หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัย

หน่วยวิจัย

ในรอบปีที่ผ่านมา มีหน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 หน่วยๆ ละ 5000 บาท ดังนี้

ชื่อหน่วยวิจัย

ผู้ประสานงาน

1. เอนไซม์เทคโนโลยี

2. สารกลิ่นหอมในผลไม้และอาหาร

3. การผลิตโปรตีน

4. การแปรรูปน้ำตาล

5. เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ด้วยเตาอบไมโครเวฟ

6. ชีววิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

7. แพลงตอนพืชและคุณภาพน้ำ

8. อาร์โทรปอดบนบก

9. สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ 943346 / 943443

10. จุลชีวเคมีของเซลและเนื้อเยื่อ

11. ฟังไจ

12. ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

13. แมลงเศรษฐกิจ

14. ดาราศาสตร์โฟโตเมตรี

15. หินอัคนีและแร่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

16. ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

17. สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี

18. ความน่าจะเป็นและการประยุกต์

19. สถิติกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

20. สถิติและการสำรวจด้วยตัวอย่าง

21. การต่อโลหะ-โลหะ และ โลหะ- เซรามิกส์

22. ปัญญาประดิษฐ์

23. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

24. การสื่อสารข้อมูล

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

อ. วีระศักดิ์ สหชัยเสรี

อ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

อ.นันทิยา อัจจิมารังษี

ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

รศ. เสาวภา สนธิไชย

อ.ดร.กนกพร กวีวัฒน์

อ.สุภาพ แสนเพชร

อ.ดร.อุราภรณ์ สอาดสุด

อ.ดร.สุธาธร สุวรรณรัตน์

รศ.ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

รศ.ดร.ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

อ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย

อ.พุฒิพงษ์ พุกกะมาน

รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์

อ.ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

รศ.ปรีชา ล่ามช้าง

อ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

อ.ดร.เสมอแข สมหอม

ผศ. พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร

อ.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

ห้องปฏิบัติการวิจัย

ในรอบปีที่ผ่านมา มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 ห้องๆ ละ 10,000 บาท ดังนี้

ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย

ผู้ประสานงาน

1. เชื้อเพลิงธรรมชาติ

2. ธรณีวิทยาแหล่งน้ำ

3. อิเลกโทร-เซรามิกส์

4. วัสดุศาตร์

5. เลเซอร์และทัศนศาสตร์ประยุกต์

6. อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง

7. การกัดกร่อนและการออกซิเดชันของโลหะ

8. คาร์โบไฮเดรตเทคโนโลยี

9. พอลิเมอร์

10. การปรับสภาพพื้นผิวและคอลลอยด์

11. เคมีนิวเคลียร์-เรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

12. สิ่งแวดล้อม

13.ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเหนือของประเทศไทย

14. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

15. น้ำด้านชีวภาพ

16. ปรสิตวิทยา

17. ต่อมไร้ท่อวิทยา

18. อณูชีววิทยา

19.การฟื้นฟูป่า

20.หอพรรณไม้และฐานข้อมูลของพืชพรรณ

21.พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและพรรณพฤกษาชาติในภาคเหนือ

22. ความหลากหลายทางพันธุกรรม

23.สาหร่ายประยุกต์

24. ความหลากหลายของจุลินทรีย์

รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

รศ.ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา

อ.ดร.สุพล อนันตา

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

ผศ.ดร.สำราญ ลาชโรจน์

รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

รศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม

อ.ดร.ดารารัตน์ ทองขาว

อ.ดร.นิภาพันธ์ มอลลอย

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

ผศ.ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร

อ.ฉมาภรณ์ นิวาศบุตร

ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

ผศ.ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

Dr.Stephen Elliot

รศ.ดร.วิไลวรรณ อ นุสารสุนทร

อ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

รายงานประจำปี 2543