การวิจัย

.การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคตอันใกล้ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์และข้าราชการในสังกัด เพื่อการการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการ และ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและด้านสารบรรณ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้กำหนดพันธกิจสร้างระบบส่งเสริมงานวิจัยอย่างครบวงจร ที่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ หลายประการ ในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมาได้แก่ การสนับสนุนด้านการเงินและการประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งเครือข่ายการให้บริการเครื่องมือวิจัย การสนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัยทุกแขนงวิชา การส่งเสริมศักยภาพในการทำวิจัยให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ และ การยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมวิจัยขององค์กรเป็นต้น

ในรอบปีงบประมาณ 2543 ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนด้านการเงินในงานวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายการ

จำนวน

(ราย)

จำนวนเงิน(บาท)

1. สนับสนุนค่าตีพิมพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่สำนักพิมพ์เรียกเก็บ

1

5,000

2. ตอบแทนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสากล

43

102,000

3. สนับสนุนการดำเนินการที่มีผลสัมฤทธิ์ของหน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัย

48

360,000

4. สนับสนุนนักวิจัยไปเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมทางวิชาการต่างประเทศ

19

369,715

5. สนับสนุนนักวิจัยไปเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ

96

270,000

6. สนับสนุนไปร่วมฝึกอบรมดูงานและทำวิจัยต่างประเทศ

6

172,360

7. จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนทุกประเภทที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการวิจัยประจำคณะ

31

2,043,900

รวม

 

3,052,975

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ในปี 2543 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 17,583,103 บาท มีทั้งโครงการวิจัยที่ได้รับทุนต่อเนื่องและโครงการวิจัยระยะสั้น ดังนี้

1. ทุนจากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 โครงการ เป็นเงิน 1,863,900.-บาท

2. ทุนจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 80,000.-บาท

3. ทุนจากกองทุนจุลวิจัยวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 100,000.-บาท

4. ทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่) จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 148,070.-บาท

5. ทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 1,669,085.-บาท

6. ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 14,838,905.-บาท

7. ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 3,319,937.-บาท

7.2 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (สกว/ศช-สวช) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 718,385.-บาท

8. ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

8.1 ประเภทกำแผนงานวิจัย หรือ ชุดโครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,332,300.-บาท

8.2 ประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

9. ทุนจาก Shell International Renewables Ltd. จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,113,234.-บาท

10. ทุนวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 280,800.- บาท

11. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 600,000.- บาท

12. ทุนวิจัยจากทบวงมหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 280,800.- บาท

13. ทุนวิจัยจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 1โครงการ เป็นเงิน 509,307.- บาท

14. ทุนวิจัยโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 718,315.- บาท

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารและในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และมีหัวข้อวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้

   1. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จำนวน 43 เรื่อง (ดูภาคผนวก 6)
   2. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 เรื่อง (ดูภาคผนวก 7)
   3. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ จำนวน 32 เรื่อง (ดูภาคผนวก 8)
   4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 เรื่อง (ดูภาคผนวก 9)
   5. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 69 โครงการ(ดูภาคผนวก 10)
   6. หัวข้อวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 174 เรื่อง (ดูภาคผนวก 11)

รายงานประจำปี 2543