ภาคผนวกที่ 4

บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ (ตุลาคม 2542 - กันยายน 2543)

1.นางสาวละอองนวล ศรีสมบัติ

เคมี

ไทย

ปริญญาโท

โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์

2.นายวีรพันธ์ ศรีจันทร์

ธรณีวิทยา

ไทย

ปริญญาโท

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

3.นายศรชัย ธนันชัย

ฟิสิกส์ประยุกต์

ไทย

ปริญญาโท

ส่วนตัว

4.นายคณารัฐ ณ ลำปาง

วัสดุศาสตร์

อังกฤษ

ปริญญาเอก

รัฐบาล (กระทรวงวิทยาสตร์)

5.นางสาวสิริวดี ชมเดช

Molecular Genetic

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

Institute of Animals Breeding Science, Faculty of Agriculture University of Bonn

6.นางสาวธนียา เจติยานุกรกุล

สิ่งแวดล้อม

ญี่ปุ่น

Monbusho

7.นายสกล แสนทรงสิริ

ฟิสิกส์

ไทย

โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์

รายงานประจำปี 2543

.