals Using Voltammetry

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวสิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 อ. ดร. จรูญ จักร์มุณี

22. หัวข้อวิจัย

 การเตรียมไดอะทอไมต์เพื่อใช้เป็นสารช่วยกรอง

Preparation of Diatomite for Filter-Aids

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นายชัยศรี ไชยวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

23. หัวข้อวิจัย

 ฤทธิ์ยับยั้งในการเจริญเติบโตของเชื้อราของกลุ่มอะซีทอกซีและไวนีลในสาร 1-อะซีทอกซีชาวิคอล อะซีเทต

Antifungal Activity of Acetoxy and Vinyl Groups in 1-Acetoxychavicol Acetate

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวดวงใจ จิปิภพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 อ. ดร. ดำรัส ทรัพย์เย็น

24. หัวข้อวิจัย

 การพัฒนาวิธีการทำความสะอาดสารเพื่อหาปริมาณพอริคลอริเนเทตไบฟินิลในตัวอย่างสารคัดเลือก

Development of a cleanup Method for Determination of Polychlorinated Biphenyls in Selected Samples

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. มงคล รายะนาคร

25. หัวข้อวิจัย

 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิ(แอล-แลคติกแอซิด) แบบร่างแหสำหรับใช้เป็นวัสดุยึดกระดูกในศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Synthesis and Characterisation of Crosslinked Poly (L-lactic acid) for Use as a Bone Fixation Device in Orthopaedic Surgery

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวปรียาภรณ์ สุคันธานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 Dr. Robert Molloy

26. หัวข้อวิจัย

 การเกาะติดของอีนาเมลโดยพันธะเคมีระหว่างผิวแก้วกับโลหะ

Adherence of Enamel by Chemical Bonding at Glass-Metal Interface

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวปิยะนันท์ บุญอริยเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

27. หัวข้อวิจัย

 การศึกษาการต่อสายโซ่ เพื่อเพิ่มน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเอสเทอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพ

Chain Extension Studies for Molecular Weight Enhancement in Biodegradable Polyester

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวพูนศิริ ทิพย์เนตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ดร. นิภาพรรณ มอลลอย

28. หัวข้อวิจัย

 การผลิตเส้นใยไคโตซานโดยวิธีการปั่นแบบเปียกและการหาลักษณะเฉพาะ

Wet Spinning of Chitosan Fibres and Their Characterisation

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวรุ่งทิวา ชิดทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

 Dr. Robert Molloy

29. หัวข้อวิจัย

 การศึกษาพอลิแลคติคแอซิดที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ควบคุมการปล่อยยา

A Studies of Poly(Lactic Acid) for Protential Use in Controlled-ReleaseDrug Delivery

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาววาสินี จันทร์นวล

อาจารย์ที่ปรึกษา

 Dr. Robert Molloy และ ดร. นิภาพรรณ มอลลอย

30. หัวข้อวิจัย

 การพัฒนาวิธีการสกัดสารหอม 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน จากตัวอย่างพืช

Development of Extraction Method for Aroma Compound 2-Acetyl -1- Pyrroline from Plant Samples

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นายศุภชัย ชุนวิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. สุกัญญา มหาธีรานนท์

31. หัวข้อวิจัย

 การหารปริมาณสารหอม2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน ในข้าวโดยเทคนิคก๊าซโครมาโทรกราฟี

Quantification of Aroma Compound 2-Acetyl -1-Pyrroline in Rice by Gas Chromatrography

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวสุกัญญา เขียวสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. สุกัญญา มหาธีรานนท์

32. หัวข้อวิจัย

 การควบคุมการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างย่อยของสัณฐานสถานะของแข็งในเส้นใยชนิดเส้นเดี่ยวที่ได้จากการปั่นแบบหลอมของพอลิ(แอล-แลคไทด์-โคเอพไซลอน-แคโพรแลคโทน-โค-ไกลคอไรด์)

Production Control and Microstructural Characterization of the Solid-State Morphology in Melt-Spun Monofilament Fibers of Poly (L-lactide-co-e -caprolactone-co-glycolide)

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นายนิรันดร รวยพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. จินตนา สิริพิทยานานนท์

33. หัวข้อวิจัย

 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารเชิงซ้อนประเภทเฮเทอโรไบเมตัลลิก ของโลหะแทรนซิชันแถวที่ 1 บางตัวกับ ทอลิก-4-คาร์บิไธโออิก แอซิด

Synthesis and Characterization of Heterobimetallic Complexes of Some First Row Transition Elements with Tolyl-4-Carbithioic Acid

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นายประวัติ เกิดจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. อรทัย อัจฉริยวิวิธ

34. หัวข้อวิจัย

 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของไฮโดรเจลที่มีพอลิอะคริลาไมด์เป็นองค์ประกอบสำหรับใช้ทดแทนผิวหนังแบบชั่วคราว

Synthesis and Characterisation of Polyacrylamide-Containing Hydrogels For Use as Temporary Skin Substitutes

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวรุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ดร. ทิวาพร ศิริวิทยากร

35. หัวข้อวิจัย

 เสถียรภาพของแผ่นฟิล์มไคติน-ไคโตซาน สำหรับใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว

Stability of Chitin-Chitosan Films for Use as Temporary Skin Substitues

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวศุภยาลักษณ์ สร้อยสุริยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. อรทัย อัจฉริยวิวิธ

36. หัวข้อวิจัย

 การแยกและการหาปริมาณอนุพันธ์ของไธโมไฮโดรควิโนนจากใบสันพร้าหอม

Seperation and Determination of Thymohydroquinone Derivatives from Eupatorium Stoechadosmum Hance Leaves

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวจุไรรัตน์ สมโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

37. หัวข้อวิจัย

 การตรวจสอบไอโอดีนกัมมันตรังสีในตะกอนน้ำทิ้งของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Investigation of Radioactive Iodine in Sludge from Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางพนิดา สวัสดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. อรอนงค์ อาร์คีโร

38. หัวข้อวิจัย

 สารหอมในวุ้นน้ำมะพร้าวไบโอเทค

Aroma Compounds in Biotechnological Coconut Jelly

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวพวงทอง เล็นดำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

39. หัวข้อวิจัย

 องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น

Chemical Constituents of Aroma Compounds from Local Herbs

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวพูนฉวี สมบัติศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

40. หัวข้อวิจัย

 การสังเคราะห์แบเรียมเซอร์โคเนตที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยวิธีทางเคมีเชิงสารละลาย

Synthesis of High Purity Barium Zirconate by Wet Chemical Method

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวภคนันท์ วรรณวัต

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ธิติพันธ์ ทองเต็ม

41. หัวข้อวิจัย

 การวิเคราะห์สารสกัดจากข้าวหอมบางพันธุ์ที่สกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์แบบต่อเนื่อง

Analysis of Some Fragant Rice Extracts Obtain by Continuous Steam Distillation and Solvent Extraction

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวมนขวัน วังกุลางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. สุกัญญา วงศ์พรชัย

42. หัวข้อวิจัย

การศึกษาการดูดซับโซเดียมเบนโซเอตบนถ่านกัมมันต์

Adsorption Study of Sodium Benzoate on Activated Powder

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวลาวัณย์ ลาสุทธิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. อรอนงค์ อาร์คีโร

43. หัวข้อวิจัย

การเตรียมผงสทรอนเซียมไททาเนตที่บริสุทธิ์สูงทางเคมี

Chemical Preparation of High Purity Strontium Titanate Powder

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวิระ วรรณสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ธิติพันธ์ ทองเต็ม

44. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์หาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสีในเส้นผม

Determination of Cadmium, Lead and Zinc in Human Hair

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวสุปราณี ไชยสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

สาขาวิชาธรณีวิทยา

1. หัวข้อวิจัย

ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินอัคนีเมฟิกในแหล่งแร่นาเซง แขวงไชยะบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Petrochemistry and Tectonic Settings of Mafic Igneous Rocks in the Naxeng Prospect Xayabouri Province Lao People's Democratic Republic

นักศึกษาผู้วิจัย

Mr. Kongkham Chanthavivhith

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ยืนยง ปัญจสวัสดิ์

2. หัวข้อวิจัย

ธรณีเคมีของน้ำในหินจากหมวดหินแม่สอด แหล่งน้ำมันฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Geochemistry of Formation Water from the Mae Sod Formation Fang Oil Field Changwat Chiang Mai

นักศึกษาผู้วิจัย

รท. ณรงค์ บุญญรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์

3. หัวข้อวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปผลึก ส่วนประกอบทางเคมี และแหล่งแร่คอรันดัม ในแผ่นดินใหญ่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และศรีลังกา

Relationship Between Crystal Morphology Chemical Composition and Occurrence of Corundum in Mainland Southeast Asia and Sri Lanka

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวีรพันธ์ ศรีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

4. หัวข้อวิจัย

โครงสร้างและลำดับชั้นหินมหายุกพาลีโอโซอิก-มีโซโซอิก บริเวณแก่งหลวง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Structure and Stratigraphy of Palezoic-Mesozoic Rocks in the Vicinity Of Kaeng Luang Ampoe Na Noi Changwat Nan

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเมธา ยังสนอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

5. หัวข้อวิจัย

การใช้ธรณีเคมีบ่งชี้สภาพแวดล้อมการสะสมตัวในแหล่งถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Implication of Geochemistry on Depositional Environmental in Mae Moh Coal Field Changwat Lampang

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวสันต์ ตันกายา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

6. หัวข้อวิจัย

โครงสร้างและการแปรสภาพหินไนส์ออบหลวงและหินปิดทับ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Structure and Metamorphism of the Ob Luang Gneiss and Cover Rocks Anphoe Hot Changwat Chiang Mai

นักศึกษาผู้วิจัย

นายสุเรกณ์ กองใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

7. หัวข้อวิจัย

ธรณีเคมี ศิลาวิทยา และสภาวะทางเทคโทนิก ของหินภูเขาไฟเมฟิก ยุคก่อนเทอร์เซียรี ในตอนเหนือของแนวหินภูเขาไฟเชียงของ-ตาก

Geochemistry Petrology and Tectonic Setting of Pre-Tertiary Mafic Volcanic Rocks in the Northern Part of Chiang Khong-Tak Volcanic Belt

นักศึกษาผู้วิจัย

นายบูรพา แพจุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ยืนยง ปัญจสวัสดิ์

8. หัวข้อวิจัย

การเกิดและแร่วิทยาของคอรันดัมในแหล่งวิเชียรบุรี และแหล่งอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ

Genesis and Mineralogy of Corundum in Wichian Buri and Ubon Ratchathani-Si Sa Ket Deposits

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวกันยารัตน์ คชนิล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

9. หัวข้อวิจัย

สเปกโทรสโกปีของคอรันดัมจากประเทศไทย

Spectroscopy of Thai Corundum

นักศึกษาผู้วิจัย

นายยงยุทธ ขันแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

สาขาวิชาฟิสิกส์

1. หัวข้อวิจัย

การออกแบบและสร้างแม่เหล็กแบบอัลฟา

Design and Construction of an Alpha Magnet

นักศึกษาผู้วิจัย

นายจตุพร สายสุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. นรา จิรภัทรพิมล

2. หัวข้อวิจัย

ระบบการฝังไอออนแนวดิ่งแบบละเอียด ขนาด 30 กิโลโวลต์

High Precision 30 kV Vertical Ion Implantation System

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวนงลักษณ์ ทนดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

3. หัวข้อวิจัย

การวัดอุณหภูมิอิเล็กตรอนและความหนาแน่นพลาสมา ของพลาสมาอาร์กอนที่ได้จากการดิสชาร์จด้วยวิทยุ ในแชมเบอร์พลาสมาแบบกลีบมะเฟือง

Measurement of Electron Temperature and Plasma Density in RF- Discharge Argon Plasma in Multicusp Plasma Chamber

นักศึกษาผู้วิจัย

นายนิรุต ผุสดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

4. หัวข้อวิจัย

การวัดกระแสไอออนโดยใช้ทอรอยด์ทรานฟอร์เมอร์แบบกระแสตรง

Measurement of Ion Current with DC Toroidal Transformer

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวถิรนันท์ สอนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. บรรจบ ยศสมบัติ

5. หัวข้อวิจัย

การเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง YBa2Cu3O7-x ที่มีความหนาแน่นกระแสวิกฤติสูงโดยวิธี MPMG

Preparation of High Jc Superconductor YBa2Cu3O7-x MPMG Method

นักศึกษาผู้วิจัย

นายสุวิชช์ ธนะศานวรคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ผ่องศรี มังกรทอง

6. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์เส้นสเปกตรัมสว่างของระบบดาวคู่อุปราคา บีตา ไลรี

Analysis of Emission Spectra of an Eclipsing Binary System, Beta Lyrae

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเฉลา วงศ์แสง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. สุมิตร นิภารักษ์

7. หัวข้อวิจัย

โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกส์แลงกาไซต์ (La3Ga5SiO14)

Microstructure and Electrical Properties of Langasite (La3Ga5SiO14)

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวิจิตร ชาติพัฒนานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ. ดร. ทวี ตันฆศิริ

8. หัวข้อวิจัย

ผลกระทบของการฝังไนโตรเจนไอออนที่มีต่อดัชนีหักเหและการดูดกลืนแสงสีม่วงของอะลูมิเนียมออกไซด์

Effects of Nitrogen Ion Implantation on Refractive Index and Violet Absorption of Aluminium Oxide

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวชนกพร ไชยวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

9. หัวข้อวิจัย

การสร้างเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบดูดกลืน

Construction of an Absorption Spectrophotometer

นักศึกษาผู้วิจัย

นายระเด่น โพธ์ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สำราญ ลาชโรจน์

10. หัวข้อวิจัย

การวัดสภาพความต้านทานแอนไอโซทรอปิก ในผลึกเชิงเดี่ยว La2-xSrxCuO4

Measurement of Anisotropic Resistivity in La2-xSrxCuO4 Single Crystal

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวนุชจิรา ดีแจ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ผ่องศรี มังกรทอง

11. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์ตัวกลางอินทรีย์โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาฉับพลันจากการเหนี่ยวนำด้วยอนุภาคนิวตรอนพลังงาน 14.7 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ชนิดห้วง

Prompt Gamma-Ray Analysis of Organic Media Induced by Pulsed-14.7 MeV Neutron

นักศึกษาผู้วิจัย

นายปิยะ ผ่านศึก

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สมศร สิงขรัตน์

12. หัวข้อวิจัย

การแจกแจงเชิงมุมและค่าภาคตัดขวางสัมบูรณ์สำหรับปฏิกิริยานิวเคลียร์ T(d,n)4 He at Ed = 140KeV

Angular Distribution and Absolute Cross Section for the T(d,n)4 He at Ed = 140KeV

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเอกชัย เติมสุขนิรันดร

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. สดชื่น วิบูลยเสข

13. หัวข้อวิจัย

สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมเซรามิก-พอลิเมอร์ แบบ 1-3

Electric Property of Ceramic-Polymer Composite Type 1-3

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสุพรรณี ไพรศรีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ. ดร. ทวี ตันฆศิริ

