การแบ่งส่วนราชการและบริหาร

 

คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 ส่วนราชการคือ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และสำนักงานเลขานุการคณะ

การบริหารในสำนักงานเลขานุการคณะ แบ่งเป็นงานและหน่วยดังนี้

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ (1) หน่วยสารบรรณ (2) หน่วยการเจ้าหน้าที่ (3) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารควบคุมดูแลด้วย

งานคลังและพัสดุ

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ (1) หน่วยการเงินและบัญชี และ (2) หน่วยพัสดุ

งานนโยบายและแผน

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวางแผน ลักษณะงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติ ได้แก่

  1. งานวางแผนเพื่อพัฒนา
  2. งานการงบประมาณ
  3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
  4. งานพัฒนาระบบโปรแกรม

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ลักษณะงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติได้แก่

  1. งานบริหารการวิจัย
  2. งานบริการงานวิจัย
  3. งานวิเทศสัมพันธ์

งานบริการการศึกษา

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มีหน่วยงานในสังกัดดังนี้ คือ

  1. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
  2. หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
  3. หน่วยโสตทัศนศึกษา
  4. หน่วยพิมพ์เอกสาร
  5. หน่วยกิจการนักศึกษา
  6. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

สำหรับงานที่อยู่ใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แก่ หน่วยกิจการนักศึกษา ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และงานบริการการศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและจัดการทุนอุดหนุนการศึกษา

สำหรับการบริหารงานในระดับภาควิชา ได้มีการแบ่งสายงานรับผิดชอบตามลักษณะของงานเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานธุรการ และฝ่ายงานช่วยวิชาการ

ฝ่ายงานธุรการ รับผิดชอบงานทางด้านธุรการและสารบรรณ การเงิน พัสดุ บริการการศึกษา

ฝ่ายงานช่วยวิชาการ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการ ซึ่งงานทั้งสองฝ่ายนี้สังกัดอยู่ในสำนักงานเลขานุการภาควิชา

รายงานประจำปี 2543