ผลสรุปการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2543การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2542 - กันยายน 2543) สำหรับผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ (ก) สร้างกลไกประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ (ข) สร้างระบบส่งเสริมงานวิจัยอย่างครบวงจร (ค) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก และ (ง) การดำเนินการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ นั้น ได้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกจากทบวงมหาวิทยาลัย ในช่วงต้นปี 2544 สำหรับการสร้างระบบส่งเสริมงานวิจัยอย่างครบวงจร การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักวิจัยให้สมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2543 นี้ รวมทั้งการพัฒนาคลินิกนักวิจัยเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยของคณะฯ และภายนอกอีกด้วย ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ในปี 2543 ได้มีการจัดตั้งสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะดำเนินงานให้พันธกิจข้อนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และการดำเนินการจัดระบบบริหารนั้น คณะฯได้ดำเนินการเรื่อง 5 ส. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

สำหรับภาระกิจหลักทางด้านการจัดการเรียนการสอน ในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่มอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวัสดุศาสตร์ และยังมีอีก 2 หลักสูตรในระดับปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ กำลังอยู่ในขั้นตอนการเสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เข้าอยู่ในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 5 หลักสูตร

ส่วนด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์และข้าราชการในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต ปี 2543 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นกว่า 17 ล้านบาท มีทั้งโครงการวิจัยที่ได้รับทุนต่อเนื่องและโครงการวิจัยระยะสั้น มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ จำนวน 43 เรื่อง และการนำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ จำนวน 32 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางด้านการวิจัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติอีกมาก

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การบริการในรูปแบบของการจัดอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนั้น ยังเน้นการดำเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ผ่านสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้ตั้งไว้ในแผนพันธกิจ

สำหรับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายที่สอดคล้องกับธรรมชาติของคณะฯ และมีการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ

 

 

รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์


รายงานประจำปี 2543