กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 

  • ศูนย์วัสดุศาสตร์
  • ความร่วมมือทางดาราศาสตร์
  • ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores
  • ความร่วมมือกับ Institution of Biological Academia Sinica, Taiwan
  • ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kanazawa
  • ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hirosaki
  • ความร่วมมือโครงการนิวตรอนพลังงานสูง
  • หลักสูตรปริญญาโทร่วมกับสถาบันต่างประเทศ
  • หลักสูตรปริญญาเอกร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

  • รายงานประจำปี 2543