ผลการดำเนินการหลักสูตรที่เปิดสอน

 ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา และ ระดับปริญญาเอก 7 สาขาวิชา ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก เปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติอีก 5 สาขาวิชา รายละเอียดเป็นดังนี้

ปริญญาตรี

13 สาขาวิชา

ปริญญาโท

18 สาขาวิชา

ปริญญาเอก

7 สาขาวิชา

เคมี

เคมี

เคมี

(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

 

การสอนเคมี

 

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

 

 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

 

การสอนคณิตศาสตร์

 

 

คณิตศาสตร์ประยุกต์

 

ชีววิทยา

ชีววิทยา

ชีววิทยา

 

การสอนชีววิทยา

 

จุลชีววิทยา

 

 

สัตววิทยา

 

 

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

 

การสอนฟิสิกส์

 

 

ฟิสิกส์ประยุกต์

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

 

สถิติ

สถิติประยุกต์

 

วัสดุศาสตร์

วัสดุศาสตร์

วัสดุศาสตร์

(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

ธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา

(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

อัญมณีวิทยา

 

 

เคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม

 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)

เทคโนโลยีชีวภาพ(แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)

 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

 

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวัสดุศาสตร์ และกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอกอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งปรับปรุงเล็กน้อย และปรับปรุงมาก ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา อีกหลายสาขาวิชา เช่น สาชาวิชาฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น

รายงานประจำปี 2543