14. หัวข้อวิจัย

สมบัติการหักเหสองแนวในของเหลวผสม

Birefrigence Property in Liquid Mixture

นักศึกษาผู้วิจัย

นายอธิพงศ์ งามจารุโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สำราญ ลาชโรช

15. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์พลังงานลูกตุ้มประกอบเพื่อใช้ทดสอบแบบกระแทก

Energy Analysis of a Compound Pendulum for the Impact Testing

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวพัชรี รัตนเรืองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์

สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์

1. หัวข้อวิจัย

การตรวจสอบการรั่วซึมผ่านฐานรากของอ่างเก็บน้ำหนองดินแดงและอ่างเก็บน้ำบ่อพรานล่าเนื้อ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีการสำรวจทางแม่เหล็กไฟฟ้าแบบใช้ขดลวดที่วางตัวในแนวนอนและการสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ

Horizontal Loop Electromagnetic (HLEM) and Electrical Resistivity Surveys For Detection of Embankment Leakage at the Nong Din Dang Reservior and the Bo Phran Lang Nua Reservior Changwat Saraburi

นักศึกษาผู้วิจัย

นายนพดล สินธุบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์

2. หัวข้อวิจัย

การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะเพื่อประเมินการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินบริเวณแหล่งกลบขยะแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Resisitivity Survey to Asses Groundwater Contamination at Mae-Hia Landfill Amphoe Muang Changwat Chiang Mai

นักศึกษาผู้วิจัย

นายสวัสดี ยอดขยัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์

3. หัวข้อวิจัย

การทำภาพตัดขวางทางด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนตามอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จังหวัดเชียงใหม่

Reflection Seismic Profilling Along the Mae Ngad-Mae Kuang Diversion Tunnel, Changwat Chiang Mai

นักศึกษาผู้วิจัย

นายมนตรี วิธวาศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. พิษณุ วงศ์พรชัย

4. หัวข้อวิจัย

การสำรวจลักษณะทางธรณีวิทยาใต้พื้นผิวระดับตื้น โดยการหยั่งด้วยสัญญาณเรดาร์

Ground Penetrating Radar Survey for Shallow Subsurface Geological Features

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสุวิมล อุดพ้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. พิษณุ วงศ์พรชัย

ERA

1. หัวข้อวิจัย

ผลกระทบของการผุพังของหินแกรนิตต่อเส้นทางขนส่งบริเวณดอยขุนตาลอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Impact of Granite Weathering on Transportation Routes in Doi Khun Tan Area Ampoe Mae Tha Changwat Lamphun and Ampoe Hang Chat Lampang

นักศึกษาผู้วิจัย

นายสุชาติ จันทร์แรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

2. หัวข้อวิจัย

การขยายพันธ์และการเจริญเติบโตของพรรณไม้โครงสร้างที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูป่า

Propagation and Growth of Protential Framework Tree Species For Forest Restoration

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสุวรีย์ สิงห์เพชร

อาจารย์ที่ปรึกษา

Dr. Stephen Elliott

สาขาวิชาชีววิทยา

1. หัวข้อวิจัย

การกระจายของสาหร่ายพิษและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2542-2543

Distribution of Toxic Algae and Water Quality in the Reservior of Mae Kuang Udomtara Dam, Chiang Mai Province in 1999-2000

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวจีรพร เพกเกาะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล

2. หัวข้อวิจัย

การสำรวจชนิด นิเวศวิทยา ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในกลุ่มน้ำภาคเหนือบางแห่ง และการเพาะเลี้ยง

Species Investigation, Ecology of Blue-Green Algae in Some Watersheds Of Northern Thailand and Its Caltivation

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวพิษณุ วรรณธง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล

3. หัวข้อวิจัย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และทางนิเวศวิทยาของพืชเครื่องเทศบางชนิดบนที่สูง

Botanical and Ecological Characteristics of Some Spice Plants on Highland Area Tunnel, Changwat Chiang Mai

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวรัชชุพร สภานุชาต

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

4. หัวข้อวิจัย

การกระจายของสาหร่ายพิษและคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ. 2542-2543

Distribution of Toxic Algae and Water Quality in Kwan Phayao, Phayao Province in 1999-2000

นักศึกษาผู้วิจัย

นายรัฐภูมิ พรหมณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล

5. หัวข้อวิจัย

เพลงบนท้องถิ่นของนกกางเขนบ้าน (Copsychuts saularis) ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และพะเยา

Song Dialects of Oriental Magpie Robin (Copsychuts saularis) in Some Areas of Chiang Mai, Lamphun and Phayao Provinces

นักศึกษาผู้วิจัย

นายอนิรุจ ดั้นเมฆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

6. หัวข้อวิจัย

การสำรวจและจัดทำเอกสารรูปวิธานพรรณไม้ดอกในป่าธรรมชาติบนดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

Survey and Construction of Key for Identification of Flowering Plants in Natureal Forest at Doi Ang Khang, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายอัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

7. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายและระบบฐานข้อมูลของ Xylaria spp. ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Diversity and Database System of Xylaria spp. in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายโสภณ สิงห์แก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. อุราภรณ์ สอาดสุด

8. หัวข้อวิจัย

การรวบรวมและเพาะเลี้ยง Cordyceps spp. จากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Collection and Cultivation of Cordyceps spp. from Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาววารุณี บวรรัตโตภาค

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. อุราภรณ์ สอาดสุด

9. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายของพรรณพืช และการใช้ทรัพยากรพืชในตำบลบ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Diversity and Uses of Plants in Baugleua Subdistric, Baugleua Distric,Nan Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวบรรณรักษ์ ปันทะรส

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ปริทรรศน์ ไตรสนธิ

10. หัวข้อวิจัย

การแยก และการคัดเลือก ฟังไจเอนโดรไฟต์ ของพืชสมุนไพรบางชนิดที่สามารถผลิตแอลแอสพาราจิเนส

Isolation and Selection of Some Herbal Endophytic Fungi Capable of Producting L-Asparaginase

นักศึกษาผู้วิจัย

นายธนากร เพิ่มพูนสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สายสมร ลำยอง

11. หัวข้อวิจัย

การศึกษาคาริโอไทป์ของปลาค้อ (สกุล Scshitura ) จากลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่

Karyotype Study of the Stone Loach Fish (Genus Scshitura ) From Tributary of Ping River, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ปริศนา จริยวิทยาวัฒน์

12. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลำใย (Dimocarpus Lour.)ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล

Genetic Variation of Longan (Dimocarpus Lour.) in the Upper Part of Northern Thailand by Using Molecular Markers

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวเจนจิรา มาหา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

13. หัวข้อวิจัย

การสำรวจและศึกษาชีวประวัติของแมลงวันทองในจังหวัดเชียงใหม่

Survey and Life History Study of Fruit Flies (Bactroera spp.) in Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายไชยวัฒน์ ดวงสุภา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

14. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Biodiversity of Blue-Green Algae in Rice Paddy in Mae Rim Distric Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายทวีเดช ไชยนาพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

15. หัวข้อวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำที่สัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่แบบต่างๆ โดยใช้กับดักอีเมอร์เจนซ์

Biodiverstity of Trichoptera in Relation to Different Michrohabitats Studied by Emergance Traps

