ภาคผนวกที่ 14

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาตั้งแต่เดือน กันยายน 2542 ถึงเดือน สิงหาคม 2543

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

โท

เอก

จำนวนเงิน

สนับสนุน

เสนอผลงาน

ทางวิชาการเรื่อง

การประชุม

สถานที่

ระหว่างวันที่

ประเทศ

จัดโดย

1

2

1

นายเมธวี ศรีคำมูล

4125283

ชีววิทยา

/

 

 

 

1,000.-

คาริโอไทป์ และลำดับเบสของไมโตคอนเดีย ดีเอนเอ บริเวณ D-loop

การประชุมสัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

6-8 ต.ค.42

ไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

2

น.ส.กานดา ค้ำชู

4025252

ชีววิทยา

/

 

 

 

3,000.-

การสำรวจและการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนศึกษาพื้นผิวพยาธิตัวกลม

การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 3

โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

11-14 ต.ค.42

ไทย

โครงการ BRT

3

น.ส.อรรถพร นิชพันธ์

4125308

ชีววิทยา

/

 

 

 

3,000.-

การสำรวจและศึกษาพื้นผิวของหนอนพยาธิในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์เลื้อยคลาน

การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 3

โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

11-14 ต.ค.42

ไทย

โครงการ BRT

4

น.ส.รัศมีพร จิระเดชประไพ

4025270

ชีววิทยา

/

 

 

 

1,400.-

การวิเคราะห์เสียงร้องสื่อสารของนกในวงศ์นกปรอดและวงศ์นกเอี้ยงบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 3

โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

11-14 ต.ค.42

ไทย

โครงการ BRT

5

น.ส.วนิดา เขมะนุเชษฐ์

4025270

ชีววิทยา

/

 

   

1,400.-

Biodiversity of Attached Algae in Evergreen Forest of Doi Inthanon

การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 3

โรงแรม เจ.บี.หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

11-14 ต.ค.42

ไทย

โครงการ BRT

6

นายทัตพร คุณประดิษฐ์

4025260

ชีววิทยา

/

 

 

 

3,000.-

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงกินพืชและสาหร่ายขนาดใหญ่ในน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 3

โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

11-14 ต.ค.42

ไทย

โครงการ BRT

7

นายคมสัน เรืองฤทธิ์

4025254 (Biol.)

/

 

 

 

3,000.-

ความหลากหลายของสาหร่ายสีเขียวกลุ่มเดสมิคส์บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 3

โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

11-14 ต.ค.42

ไทย

โครงการ BRT

8

น.ส.อุดมลักษณ์ สมพงษ์

4125313 (Biol.)

/

 

 

 

3,000.-

ความหลากหลายของสาหร่ายในน้ำพุร้อนบางแหล่งในเขตภาคเหนือตอนบน

การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 3

โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

11-14 ต.ค.42

ไทย

โครงการ BRT

9

นายตรัย เป๊กทอง

4165021 (Biol.)

 

 

/

 

3,000.-

ความหลากหลายทางชีวภาพและการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ Benthic diatoms ในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

-ปุย เชียงใหม่

การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 3

โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

11-14 ต.ค.42

ไทย

โครงการ BRT

10

นายอุดมรัตน์ ทิพวรรณ

4165042 (Phys.)

 

 

 

/

3,000.-

การประยุกต์ MCNP ในการศึกษาการกระเจิงหลายครั้งและการลดทอนของนิวตรอนพลังงานสูง

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25

โรงแรมอมรินทร์ลากูน

จังหวัดพิษณุโลก

20-22 ต.ค.42

ไทย

สมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

11

นางศิริวรรณ วิชัย

4179506 (BCT.)

 

 

/

 

3,000.-

Isolution and Identification of Pigment Yeast from Natural Sources

5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology

จังหวัดภูเก็ต

15-18 พ.ย.42

ไทย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

12

น.ส.วรวิมล ตระการศิรินนท์

4139512

เทคโนโลยีชีวภาพ

/

 

 

 

3,000.-

Contribution of Phenolic Compounds in Mustard (Brassica juncea) Seed

The Fourth Princess Chulabhorn International Science Congress

โรงแรมแชงกรีลา

กรุงเทพมหานคร

28 พ.ย.-2

ธ.ค.42

ไทย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

13

นายวุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร

4025274

ชีววิทยา

/

 

 

 

2,931.-

Contamination of Lead in Algae, Sediment Water Quality and Biodiversity of Algae in Mae-Kha Canal, Chiang Mai Province

The Fourth Princess Chulabhorn International Science Congress

โรงแรมแชงกรีลา

กรุงเทพมหานคร

28 พ.ย.-2

ธ.ค.42

ไทย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

14

น.ส.อินทิรา ปรุงเกียรติ

4265306

ชีววิทยา

 

 

/

 

2,500.-

Diversity of Protozoa and Water Quality in Mae-Kha Canal, Chiang Mai Provice

The Fourth Princess Chulabhorn International Science Congress

โรงแรมแชงกรีลา

กรุงเทพมหานคร

28 พ.ย.-2

ธ.ค.42

ไทย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

15

นายวีรชัย พุทธวงศ์

4165011

เคมี

 

 

/

 

