ภาคผนวกที่ 10

รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2543

 

ทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

 1. ชื่อโครงการ วีคไฮเพอร์สับสติติวชันและโพลีโนเมียลไฮเพอร์ไอเดนติตี้
 2. หัวหน้าโครงการ นายสรศักดิ์ ลี้รัตนวลี งบประมาณ 125,000 บาท

 3. ชื่อโครงการ การศึกษาคำตอบของสมการอัลตราไฮเปอร์โบลิคที่สัมพันธ์
 4. หัวหน้าโครงการ นายอำนวย ขนันไทย งบประมาณ 125,000 บาท

 5. ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ปริมาณสารหอม 2-อะเซติล-1-ไพรโรลีนในข้าวด้วยวิธีทางเคมี
 6. หัวหน้าโครงการ นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์ งบประมาณ 200,000 บาท

 7. ชื่อโครงการ การติดตามตรวจสอบมลภาวะของปริมาณโลหะหนักบางตัวในตัวอย่างฝุ่นริมถนนในตัวเมืองเชียงใหม่โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโฟโตเมตรี
 8. หัวหน้าโครงการ นางสาวธนาภรณ์ ณ เชียงใหม่งบประมาณ 50,000 บาท

 9. ชื่อโครงการ การศึกษาการเคลือบกระดาษด้วยปิโตรเลียมแวกซ์ที่สกัดน้ำมันออกโดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย
 10. หัวหน้าโครงการ นางสาวศันศนีย์ คำบุญชู งบประมาณ 100,000 บาท

 11. ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงแอคติวิตีของเอนไซม์ไฮโดรเลสบางชนิดที่ย่อยสลายผนังเซลล์ในระหว่างการสุกของผลมะม่วง
 12. หัวหน้าโครงการ นายกอบเกียรติ แสงนิล งบประมาณ 90,000 บาท

 13. ชื่อโครงการ การศึกษาความแปรปรวนของพันธุกรรมในนกบางชนิด
 14. หัวหน้าโครงการ นางสาวสิริวดี ชมเดช งบประมาณ 76,275 บาท

 15. ชื่อโครงการ ความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองบนที่ราบสูงโดยเทคนิค RAPD
 16. หัวหน้าโครงการ นางสาวศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา งบประมาณ 90,000 บาท

 17. ชื่อโครงการ ธรณีวิทยาบริเวณเมืองปาน-แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 18. หัวหน้าโครงการ นายบูรพา แพจุ้ย งบประมาณ 100,000 บาท

 19. ชื่อโครงการ ผลกระทบของแหล่งแร่ฟลูออไรต์ต่อคุณภาพน้ำใต้ดินและต่อสภาวะฟันตกกระชุมชนบริเวณอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 20. หัวหน้าโครงการ นางมยุรี พรหมพุทธา งบประมาณ 75,000 บาท

 21. ชื่อโครงการ การตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติตัวอย่างอัญมณีของสาขาอัญมณีวิทยา
 22. หัวหน้าโครงการนายปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์ งบประมาณ 75,000.-บาท

 23. ชื่อโครงการ วัสดุผสมเพียโซอิเลกทริกเซรามิกส์-โพลิเมอร์ (แบบ 0-3)
 24. หัวหน้าโครงการ นายกอบวุฒิ รุจิจนากุล งบประมาณ197,625 บาท

 25. ชื่อโครงการ โฮมเพจสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน
 26. หัวหน้าโครงการ นางสาวปรียานุช วงศ์ประภาส งบประมาณ 40,000 บาท

 27. ชื่อโครงการ โปรแกรมจำลองการควบคุมระบบไฟฟ้า
 28. หัวหน้าโครงการ นางวาสนา นัยโพธิ์ งบประมาณ 40,000 บาท

 29. ชื่อโครงการ ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 30. หัวหน้าโครงการ นายวิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา งบประมาณ 30,000 บาท

 31. ชื่อโครงการ โฮมเพจภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 32. หัวหน้าโครงการ นางวิไลภรณ์ ลือชารัศมี งบประมาณ 40,000 บาท

 33. ชื่อโครงการ โปรแกรมสื่อการสอนโรคทางตาและการพยาบาลผู้ป่วยโรคตา
 34. หัวหน้าโครงการ นางสาววิไลพร สิริมังครารัตน์ งบประมาณ 40,000 บาท

 35. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูลแมลงศัตรูพืชผักของประเทศไทย
 36. หัวหน้าโครงการ นางสาวพรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร งบประมาณ 40,000 บาท

 37. ชื่อโครงการ ผลกระทบของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 38. หัวหน้าโครงการ นายสุรินทร์ ขนาบศักดิ์ งบประมาณ 76,000 บาท