นักศึกษาผู้วิจัย

นายธรรมวัตร แก้วตาปี

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. พรทิพย์ จันทรมงคล

16. หัวข้อวิจัย

การสำรวจหนอนพยาธิกลุ่มโมโนจีเนียจากปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) ในบ่อเลี้ยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Survey of the Monogenea from Cultured Hybrid Catfish (ClaiasMarcrocephalus X Claias gariepinus ) of San Sai Distric, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายนิพนธ์ หมาดอาหิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

17. หัวข้อวิจัย

ผลของภาชนะปลูก ปุ๋ย และการกำจัดรากโดยใช้อากาศต่อการผลิตต้นกล้า ที่ใช้สำหรับการฟื้นฟูป่า

Effects of Container Type, Fertilizer, and Air Pruning on the preparationOf Seedlings for Forest, Restoration

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวเนตรนภิศ จิตแหลม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

18. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพยาธิใบไม้จากกระเพาะผ้าขี้ริ้วโค ในบางอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

Genetic Diversity of Rumen Cow Flukes in Some Districts of Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

19. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายสีเขียวยึดเกาะ และสหสัมพันธ์เชิงอาหารในปลากินพืชบางชนิด ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

Biodiversity of Phytoplankton and Benthic Algae as well as Correlation as Food in Some Herbivorous Fish Species in the Reservoir of Mar Ngat Somboonchol Dam

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวพรศิริ ตู้ลารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

20. หัวข้อวิจัย

ผลของไม้ยืนต้นเต็มวัยต่อการตั้งตัวของกล้าไม้ในพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย

Effects of Mature Trees on Seedling Estabishment on Deforested Sites

นักศึกษาผู้วิจัย

นายพุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

21. หัวข้อวิจัย

ชีวประวัติและอัตราผลผลิตขั้นที่สองของแมลงหนอนปลอกน้ำ (Trichoptera : Calamoceratidae ) ในลำธารที่แตกต่างกันบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Life History and Secondary Productivity of Caddishflies (Trichoptera : Calamoceratidae ) Inhabiting Different Streams on Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. พรทิพย์ จันทรมงคล

22. หัวข้อวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบคาริโอไทป์ ของเขียดแลว (Rana blythii Boulenger) และกบพื้นเมืองพันธุ์ผสม (Rana spp.) โดยวิธีย้อมแถบสีซี และจี

Comparative Study of the Giant Frogs (Rana blythii Boulenger) and Local Hybrid Frogs ( Rana spp.) karyotypes by Using C and G-banding Technique

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวมยุรี พานิชชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. บุญเกตุ ฟองแก้ว

23. หัวข้อวิจัย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา จำนวนโครโมโซม แลการขยายพันธุ์ของต้นหนอนตายหยาก(Stemona spp.)

Morphological Characteristics, Chromosome Number and Propagation Of Stemona spp.

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเมธี รุ่งโรจน์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. อารยา จาติเสถียร

24. หัวข้อวิจัย

ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง ของสาร จากกานพลูและสารภี ต่อแมลงวันบ้า

Insecticidal Effectiveness of Compounds from Eugenia caryophyllusBullock. & Harrison. And Mammea siamensis Kost. Against Musca domestica Limn.

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาววรนาฎ คงตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. อารยา จาติเสถียร

25. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพรรณพืช โดยชาวกระเหรี่ยงและลัวะในบางหมู่บ้าน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Diversity and Usage of Plant Species by Karen and Lua in Some Villeges, Mae Chaem District, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาววรรณนรี เจริญทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

26. หัวข้อวิจัย

การแยกและเก็บรวบรวมเชื้อราเอนโดไฟต์ และแซพโปรไฟต์ของปาล์มสองชนิดในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Isolation and Collection of Endophytic and Saprobic Fungi from Two Species of Plams in Doi Suthep-Pui National Park

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาววารินทร์ เตจ๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สายสมร ลำยอง

27. หัวข้อวิจัย

องค์ประกอบชนิดของนกบริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Species Composition of Birds at Tham Nam Lod Wildlife Conservation Development and Extension Center, Mae Hong Son Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายสวัสดิ์ สนิทจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

28. หัวข้อวิจัย

นิเวศวิทยาและพฤติกรรมทางสังคมของชะนีมือขาว (Hylobates Iar ) ที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Ecology and Social Behavior of White-Handed Gibbon (Hylobates Iar )

at Tham Nam Lod Wildlife Conservation Development and Extension Center, Mae Hong Son Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. นันทิยา อัจจิมารังษี

29. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในเย้าและลหุ ด้วยโครโมโซมแซทเทลไลท์

Analysis of Y Chromosome Haplotypes in Yao and Lahu Based on Microsatellite

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสิริสุดา สุทธิสารากร

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

30. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายของพืชดอกที่ขึ้นตามธรรมชาติบนดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

Biodiversity of Wild Flowering Plants at Doi Ang Khang,Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวอรุโณทัย จำปีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

31. หัวข้อวิจัย

การสำรวจ และศึกษาพื้นผิวของหนอนพยาธิในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดจากลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Survey and Tegumental Surface Study of the Helmints in Some Amphibians and Reptiles from Maesa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวอรรถพร นิชพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

32. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายและการทดลองเลี้ยงแมลงเบียนบางชนิดของแมลงวันทองในจังหวัดเชียงใหม่

Diversity and Experimental Rearing of Some Fruuits Flies' Parasitoids in Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวอทิตยา ธัญญกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

33. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายในน้ำพุร้อนบางแหล่งในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

Biodiversity of Algae in Some Hot Spring Areas in the Upper Part of Northern Thailand

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวอุดมลักษณ์ สมพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล

34. หัวข้อวิจัย

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวถิ่นและชาวลัวะ ในเขตตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดSon น่าน

Ethnobotany of H'tin and Lua in Baugleua Neua Subdistrict, Baugleua District, Nan Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวกานต์มณี ถาคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

35. หัวข้อวิจัย

การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียทนความร้อนที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส

Isolation and Selection of Thermotolerant Bacteria Capable of Producing Cellulase

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวจุฑาธัญ ครุธดิลกานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. มรกต สุกโชติรัตน์

36. หัวข้อวิจัย

ผลของ ยูวี และ เอ็นทีจี ต่อการผลิตกรดแลคติคของแบคทีเรียแอคติคโดยใช้แป้งเป็นสับสเตรท

Effect of UV ang NTG on Lactic Acid Production by Lactic Acid Bacteria Utilizing Starch as Substrate

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวธัญธิกา เพ็ญหทัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สายสมร ลำยอง

37. หัวข้อวิจัย

ผลยับยั้งของแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่ทนอุณหภูมิสูงต่อการเจริญของ

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae และ Aspergillus flavus Inhibitory Effect of Thermotolrrant Lactic Acid Bacteria on Growth of Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae and Aspergillus flavus

นักศึกษาผู้วิจัย

นางไพรินทร์ บุตรกระจ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. อภิญญา ผลิโกมล

38. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์เสียงร้องสื่อสารของนกในวงศ์นกปรอดและวงศ์นกเอี้ยง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Analysis of Vocal Communication of Birds in Pycnonotidae and Sturnidae Using Computer Program

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวรัศมีพร จิระเดชประไพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

39. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายยึดเกาะในเขตป่าดิบดอยอินทนนท์

Biodiversity of Attached Algae in Evergreen Forest of Doi Inthanon

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาววนิดา เขมะนุเชษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

40. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่าย การปนเปื้อนของตะกั่วในสาหร่ายและตะกอนดิน และความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 2542-2543

Biodiversity of Algae, Contamination of Lead in Algae and Sediment and Their Relation to Water Quality in Mae-Kha Canal< Chiang Mai Province,1999-2000