3,000.-

Simple Isolation and Puvifica- tion of Inosital Derivative from Carria Sigma

The Fourth Princess Chulabhorn International Science Congress

โรงแรมแชงกรีลา

กรุงเทพมหานคร

28 พ.ย.-2

ธ.ค.42

ไทย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

16

นายวิรัช เรืองศรีตระกูล

4265204

เคมี

 

 

/

 

3,000.-

Determination of Aflatoxin B1 in Dried Food Samples

The Fourth Princess Chulabhorn International Science Congress

โรงแรมแชงกรีลา

กรุงเทพมหานคร

28 พ.ย.-2

ธ.ค.42

ไทย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

17

น.ส.วราภรณ์ โสมอ่ำ

4265203

เคมี

 

 

/

 

3,000.-

Plant Uptade of Toxic Heavy Metals from Solid Waste Before and After Stabilization

The Fourth Princess Chulabhorn International Science Congress

โรงแรมแชงกรีลา

กรุงเทพมหานคร

28 พ.ย.-2

ธ.ค.42

ไทย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

17

น.ส.ปริญญา มาสวัสดิ์

4265201

เคมี

 

 

/

 

3,000.-

Determination of Pentachloro- phenol in Leather Products by ASE and IC

The Fourth Princess Chulabhorn International Science Congress

โรงแรมแชงกรีลา

กรุงเทพมหานคร

28 พ.ย.-2

ธ.ค.42

ไทย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

19

นางรัชนีวรรณ การค้า

4065019

เคมี

 

 

/

 

3,000.-

Optimization of Modern Liquid Chromatographic Method for the Analysis of Capsaicinoid Compounds from Capsicum Fruits

The Fourth Princess Chulabhorn International Science Congress

โรงแรมแชงกรีลา

กรุงเทพมหานคร

28 พ.ย.-2

ธ.ค.42

ไทย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

20

นายตรัย เป๊กทอง

4165021

ชีววิทยา

 

 

/

 

1,500.-

Diversity and Morphology of Benthic Diatoms in Mae Sa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai

การประชุมวิชาการสมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่

7-9 ธ.ค.42

ไทย

สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย

21

นายทัตพร คุณประดิษฐ์

4025260

ชีววิทยา

/

 

 

 

3,000.-

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงกินพืชและสาหร่ายขนาดใหญ่ในน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

4th International Conference on Diffuse Pollution

โรงแรมสยามซิตี้

กรุงเทพมหานคร

16-21 ม.ค.43

ไทย

กรมพัฒนาที่ดิน, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

22

นายตรัย เป๊กทอง

4165021

ชีววิทยา

 

 

/

 

3,000.-

Use of Diatom for Monitoring River in Mae Sa Stream, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai

4th International Conference on Diffuse Pollution

โรงแรมสยามซิตี้

กรุงเทพมหานคร

16-21 ม.ค.43

ไทย

กรมพัฒนาที่ดิน, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

23

นายรัฐภูมิ พรหมณะ

ชีววิทยา

/

 

 

 

450.-

Praliferation of Microcystic

aeruginosa Kutz. In the Kwan Phayao Reservoir, Phayao, Thailand

4th International Conference on Diffuse Pollution

โรงแรมสยามซิตี้

กรุงเทพมหานคร

16-21 ม.ค.43

ไทย

กรมพัฒนาที่ดิน, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

24

น.ส.พิษณุ วรรณธง

4225267

ชีววิทยา

/

 

 

 

900.-

Water Quality, Macroalgae and Benthic Diatom Distribution in the Mae Chaem Stream, Chiang Mai

4th International Conference on Diffuse Pollution

โรงแรมสยามซิตี้

กรุงเทพมหานคร

16-21 ม.ค.43

ไทย

กรมพัฒนาที่ดิน, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

25

นายคมสัน เรืองฤทธิ์

4025254

ชีววิทยา

/

 

 

 

3,000.-

The Relationship between Water Quality and Grow Algae, Family Desnidiaceae

4th International Conference on Diffuse Pollution

โรงแรมสยามซิตี้

กรุงเทพมหานคร

16-21 ม.ค.43

ไทย

กรมพัฒนาที่ดิน, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

26

น.ส.กชกร มั่งมี

4325456

วัสดุสาสตร์

/

 

 

 

2,425.-

พฤติกรรมการเกิดเฟสและลักษณะทาง morphology ของผงละเอียดไดแบเรียมนาโนติตาเนต

การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

19-20 ก.ค.43

ไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

27

น.ส.อรวรรณ คำมั่น

4325473

วัสดุศาสตร์

/

 

 

 

2,625.-

การสังเคราะห์และการตรวจสอบผงละเอียดของแบเรียมเซอร์โคเนตที่เตรียมจากวิธีการผสมออกไซด์

การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

19-20 ก.ค.43

ไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

28

น.ส.รุ่งนภา ทิพากรรัฐติกุล

4225546

ฟิสิกส์ประยุกต์

/

 

 

 

2,625.-

อิทธิพลของการแคลไซน์ต่อพฤติกรรมการเกิดเฟสของผงละเอียดไอรอนไนโอเบต

การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

19-20 ก.ค.43

ไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

29

น.ส.วันดี ธรรมจารี

4225906

วัสดุศาสตร์

/

 

 

 

2,625.-

การตรวจสอบพฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสของผงละเอียด PbZrO3 หลังการแคลไซน์ที่อุณภูมิต่างๆด้วยวิธี XRD

การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

19-20 ก.ค.43

ไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ


รายงานประจำปี 2543