การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 


งานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2542-2543 เน้นหนักในการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย-สัมพันธ์และความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาองค์การและระบบการทำงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพต่อสังคม ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งานกิจกรรมนักศึกษา

เป็นงานบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญ-ประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยา-ศาสตร์ (สนว.) เป็นองค์กร หลักและมีชมรมในสังกัดอีก 23 ชมรม 8 กลุ่มนักศึกษาแยกตามภาควิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาไม่สังกัดวิชาเอก การจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2542 - 2543 เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ได้ จัดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังคงมีการมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลและรางงับกิจกรรมดี ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษา ฝึกฝนการทำงานร่วมกัน โดยมีชมรมต่าง ๆ และนักศึกษาได้รับรางวัลกิจกรรมดี จำนวน 21 รางวัล และมีนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีจำนวน 76 คน กิจกรรมที่ดำเนิน การในปีงบประมาณ 2542 - 2543 มีทั้งหมด 64 กิจกรรม (รายละเอียดดังแสดงใน ภาคผนวกที่ 5 )

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เป็นงานให้บริการ นักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา (ดูหัวข้อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา) งานแนะแนวและจัดหางาน ศึกษาต่องานให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ การติดต่อประสานงาน ระหว่างนักศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2542 - 2543 นี้ หน่วยกิจการนักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการจัดกิจกรรมด้านการแนะนำ เพื่อเตรียมตัวสมัครงานและการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน โดยการจัดปัจฉิม-นิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดังเช่นปีที่ผ่านมา โดยเชิญ คุณดุสิต ศิริวรรณ มาบรรยายในหัวข้อ " ชีวิตสดใสหลังวัยศึกษา ปี 2000 " ซึ่งเป็น การแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวของนักศึกษา ทั้งการเตรียมตัวสมัครงาน และการทำงาน ตลอดจนการเตรียมตัวศึกษาต่อภายหลังจากจบการศึกษา และการแนะนำ มารยาทการ เข้าร่วมงานสังคมโดย คุณสุชาดา ทองศุภผล กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากทั้ง นักศึกษา และคณาจารย์ที่ร่วมงานเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้หน่วยกิจการนักศึกษาจะดำเนินการต่อในปีต่อไป

รายงานประจำปี 2543