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวุฒินันท์ ศิริวัฒนวรางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

41. หัวข้อวิจัย

ประสิทธิภาพทรานฟอเมชั่นใน E.coli โดยวิธีอิเล็กโทรพอเรชัน

Transformation Efficiency in E.coli by Electroporation

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวีระชัย ตีรอรุณศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

42. หัวข้อวิจัย

การแยกและการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียทนร้อนจากถั่วเน่า ที่สามารถผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิก

Isolation and Selection of Thermotolerant Bacteria from Fermented Soy Bean (Thua-Nao) Capable of Producing g -Polyglutamic Acid

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวรัศมิกร สิงห์เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. มรกต สุกโชติรัตน์

43. หัวข้อวิจัย

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านเปรียบเทียบของชาวกระเหรี่ยง และลัวะ ในพื้นที่โครงการหลวงแม่ลาน้อย และแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Comparative Ethnobotanical Study of the Karen and Lawa in the Area of Mae LaNoi and Mae Sa Rieng Royal Project Mae Hong Song Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางพิมพิลา ปัญญาขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

44. หัวข้อวิจัย

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเขาเผ่าถิ่นในตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Ethnobotany of Tin Minority in Dongpaya Subdistrict Bo Klua District Nan Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายไพศาล ทองสอน

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

45. หัวข้อวิจัย

พฤติกรรมของนกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus)บริเวณถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Behavior of Pacific Swift (Apus pacificus) at Nam Lod Cave, Mae Hong Son Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวปัทมาวดี เงินจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

46. หัวข้อวิจัย

ดัชนีคุณภาพของผลม่วง: การหาดัชนีคุณภาพ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ การประเมิน และการตรวจวัดโดยเทคโนโลยีไม่ทำลายผล

Quality Indices of Mango Fruit : Identification, Influencing Factors and Assessment andMeasurement by Non-Destructive Technology

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวศิรินภา ศรัณย์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. จินดา ศรศรีวิชัย

47. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายของโปรโตซัว และ คุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

Biodiversity of Protozoa and Water Quality in Mae-Kha Canal, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวอินทิรา ปรุงเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

48. หัวข้อวิจัย

การเตรียม ดีเอนเอ โพลีเมอเรส จากแบคทีเรียที่ทนอุณหภูมิสูง

Preparation of DNA Polymerase from Thermotolerant Bacteria

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวจุฬาภรณ์ ณ เชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

49. หัวข้อวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในป่าและวิธีการนำมาเลี้ยงในเรือนเพาะชำ

Factors Affecting Growth of Wildlings in the Forest and Nuturing Method in Nursery

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

50. หัวข้อวิจัย

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียทนร้อน

Optimum Condotions for the Production of Cellulase by Thermotolerant Bacteria

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวนฤมล นะธรรมโม

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. มรกต สุกโชติรัตน์

51. หัวข้อวิจัย

การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียทนร้อนที่ผลิตเอนไซม์เพคติเนส

Isolation and Selection of Thermotolerant Pectinase Producing Bacteria

นักศึกษาผู้วิจัย

นางพรทิพย์ คำปา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. มรกต สุกโชติรัตน์

52. หัวข้อวิจัย

อิทธิพลของกรรมวิธีรักษาสีเปลือกต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลลิ้นจี่ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ

Influence of Pericarp Color Retention Procedure on Physical and Chemical Changes of Lychee (Lithi chinensis Sonn.) Fruit During Storage at Various Temperatures

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวพรอนันต์ บุญก่อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. จำนง อุทัยบุตร

53. หัวข้อวิจัย

อิทธิพลของอายุผล อุณหภูมิในการเก็บรักษา และฟิล์มพลาสติกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

Influence of Fruit Age, Storage Temperature and Plastic Film on Quality and Storage Life of Monthong Durian Flesh

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวมาลี ทองแดง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. จำนง อุทัยบุตร

54. หัวข้อวิจัย

ผลของรอยัลเยลลีต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในนมพาสเจอไรซ์และโยเกิร์ต

Effects of Royal Jelly on Growth of Microorganisms in Pasturized Milk And Yoghurt

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาววนิดา ชื่นชัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. อุราภรณ์ สอาดสุด

55. หัวข้อวิจัย

การยับยั้งการเจริญเติบโตของราก่อโรคต่อผลลำใยโดยจุลินทรีย์ที่ผลิตไคติเนสและทนอุณหภูมิสูง

Growth Inhibition of Longan Fruit Pathogenic Molds by Thermotolerant Chitinase Producing Microorganisms

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวศิริลาภา สมานมิตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. อภิญญา ผลิโกมล

56. หัวข้อวิจัย

การคัดเลือกจุลินทรีย์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์จากข้าวซ้อมมือ

Screening of Thermotolerant Microorganisms for Alcohol Production from Unpolished Rice

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวศิริลักษณ์ สันพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. อภิญญา ผลิโกมล

57. หัวข้อวิจัย

การผลิตไคติเนสของเชื้อราที่ทนอุณหภูมิสูงโดยวิธีการหมักในสภาพอาหารแข็ง

Chitinase Production by Thermotolerant Fungi Using Solid State Fermentation

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวกิ่งจันทร์ จูมพลหล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. อภิญญา ผลิโกมล

58. หัวข้อวิจัย

ผลของผงรากมะละกอต่อต่อมน้ำนมของหนูขาว

Effect of Carica papaya Linn. Root Powder on Mammary Gland of Albino Rat

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวเกศินี ทศวารจันทรา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. สาลิกา อริธชาติ

59. หัวข้อวิจัย

การส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่ยาสูบ (Nicotiana tabacum ) และแครอท (Daucuscarota var.sativus ) โดยไอออนบีมพลังงานต่ำ

Transfer of Plasmid into Tobacco (Nicotiana tabacum ) and Carrot (Daucus carota var.sativus ) by Low Energy Ion Beam

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวต่อนภา ผุสดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

60. หัวข้อวิจัย

การหาลักษณะเฉพาะบางประการของไซลาเนสจากเอนโดไฟติกฟังไจและการทำให้บริสุทธิ์

Purification and Partial Characterization of Xylanase from Endophytic Fungi

นักศึกษาผู้วิจัย

นายนคร หน่อแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สายสมร ลำยอง

61. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลาย การกระจาย และการปรากฎของแมงมุมในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

Diversity, Distribution and Occurrence of Spider in Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายภควิน ด่านกิตติภากูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. เสาวภา สนธิไชย

62. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลาย การกระจาย ของมดในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

Ant Diversity and Distribution in Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวภรณี ประสิทธิ์อยู่ศีล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. เสาวภา สนธิไชย

63. หัวข้อวิจัย

การสำรวจพันธุ์ลำใยในเขตภาคเหนือตอนบนและการสร้างฐานข้อมูลของลำใย

Survey of Longan Varieties in Upper Part of Northern Thailand and Longan Database Construction

นักศึกษาผู้วิจัย

นายมิตรชัย ทาบุดดา

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. พันทวี มาไพโรจน์

64. หัวข้อวิจัย

สมบัติต้านเชื้อราของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อโรคที่เกิดจากเชื้อราในกุหลาบและเบญจมาศ

Antifungal Property of Some Plant Extracts on Fungal Diseases of Rosa spp. And Chrysanthemum spp.

