กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ศูนย์วิจัยน้ำ

โครงการศูนย์วิจัยน้ำ เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำจากนักวิจัยของ 4 ภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชา เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และ ฟิสิกส์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก The British Council ด้านการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Birkbeck College , University of London, Institute of Freshwater Ecology และ British Geological Survey ภายใต้หัวข้อ The Provision of Safe Drinking Water by Water Resources Management and Pollution Control ซึ่งเป็นโครงการ ระยะที่ 2 มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปีเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2543 – 31 มีนาคม 2546

กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่

    1. การเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3 -17 พฤษภาคม 2543 ของ ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล
    2. การไปร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง “Sustainable use of water: quality and quantity” ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2543 ของ รศ.ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา
    3. การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Eutrophication and Toxic Cyanobacteria in Freshwater Reservoir” ซึ่งจะจัดประชุมขึ้น ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2544 โดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จำนวน 2 ท่านจาก University of Dundee และ Institute of Freshwater Ecology จากสหราชอาณาจักร มาร่วมเป็นวิทยากร

รายงานประจำปี 2543