ภาคผนวกที่ 9

โครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

 

โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2543 จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ

 

 1. ชื่อโครงการวิจัย ฐานข้อมูลบุคลากรพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. หัวหน้าโครงการ นางสาวเบ็ญจมาศ ปัญญางาม

 3. ชื่อโครงการวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบของวงโคจรและการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของดาวหางเฮล-บ๊อบ
 4. หัวหน้าโครงการ นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์

 5. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาและวิจัยโทโพโลยีสังยุคในพลศาสตร์เชิงดิสครีต
 6. หัวหน้าโครงการ นายปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

 7. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาผลของความชื้นและอัตราการไหลของก๊าซที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดโพลิเมอร์อิเล็กโตรไลท์
 8. หัวหน้าโครงการ นายมิญช์ เมธีสุวกุล

 9. ชื่อโครงการวิจัย การทดสอบและปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว
 10. หัวหน้าโครงการ นายนิทัศน์ จิระอรุณ

 11. ชื่อโครงการวิจัย การเตรียมโลหะผสมเงินเพื่อใช้ในงานบัดกรี
 12. หัวหน้าโครงการ นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

 13. ชื่อโครงการวิจัย โปรแกรมช่วยการเรียนการสอนภาษา C++
 14. หัวหน้าโครงการ นางสาวเบ็ญจมาศ ปัญญางาม

 15. ชื่อโครงการวิจัย ซีดีรอมประกอบการเรียนโรคผิวหนัง
 16. หัวหน้าโครงการ นางสาวพรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร

 17. ชื่อโครงการวิจัย ซีดีรอมนำเสนอมหาวิทยาลัย
 18. หัวหน้าโครงการ นางสาววิไลพร สิริมังครารัตน์

 19. ชื่อโครงการวิจัย โปรแกรมระบบเงินเดือน คณะวิทยาศาสตร์
 20. หัวหน้าโครงการ นางปิยาภรณ์ หล้ากิ่ง

รายงานประจำปี 2543