นักศึกษาผู้วิจัย

นายรัฐพล พรประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ จาติเสถียร

65. หัวข้อวิจัย

ผลการใช้ที่ดินบนเขตสูงต่อนกที่ดอยอ่างขาง

Effects of Land Uses in Upland Area to Bird at Doi Angkhang

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวิรงค์ จันทร

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

66. หัวข้อวิจัย

ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากเมล็ดมะละกอ ( Carica papaya Linn. ) ที่เก็บมาจากแหล่งในจังหวัดเชียงใหม่และสุโขทัยต่อการสืบพันธุ์และผลข้างเคียงต่อหนูขาวเพศผู้

Effects of Aqueous Extract from Papaya ( Carica papaya Linn. ) Seeds Collected from Chiang Mai and Sukhothai Provinces on the Reproduction and Its Side Effects on Male Rats

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสนธยา เนืองศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. กนกพร กวีวัฒน์

67. หัวข้อวิจัย

การส่งถายพลาสมิดเข้าสู่แบคทีเรีย Escherichhia coli โดยไอออนบีมพลังงานต่ำ

Transfer of Plasmids into Escherichhia coli by Low Energy Ion Beam

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสุกัญญา พิทักษ์รัตนานุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

68. หัวข้อวิจัย

การใช้บทบาทการกินของแมลงน้ำเป็นดัชนีประเมินสภาพระบบนิเวศและคุณภาพน้ำจากลำธารอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

Aquatic Insect Functional Feeding Groupa as Indicators of Stream Ecosystem Attributes and Water Qualities in Doi Suthep -Pui and Doi Inthanon National Parks

นักศึกษาผู้วิจัย

นายอาทิตย์ นันทขว้าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. พรทิพย์ จันทรมงคล

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

1. หัวข้อวิจัย

 การประยุกต์สารเฟียโซเลกตริก ในหม้อแปลง

Application of Piezoelectric Materials in Transformer

นักศึกษาผู้วิจัย

 นายธีระพงษ์ ศิลาวงศ์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ศ. ดร. ทวี ตันฆศิริ

2. หัวข้อวิจัย

 การวิเคราะห์เส้นกราฟเปล่งแสง ของโดซิมิเตอร์ TLD-700 ที่อาบรังสีนิวตรอนและรังสีแกมมา จากแหล่งกำเนิดไอโซโทป

Glow Curve Analysis of LTD-700 Dosimeters Exposed to Mixed Neutron-Gamma Field from Isotopic Sources

นักศึกษาผู้วิจัย

 นางสาวอนงค์ บุศย์เมือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

3. หัวข้อวิจัย

การสร้างแก้วที่มีดรรชนีหักเหสูง

Fabrication of High Refractive Index Grass

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 พันตรีพิศุทธิ์ ดารารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ศ. ดร. ทวี ตันฆศิริ

4. หัวข้อวิจัย

การแปรผันของทรอโพสเฟียริคโอโซนในภาคเหนือตอนบน

Variation of Tropospheric Ozone in Upper Northern Thailand

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางกรรณิการ์ บูรณพรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. เจียมใจ เครือสุวรรณ

5. หัวข้อวิจัย

สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกในระบบเซอร์โคเนียมติตาเนต

Electric Properties of Ceramics in (ZrxTi2-x)O4 System

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวรุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

 อ. ดร. สุพล อนันตา

6. หัวข้อวิจัย

พฤติกรรมการกัดกร่อนภายใต้สภาวะที่มีความเค้นของเหล็กกล้าไร้สนิมในสารละลายโซเดียมคลอไรด์สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ

Behavior of Stress Corrision of Stanless Steel in Sodium Chloride Solution for Structural Usage

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นายสุเทพ ทิพรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. สมชาย ทองเต็ม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

1. หัวข้อวิจัย

 การเคลือบไนไตรด์บนเหล็กกล้าทางการค้า

Nitrided Coating on Commericial Steels

นักศึกษาผู้วิจัย

 นายฉัตรดนัย บุญเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. สมชาย ทองเต็ม

2. หัวข้อวิจัย

 ผลของผงคาร์บอนที่มีต่อสมบัติพิโซอิเล็กทริกของวัสดุผสม 0-3-PZT/PE

Effect of Carbon Powder on Piezoelectric Properties of 0-3-PZT/PE

นักศึกษาผู้วิจัย

 นายนราธิป วิทยากร

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผศ. ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล

3. หัวข้อวิจัย

 ผลของขั้วไฟฟ้าโลหะที่มีต่อลักษณะเฉพาะของพีซีทีของเซรามิกแบเรียม-สทรอนเชียมติตาเนต

Effects of Metal Electrod on PTC Characteristics of Barium-Strontium Titanate Ceramics

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวพรสุดา บ่มไล่

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์

4. หัวข้อวิจัย

 กระบวนการผ่อนคลายในแก้วซิลิเกตที่มีปริมาณตะกั่วสูง

Relaxation Processes in High Lead-Content Silicate Glass

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นายวรพงษ์ เทียมสอน

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์

5. หัวข้อวิจัย

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกในระบบพีแซดที

Microstructure and Electrical Properties Relationships of Ceramics in ZPT System

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาววันดี ธรรมจารี

อาจารย์ที่ปรึกษา

 อ. ดร. สุพล อนันตา

6. หัวข้อวิจัย

  โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไดอิเล็กทริกของเลดแมกนีเซียมไนโอเบตที่เตรียมจากสารตั้งต้นเลดเมตาไนโอเบตและเลดแมกนีเซียมออกไซด์

Microstructure and Dielectric Properties of Lead Magnesium Niobate Prepared from Lad Metaniobate and Lead Magnesium Oxide Precursors

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวอโนชา หมั่นภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

 อ. ดร. สุพล อนันตา

7. หัวข้อวิจัย

การศึกษาการเปลี่ยนวัฎภาคของสารเฟอร์โรอิเล็กทริกด้วยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน

A Study of Phase Transformation of Ferroeelectric by Electron Microscopy

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวสุชีวัน นาบุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษา

 อ. ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. หัวข้อวิจัย

 สารฆ่าแมลงจากต้นหนอนตายหยากและว่านน้ำ และสารตกค้างหลังการใช้

Insecticides from Stemona spp. And Acorus calamus Lnn. And Their Residues After Application

นักศึกษาผู้วิจัย

 นางสาวฐิติมา จิยะวรนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 อ. ดำรัส ทรัพย์เย็น

2. หัวข้อวิจัย

 การพัฒนาเทคนิคเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพรรณไม้โครงสร้างในการฟื้นฟูป่า

Developing Techniques to Accelerate Growth of Framework Tree Species For Forest Restoration

นักศึกษาผู้วิจัย

 นางสาวณัฐกานต์ บิณฑวิหค

อาจารย์ที่ปรึกษา

 Dr. Stephen Elliott

3. หัวข้อวิจัย

 สารฆ่าเชื้อราจากว่านน้ำ กานพลู และสารภี และสารตกค้างหลังการใช้

Fungicide from Acorus calamus Linn., Eugenia caryophyllus Bullock et Harrison and Mammea siamensis Kosterm. And Their Residues After Application

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

 นางสาวพิชญา มังกรอัศวกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. อารยา จาติเสถียร

11.2 ระดับปริญญาเอก

สาขาคณิตศาสตร์

1. หัวข้อวิจัย

การวางนัยทั่วไปของมอดูลแบบคอนทินิวอัส และมอดูลแบบดีสครีต

Generalizations of Continuous and Discrete ModulesLnn

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายหาญศึก ตาลศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ. ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา

2. หัวข้อวิจัย

มอดูลแบบควอซี-พรีนซิเพิลลิอินเจคทีฟและมอดูลแบบควอซี-มินอินเจคทีฟ

On Quasi-Principally Injective Modules and Quansi-Miniinjective Modules

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายสมจิต โชติชัยสถิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ. ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา

สาขาวิชาเคมี

1. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาระบบไมโครคอลัมน์สำหรับเพิ่มสมรรถนะในการหาปริมาณทองแดงด้วยวิธีโฟลอินเจคชันสเปกโตรโฟโตรเมตรี

Development of a Microcolumn System for Enchancing Performance in Flow Injection Spectrphotrometry Determination of Copper

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวบุญล้อม ปุระชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

2. หัวข้อวิจัย

อีเล็กโทรดชีวภาพจากเนื้อเยื่อพืชสำหรับการหาปริมาณสารเคมีบางชนิด

Plant Tissue-based Bioelectrodes for Determination of Some Chemical Substance

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายประสิทธิ์ ปุระชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

3. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสที่มีวิธีการเตรียมสารตัวอย่างและการทำสเปซิเอชันของไอออนที่เลือก

Development of Flow Injection Analysis with Sample Pretreatment and Speciation of Selected

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายพัฒน์พงศ์ อ่ำพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์

4. หัวข้อวิจัย

การปรับสภาวะของเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี และลิควิดโครมาโทรกราฟีสมรรถนะสูงให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารพอลิไซคลิกอโรมาติก

Optimization of Gas Chromatrography and High Performance Liquid and

Chromatrography for the Analysis of Polycyclic Aromatic Hydracarbons In Environmental Samples

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวณัฐวรรณ คุปพิทยานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. มงคล รายะนาคร

5. หัวข้อวิจัย

สรรสภาพของกระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าและการคืนสภาพสารที่จับก้อน เพื่อการประยุกต์ในการแยกรงควัตถุจากเปลือกไม้

Selectivity of Electrocoagulation Process and Recovery of Coagulated Compounds with Application to Isolation of Colouring Matters from Tree Barks

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายสมบัติ เชาวนพูนผล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ด้วง พุธศุกร์

6. หัวข้อวิจัย

การสกัดกลัยโคไซด์โดยการฟอกสีด้วยไฟฟ้า

Isolation of Glycosides by Electrlytic Decolourization

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวีรชัย พุทธวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ด้วง พุธศุกร์

7. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ที่รวมฟิลด์โฟลแฟคชันเนชันและโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส

Development of an Anlytical System Combining Field-Flow Fractionation And Flow Injection Analysis

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวรัตติกาล จันทิวาสน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์

8. หัวข้อวิจัย

เทคนิคทางโฟลอินเจคชันแบบใหม่ที่ใช้การตรวจวัดแบบเคมิลูมิเนสเซนท์และสเปกโทรโฟโตเมตรี สำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณด้อย

Novel Flow Injection Techniques with Chemiluminescent and Spectrophotometric Detection for Trace Analysis

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวิรัตน์ เรืองศรีตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

9. หัวข้อวิจัย

การศึกษาการรวมเทคนิคลิควิดโครมาโทรกราฟีสมรรถนะสูงเชื่อมต่อกับการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันเพื่อตรวจวัดปริมาณไอโอไดด์ที่ระดับความเข้มต่ำ

Study of the Comninded Techniques of High Performance Liquid Chromatrography and Flow Injection Analysis for Determination of Iodidc at Trace Level

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวเสาวภา เมืองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. มงคล รายะนาคร

10. หัวข้อวิจัย

การเพิ่มความเข้มข้นของธาตุปริมาณน้อยโดยการดูดซับแบบออนไลน์โฟลอินเจคชันด้วยรีแอกเตอร์แบบนอทหรือเซอร์-เพนทายน์สำหรับการตรวจวัดด้วยวิธีทางอะตอมมิกสเปกโทรเมตรี

Flow Injection On-Line Sorption Preconcentration of Trace Elements Using Knotted/Serpentine Reactor for Atomic Spectrometric Detection

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาววราภรณ์ โสมอ่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

11. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับการวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยโดยใช้การตรวจวัดทางไฟฟ้าเคมี

Development of Flow Injection System for Trace Metals Determination Using Electrochemical Detection

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวปริญญา มาสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

12. หัวข้อวิจัย

การหาสภาวะที่เหมาะสมของตัวแปรในกระบวนการปั่นแบบหลอมสำหรับไหม เย็บแผลแบบเส้นเดี่ยวชนิดละลายได้

Optimization of the Processing Variables in Melt Spinning of Monofilament Fibers for Use as Absorbable Surgical Sutures

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางอโนดาษ์ จารุจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษา

Dr. Robert Molloy

13. หัวข้อวิจัย

การศึกษาลิกไนต์และผลิตภัณฑ์เถ้าลิกไนต์ และการพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันสำหรับวิเคราะห์คาร์บาริล และกรดแอสคอร์บิค

A Study on a Lignite and Its Burning Products and Method Delopment Of Flow Injection Analysis for Carbaryl and Ascobic Acid

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายสมชัย ลาภอนันตนพคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. เกตู กรุดพันธ์

14. หัวข้อวิจัย

การปรับสภาวะของเทคนิคลิควิดโครมาโทรกราฟี แบบใหม่ให้เหมาะสมสำหรับการหาปริมาณสารกลุ่มแคปไซซินอยด์ในพริกของไทย

Optimization of Modern Liquid Chromatrography for the Determination Of Capsaicinoid Compounds in Thai Capsicum Fruits

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางรัชนีวรรณ การค้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. มงคล รายะนาคร

15. หัวข้อวิจัย

การออกแบบ สังเคราะห์ และหาลักษณะเฉพาะของเซกเมนต์บลอคเทอร์พอลิเมอร์ของแอล-แลคไทด์ ไกลโคไลด์ และเอปไซลอน-แคโพแลคโทน สำหรับใช้เป็นไหมเเย็ยแผลแบบเส้นเดี่ยวชนิดละลายได้

Design, Synthesis and Characterisation of Segmented Block Terpolymers Of L-Lactide, Glycolide and e -Caprolactone for Use as Absorbable Monofolament Surgical Sutures

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายยอดธง ใบมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

Dr. Robert Molloy

16. หัวข้อวิจัย

การสังเคราะห์ทางเคมีและการหาลักษณะเฉพาะของบิสมัธโซเดียมติตาเนต

Chemical Synthesis and Characterization of Bismuth Sodium Titanate

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายภูษิต ปุกมณี

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์

17. หัวข้อวิจัย

การศึกษาการเปลี่ยนสภาพไนเตรตเป็นไนไตรต์ด้วยจุลินทรีย์โดยโครมาโทรกราฟีของเหลวสมัยใหม่

Microboal Conversion Study of Nitrate to Nitrite by Modern Liquid Chromatrography

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวีระศักดิ์ ตรีพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

18. หัวข้อวิจัย

การหาลักษณะเฉพาะของผงเลดเซอร์โคเนตติตาเนต

Characterization of Lead Zirconae Titanate Powders

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวสุวิมล นวลพระลักษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์

19. หัวข้อวิจัย

การหาลักษณะเฉพาะ การประเมิน และการปรับปรุงคุณภาพดินธรรมชาติบางชนิดในแหล่งภาคเหนือของประเทศไทย สำหรับเครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน

Characterization Evaluation and Refinement of Some Natural Clays in Northern Thailand for Porcelain Pottery

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายศักดิพล เทียนแสม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์

20. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับแอนไอออนิกเซอร์แฟคแตนท์ ฮัยออสซีนบิวทิลโบรไมด์ อิตเทรียม โคบอลต์ และแมงกานีส