 39. ชื่อโครงการ ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศกับภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทจังหวัดเชียงใหม่
 40. หัวหน้าโครงการ นางสาวชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา งบประมาณ 78,000 บาท

 41. ชื่อโครงการ การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
 42. หัวหน้าโครงการ นางวัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ งบประมาณ 76,000 บาท

 43. ชื่อโครงการ ระบบจัดการด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 44. หัวหน้าโครงการ นางสาวดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ งบประมาณ 20,000 บาท

 45. ชื่อโครงการ โปรแกรมการวิเคราะห์รายรับค่าหน่วยกิตระดับภาควิชาสำหรับปีการศึกษา 2539-2541
 46. หัวหน้าโครงการ นางปิยาภรณ์ หล้ากิ่ง งบประมาณ 18,000 บาท

 47. ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ค่าวัสดุต่อหัวนักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
 48. หัวหน้าโครงการ นางรสลิน วงค์ไชย งบประมาณ 27,000 บาท

 49. ชื่อโครงการ ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล:กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 50. หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีพนม วงค์ไชย งบประมาณ 15,000 บาท

 51. ชื่อโครงการ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะค่าครุภัณฑ์) จากเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2538-2543 ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นางสาวอาภา ติยายน งบประมาณ 20,000 บาท

 

ทุนจุลวิจัยวิทยาศาสตร์

 1. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาวัสดุผสมเพียโซสำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อุลตร้าโซนิกทางการแพทย์
 2. หัวหน้าโครงการ นายสุพล อนันตา ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 50,000 บาท

 3. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาถั่วหมักอาหารพื้นบ้านในภาคเหนือ
 4. หัวหน้าโครงการ นางสาวภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 50,000 บาท

   

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

 1. ชื่อโครงการวิจัย ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. หัวหน้าโครงการ นายพร พรหมหาราช ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 11,000 บาท

 3. ชื่อโครงการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. หัวหน้าโครงการ นายนพพร พวงสมบัติ ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 9,000 บาท

 5. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษารูปทรงเรขาของรอยเลื่อนตัวเชื่อมและผลกระทบของรอยเลื่อนต่อการเปิดหน้าเหมืองถ่านหินแม่เมาะจังหวัดลำปาง
 6. หัวหน้าโครงการ นายณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์ ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 60,000 บาท

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ชื่อโครงการวิจัย ไกลคอซิเดสและเลคตินจากพืชพันธุ์บุก (ปีที่ 3)
 2. หัวหน้าโครงการ นางสาวดารารัตน์ ทองขาว ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 185,440 บาท

 3. ชื่อโครงการวิจัย ความสามารถในการต้านทานเชื้อราจากจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ที่สลายไคติน (ปีที่ 3)
 4. หัวหน้าโครงการ นางอภิญญา ผลิโกมล ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 157,700 บาท

 5. ชื่อโครงการวิจัย การผลิตแอสทาแซนทินจากยีสต์เพื่อนำมาใช้เพิ่มคุณค่าทางอาหารและเป็นสีผสมอาหารและ/หรือสีย้อมผ้า
 6. หัวหน้าโครงการ นางสาวสุรีย์ ฟูตระกูลระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 133,650 บาท

 7. ชื่อโครงการวิจัย การเตรียมและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูงประเภทออกไซด์ของ Bi-Ca-Sr-Cu โดยวิธีซอลเจล
 8. หัวหน้าโครงการ นายชำนิ แสงภักดี ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 145,550 บาท

 9. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับวิเคราะห์สารตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยปฏิกิริยาการคายความร้อน
 10. หัวหน้าโครงการ นางสาวสายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์ ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 146,685 บาท

 11. ชื่อโครงการวิจัย ปรากฎการฮอล์เหนืออุณหภูมิวิกฤต (Tc) ในสารตัวนำยวดยิ่งออกไซด์ Yba2Cu3-XFeX07-8 (ปีที่ 2)
 12. หัวหน้าโครงการ นางสาวศรีเพ็ญ ท้าวตา ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 147,900 บาท

 13. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาปริมาณของออกซิเจนที่มีผลต่อค่าอุณหภูมิวิกฤต (Tc) และค่าความหนาแน่นกระแสวิกฤต (Jc) ของสารตวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง Yba2Cu306-X (ปีที่ 2)
 14. หัวหน้าโครงการ นายนิกร มังกรทอง ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 162,850 บาท

 15. ชื่อโครงการวิจัย สภาพต้านทานแอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยวในระบบ La2-XsrXCu04 (ปีที่ 2)
 16. หัวหน้าโครงการ นางผ่องศรี มังกรทอง ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 156,240

 17. ชื่อโครงการวิจัย การทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรบางชนิดที่มีผลต่อการหลั่งน้ำนมโดยวิธีตรวจ Crop sac ของนกพิราบ
 18. หัวหน้าโครงการ นางสาลิกา อริธชาติ ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 149,295 บาท

