ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (ณ วันที่30 กันยายน 2543)คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม

ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ

ฝ่ายวางแผน

รองศาสตราจารย์เพชรหงส์ โชติกอาภา

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข

ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.วีระ วงศ์คำ

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ

หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง จันทร

ภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

ภาควิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ วนิชาชีวะ

ภาควิชาธรณีวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2542

ภาควิชาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม บุญถนอม

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2539

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2543

ภาควิชาสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังกาบ บุญย้อย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลภรณ์ ลือชารัศมี

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ศมาวรรตกุล

ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2542

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ จิระอรุณ

รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาเคมี

อาจารย์ ดร.บัณฑิต ลีละศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

ภาควิชาธรณีวิทยา

รองศาสตราจารย์ สมพงษ์ จันทร์มี

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2541

อาจารย์ ดร. พิษณุ วงศ์พรชัย

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2542

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยในสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้างาน

งานบริหารและธุรการ

นางสาวทิพวรรณ ตระการศิรินนท์

งานคลังและพัสดุ

นางจอมใจ จันทรประทิน

งานนโยบายและแผน

นางรสลิน วงค์ไชย

งานบริการวิจัยและพัฒนา

นางสาวจิราวรรณ อุปนันท์

งานบริการการศึกษา

นางจิรภา ขาลสุวรรณ

หัวหน้าหน่วย

หน่วยสารบรรณ

นางวิไล จันทศรี

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางวีรณา ภู่พานิชเจริญกูล

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายธีรพงศ์ ตาใจ

หน่วยการเงินและบัญชี

นางนันทนา ธัมทะมาลา

หน่วยพัสดุ

นางสาวอาภา ติยายน

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นายสุรพล อริยา

หน่วยโสตทัศนศึกษา

นายสุพจน์ ชัยดารา

หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ

นางสาวสมประสงค์ ศรีแก้ว

หน่วยกิจการนักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีพนม วงค์ไชย

หน่วยห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

นางอมรา อิสระชาญพานิช


รายงานประจำปี 2543