Development in Flow Injection Analysis for Anionic Surfactants, Hyoscine Butylbromide, Yttrium, Cobalt and Manganese

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวิบูลย์ ประดิษฐ์เวียงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. เกตู กรุดพันธ์

21. หัวข้อวิจัย

การหาลักษณะเฉพาะของผงแบเรียมติตาเนตดัดแปลงที่เตรียมโดยกระบวนการแคททีคอเลต

Characterization of Modified Barium Titanate Powders Prepared by Catecholate Process

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาววงเดือน ไม้สน

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์

22. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาพอลิเอสเตอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพตัวใหม่ ที่มีส่วนประกอบของแอล-แลคไทด์ ไกลคอไลด์ และเอปไซลอน-แคโพรแลคโทน สำหรับใช้เป็ไหมละลาย

Development of New Biodegradable Polyesters Based on L-Lactide, Glycolode, and e -Caprolactone for Use as Absorbable Monofilament Surgical Sutures

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายมังกร ศรีสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

Dr. Robert Molloy

สาขาวิชาชีววิทยา

1. หัวข้อวิจัย

ดัชนีคุณภาพของผลมะม่วง : การหาดัชนีคุณภาพ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ การประเมินและการตรวจวัดโดยเทคโนโลยีไม่ทำลายผล

Quality Indices of Mango Fruit : Identification, Influencing Factors And Assessment and Measurement by Non-Destructive Technology

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวศิรินนภา ศรันยวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. จินดา ศรศรีวิชัย

2. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของโปรตีสต์ และคุณภาพในแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

Biodiversity of Protists and Water Quality in the Ping River, Chiang Mai And Lamphun Provinces

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวอินทิรา ปรุงเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

3. หัวข้อวิจัย

การกระจายและการเพาะเลี้ยงเอกโตมายคอไรซาที่กินได้ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายไอออนที่เลือก

Distribution and Cultivation of Edible Ectomycorrhiza in Chiang Mai And Chiang Rai Provinces

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาววารุณี แสนหมี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สายสมร ลำยอง

4. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายและการผลิตเอนไซม์ไซแลนเนสของฟังไจภายในต้นก่อเดือยบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Diversity and Xylanase Production of Endophytic Fungi in Castanopsis Acuminatissima on Doi Suthep-Pui National Park

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สายสมร ลำยอง

5. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำบางกลุ่มจากลุ่มน้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประเมินทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม

Biodiversity of Some Aquatic Insects from Chiang Dao Watershed, Chiang Mai Province for Environmental Bioassessment

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายพงษ์ศักดิ์ เหล่าดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ ดร. พรทิพย์ จันทรมงคล

6. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของเบนทิคไดอะตอมและการประยุกต์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่

Biodiversity of Benthic Diatoms and Their Application in Monitoring Water Quality of Mae Sa Stream Doi Suthep-Pui National Park Chiang Mai

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายตรัย เป็กทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล

7. หัวข้อวิจัย

การผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากราเอนโดไฟต์

Antimicrobial Compounds Production from Endophytic Fungi

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวอุรัตน์ พิมลศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สายสมร ลำยอง

8. หัวข้อวิจัย

การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ำปิงตอนบนด้วยกลุ่มแมลงหนอนปลอกน้ำ

Environmental Monitoring Along the Watershed Classes of Upper Ping Watershed by Trichoptera Community

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางศิราภรณ์ ชื่นบาล

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. พรทิพย์ จันทรมงคล

9. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชไร่มีท่อลำเลียงบนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

Biodiversity of Vascular Plants on Doi Phu Kha National Park

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายปรัชญา ศรีสง่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร. ชูศรี ไตรสนธิ

10. หัวข้อวิจัย

การบ่งบอกสายพันธุ์ลิ้นจี่ (Lichi chinensis Sonn.) ในประเทศไทยโดยเทคนิคทางอนูชีววิทยา

Molecular Identification of Lychee (Lichi chinensis Sonn.) in Thailand

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายรัฐพร จันทร์เดช

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

11. หัวข้อวิจัย

การสำรวจและการแยกเชื้อราเอนโดไฟท์และแซพโพรบของกล้วยป่าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Survey and Isolation of Endophytic and Saprobic Fungi of Wild Banana In Doi Suthep-Pui National Park

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาววิพรพรรณ์ โพธิตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สายสมร ลำยอง

สาขาวิชาธรณีวิทยา

1. หัวข้อวิจัย

การเปรียบเทียบลำดับชั้นหินของแอ่งเทอร์เชียรีในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้สาหร่าย ละองเกสร และสปอร์

Stratigraphic Correlation of Tertiary Basins in Northern Thailand Using Algae Pollen and Spore

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวิฆเนศ ทรงธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

2. หัวข้อวิจัย

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมตัวของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในภาคใต้ และอ่าวไทย

Effect of Environment Factors on Accumulation of Fossil Fuel Deposits In Southern and Gulf of Thailand

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวบัณฑิตา อุดมกัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

3. หัวข้อวิจัย

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมตัวของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในภาคเหนือแห่งประเทศไทย

Effects of Environmental Factors on Accumulation of Fossil Fuel Deposits In Northern Thailand

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายธนูชัย ศิลารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

4. หัวข้อวิจัย

การประเมินศักยภาพของแหล่งแร่ในบริเวณรอยต่อ น่าน-อุตรดิตถ์ โดยใช้ข้อมูลธรณีฟิสิกส์

Evaluation of Mineral Deposit Potential in Nan-Uttaradit Suture Zone Using Geophysical Data

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายอติชาติ สุรินทร์คำม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

สาขาวิชาฟิสิกส์

1. หัวข้อวิจัย

สมบัติทางกายภาพของตัวนำยวดยิ่ง Ba2-xCaxCu2O4+d ที่เป็นแผ่นฟิล์มบางจากการสปัตเตอริง

Physical Properties of thr Sputtered Superconducting Thin Film Ba2-xCaxCu2O4+d

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายยี่หรอ จือตู้ปา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. นิกร มังกรทอง

2. หัวข้อวิจัย

สเปกตรัมของอนุภาคทุติยภูมิที่ปลดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์เหนี่ยวนำโดยนิวตรอน ในช่วงพลังงาน 14-100 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์

Secondary Particle Spectra from Neutron Induced Nuclear Reaction in the 14-100 MeV Region

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายอุดมรัตน์ ทิพยวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

3. หัวข้อวิจัย

การลดอิทธิพลของอนุภาคประจุในลำไอออน

Ion Beam Neutralization

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายมิญช์ เมธีสุวกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

4. หัวข้อวิจัย

รังสีอาพันธ์ความถี่ใต้แดงย่านไกลที่ผลิตจากลำอิเล็กตรอนเชิงสัมพัทธภาพ

Coherent Far Infla-red Radiation from Relativistic Electron Beam

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายสาคร ริมแจ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

5. หัวข้อวิจัย

ระบบบีมโฟกัสความเข้มสูงของอาร์กอนไอออน

High Intensity Focused Argon Ion Beam System

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายธีรวรรณ บุญญวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

6. หัวข้อวิจัย

สมบัติทางพีโซอิเล็กทริกและสมบัติเชิงกลของสารผสม (0-3) ระหว่างเลดเซอร์โคเนต ติตาเนต และพอลิเมอร์

Piezoelectric and Mechanical Properties of (0-3) Composites Of Lead Zirconate Titanate and Polymer

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวิม เหนือเพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ. ดร. ทวี ตันฆศิริ


รายงานประจำปี 2543