กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

 


คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล เป็นประธาน ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ในรอบปี 2543 ได้แก่ โครงการจัดจำหน่ายของที่ระลึกและรับบริจาคจากผู้มีเมตตาจิตหลายท่าน ทำให้กองทุนฯ เพิ่มจากปีที่ผ่านมารวมเป็นเงิน 10.7 ล้านบาท

การจัดสรรดอกผลกองทุนประจำปี 2543 มีรายละเอียดดังนี้

1. ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

2. ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์

3. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

รวม

จำนวน 173,000.- บาท

จำนวน 31,400.- บาท

จำนวน 62,800.- บาท

267,200.-บาท

โครงการจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์โดยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรวบรวมจัดทำทำเนียบศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณพลวัฒน์ ศรีวัฒนาโรทัย ที่ปรึกษาของกองทุนคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน ในขั้นต้นนี้ขอประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน โปรดแจ้งรายละเอียดเช่น ชื่อ-สกุลเดิมและใหม่ (กรณีที่เปลี่ยน) รหัสขณะศึกษา ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์-โทรสาร-Email และรายละเอียดอื่น ๆ หรือแม้ท่านเพียงแต่ทราบชื่อ-รหัสเพื่อนร่วมรุ่น/ประธานรุ่น โปรดแจ้งไปยัง

คุณพลวัฒน์ ศรีวัฒนาโรทัย โทร. 01-9527468 หรือ Email : milk 5@hotmail.com

รายงานประจำปี 2543