 19. ชื่อโครงการวิจัย การคัดเลือกสายพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ทนอุณหภูมิในน้ำพุร้อนบางแหล่งบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
 20. หัวหน้าโครงการ นางยุวดี พีรพรพิศาล ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 166,130 บาท

 21. ชื่อโครงการวิจัย การปรับปรุงความแข็งแรงและความทนทานต่อการสึกหรอของโลหะ
 22. หัวหน้าโครงการ นายสมชาย ทองเต็ม ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ 117,645 บาท

 

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

 1. ชื่อโครงการวิจัย การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถสร้างเอนไซม์กลูโคสออกไชด์เดส
 2. หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวภาณุวรรณ จันทวรรณกูร งบประมาณ 24,500 บาท

 3. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาสัณฐานวิทยาของ Chactonotus spp. (Gastrotricha:Chactonotidae) ในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด
 4. หัวหน้าโครงการ นางฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร งบประมาณ 25,000 บาท

 5. ชื่อโครงการวิจัย พืชตระกูลหม่อน (Morus) ที่พบในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 6. หัวหน้าโครงการ นางปราณี ปาลี งบประมาณ 18,570 บาท

 7. ชื่อโครงการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องเขย่าจุลินทรีย์
 8. หัวหน้าโครงการ นายเสรี ตันตรา งบประมาณ 14,500 บาท

 9. ชื่อโครงการวิจัย การใช้ Sporobolomyces spp. ในการตรวจหามลพิษทางอากาศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 10. หัวหน้าโครงการ นางสาวสุทธาธร สุวรรณรัตน์ งบประมาณ 20,500 บาท

 11. ชื่อโครงการวิจัย ผลของน้ำสกัดจากผักเชียงดา (Gymema inodoruna Dicne) ต่อปริมาณน้ำตาลในเลือดของหนูที่ทำให้เป็นเบาหวาน
 12. หัวหน้าโครงการ นายสุภาพ แสนเพชร งบประมาณ 25,000 บาท

 13. ชื่อโครงการวิจัย การลดปริมาณฟลูออไรด์โดยใช้ดินขาว
 14. หัวหน้าโครงการ นางนงคราญ ไชยวงค์ งบประมาณ 20,000 บาท

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 1. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาลำไอออนเพื่อตัดร่องแคบในสารกึ่งตัวนำเซลล์แสงแดด
 2. หัวหน้าโครงการ นายนรา จิรภัทรพิมล ระยะเวลา 2 ปี(ส.ค.2541-ส.ค.2543)

  งบประมาณทั้งสิ้น 2,943,290 บาท งบประมาณต่อปี 2,943,290 บาท

 3. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาระบบการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสที่มีการเตรียมตัวอย่างแบบในท่อ
 4. หัวหน้าโครงการ นายเกตุ กรุดพันธ์ ระยะเวลา 3 ปี (ก.ย.2541-ก.ย.2544)

  งบประมาณทั้งสิ้น 1,631,300 บาท งบประมาณต่อปี 543,767 บาท

 5. ชื่อโครงการวิจัย ตัวดำเนินการบางตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวดำเนินการไดมอนด์
 6. หัวหน้าโครงการ นายอำนวย ขนันไทย ระยะเวลา 3 ปี(มิ.ย.42-พ.ค.45)

  งบประมาณทังสิ้น 970,200 บาท งบประมาณต่อปี 323,400 บาท

 7. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของลิ้นจี่โดยเทคนิคอณูชีววิทยา
 8. หัวหน้าโครงการ นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ระยะเวลา 2 ปี (2542-2543)

  งบประมาณทั้งสิ้น 1,336,896 บาท งบประมาณต่อปี 668,448 บาท

 9. ชื่อโครงการวิจัย คุณสมบัติเรขาคณิตและการแปลงเมทริกซืของปริภูมิลำดับ
 10. หัวหน้าโครงการวิจัย นายสุเทพ สวนใต้ ระยะเวลา 3 ปี (ธ.ค.42-พ.ย.45)

  งบประมาณทั้งสิ้น 1,080,000 บาท งบประมาณต่อปี 360,000 บาท

 

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส

 1. ชื่อโครงการวิจัย ลำอนุภาคควอนตัมกับสสาร

  หัวหน้าโครงการวิจัย นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง ระยะเวลา 1 ปี

  งบประมาณทั้งสิ้น 280,800 บาท

 

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

 1. ชื่อโครงการวิจัย การเตรียมแบเรี่ยมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic capacity คุณภาพสูง
 2. หัวหน้าโครงการ นายกอบ รุจิจนากุล ระยะเวลา 2 ปี (ส.ค.41-ส.ค.43)

  งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท งบประมาณต่อปี 200,000 บาท

 3. ชื่อโครงการวิจัย ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นนัลและเชิงพลศาสตร์ของฟังก์ชั่นนิวตัน ฟังก์ชั่นการประมาณสืบเนื่องและฟังก์ชั่นอัลเลย์
 4. หัวหน้าโครงการ นายปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ระยะเวลา 2 ปี (ก.ค.41-ก.ค.43)

  งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท งบประมาณต่อปี 200,000 บาท

 5. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับเทคนิคโวลแทมเมตรี

  หัวหน้าโครงการ นายจรูญ จักร์มุณี ระยะเวลา 2 ปี (ส.ค.42-มิ.ย.44)

  งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท งบประมาณต่อปี 200,000 บาท

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ

 1. ชื่อโครงการวิจัย การเสาะหาไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว
 2. หัวหน้าโครงการ นางสาวทิวาพร ศิริวิทยากร ระยะเวลา 2 ปี (ก.ค.41-ก.ค.43)

  งบประมาณทั้งสิ้น 1,334,000 บาท งบประมาณต่อปี 667,000 บาท

 3. ชื่อโครงการวิจัย เซรามิกส์ใช้ในอัลตราโซนิกส์
 4. หัวหน้าโครงการ นายทวี ตันฆศิริ ระยะเวลา 3 ปี (ต.ค.40-ต.ค.43)

  งบประมาณทั้งสิ้น 3,235,460 บาท งบประมาณต่อปี 1,078,487 บาท

 5. ชื่อโครงการวิจัย การสร้างกระจบเกรียบ
 6. หัวหน้าโครงการ นายนรินทร์ สิริกุลรัตน์ ระยะเวลา 2 ปี (43-45)

  งบประมาณทั้งสิ้น 2,748,900 บาท งบประมาณต่อปี 1,374,450 บาท

 7. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์
 8. หัวหน้าโครงการ นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี ระยะเวลา 1 ปี

  งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประเภทแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย

 1. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดเป็นสารกำจัดศัตรูพืช
 2. หัวหน้าโครงการ นางอารยา จาติเสถียร ระยะเวลา 3 ปี ( มิ.ย.43-พ.ค.46)

  งบประมาณทั้งสิ้น 3,996,900 บาท งบประมาณต่อปี 1,332,300 บาท

 

ประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

 1. ชื่อโครงการวิจัย การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและการวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบเกือบแตะกันบางระบบ
 2. หัวหน้าโครงการวิจัย นายบุญรักษา สุนทรธรรม ระยะเวลา 3 ปี (ก.ย.42-ก.ย.45)

  งบประมาณทั้งสิ้น 1,011,060 บาท งบประมาณต่อปี 337,020 บาท

 3. ชื่อโครงการวิจัย สารเฟร์โรอิเล็กตริกทางเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
 4. หัวหน้าโครงการ นายทวี ตันฆศิริ ระยะเวลา 3 ปี (เม.ย.43-เม.ย.46)

  งบประมาณทั้งสิ้น 1,174,080 บาท งบประมาณต่อปี 391,360 บาท

 

ทุนอุดหนุนจากสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

 1. ชื่อโครงการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเปลือกลำไยเป็นธูปหอมลำไย
 2. หัวหน้าโครงการ นางนวลศรี รักอริยะธรรม ระยะเวลา 1 ปี

  งบประมาณ 280,800 บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก Shell international Renewables Ltd.

 1. ชื่อโครงการวิจัย Research for the Restoration of natural forest Ecosystems in Northern Thailand
 2. หัวหน้าโครงการ นางวิไลวรรณ อนุสารสุนทร ระยะเวลา 3 ปี (2541-2544)

  งบประมาณทั้งสิ้น 3,339,701 บาท งบประมาณต่อปี 1,113,234 บาท

 

ทุนอุดหนุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 1. ชื่อโครงการวิจัย การสำรวจการใช้ประโยชน์จากพรรณพืชในชนกลุ่มน้อยและชาวเมืองน่าน
 2. หัวหน้าโครงการ นางชูศรี ไตรสนธิ ระยะเวลา 3 ปี (2541-2544)

  งบประมาณทั้งสิ้น 1,527,920 บาท งบประมาณต่อปี 509,307 บาท

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

 1. ชื่อโครงการวิจัย ฟังไจที่เจริญในต้นพืช ป่าไม้เนื้ออ่อนในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เชียงใหม่
 2. หัวหน้าโครงการ นางสายสมร ลำยอง ระยะเวลา 2 ปี (พ.ย.2542-พ.ย.2543)

  งบประมาณทั้งสิ้น 1,436,770 บาท งบประมาณต่อปี 718,385 บาท

รายงานประจำปี 2543