การลงนามความร่วมมือทางวิชาการการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันต่างๆ จากต่างประเทศในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษาและวิจัย รูปแบบความร่วมมือดังกล่าวมีทั้งประเภทที่มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือ และประเภทที่ไม่มีการลงนาม ความร่วมมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การทำวิจัยร่วมกัน การจัดการศึกษาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการฝึกอบรมคณาจารย์และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันและองค์กรต่างประเทศที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือในปี 2543 มีดังนี้

1. สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (The People Republic of China)

3. ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

4. ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

5. ประเทศฝรั่งเศส (France)

6. ประเทศเยอรมัน (Germany)

7. ประเทศออสเตรเลีย (Australia)

8. ประเทศฟินแลนด์ (Finland)

9. ประเทศเกาหลี (Korea)

10. ประเทศใต้หวัน (Taiwan)

รายงานประจำปี 2543