กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ศูนย์วัสดุศาสตร์

โครงการศูนย์วัสดุศาสตร์ เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการของ 3 สถาบัน คือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ ทางด้านวัสดุศาสตร์ ในความร่วมมือดังกล่าว ภาควิชาฟิสิกส์ภายใต้ความร่วมมือของโครงการศูนย์วัสดุศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกร่วมสถาบันกับมหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 นอกจากนี้โครงการศูนย์วัสดุศาสตร์ยังมีความร่วมมือทางวิชากับ Department of Physics, University of Reading ประเทศอังกฤษ

กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่

    1. การไปดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการของ รศ. ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์ และ ดร.สุพล อนันตา ในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวัสดุศาสตร์ร่วมสถาบันกับ University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม 2543 และกับ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2543
    2. การจัดสัมมนาทางด้านวัสดุศาสตร์สำหรับครูในโรงเรียนมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2543
    3. การสัมมนาระหว่างคณะทำงานเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวัสดุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2543
    4. การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุศาสตร์กับ Professor Geofrey Mitchell จาก University of Reading เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2543 ซึ่งนำไปสู่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยทั้งสองในระยะต่อมา
    5. การสัมมนาระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ เรื่องการวิจัยและการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2543

รายงานประจำปี 2543